Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Břeclav

Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích, 22. 11. 2017, 9.00

Přihláška a informace pořadatele (Středisko služeb školám):   http://katalog.ssshodonin.cz/detaily.php?id=824117

Místo konání: SPŠ E.Beneše Břeclav


Program semináře:

1. Vnitřní kontrola v systému finanční kontroly

- zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška (momentální stav legislativy)

- stručný úvod do problematiky (základní pojmy, povinnosti ředitele školy, řídící kontrola a interní audit)

- transformace obecně platných postupů do vnitřní směrnice

2.Předběžná řídící kontrola

- schvalování výdajů příspěvkové organizace

- limitovaný příslib, individuální příslib

- možné personální problémy při zajištění předběžné kontroly

- základní druhy výdajů příspěvkových organizací z hlediska zdrojů krytí

3.Průběžná a následná řídící kontrola

- plán kontrolní činnosti

- záznamy o provedených kontrolách (auditní/kontrolní stopa)

- kontrola uzavřených smluv a jejich evidence, kontrola čerpání dotací

4. Vyhodnocování rizik

- soupis možných rizik (rizika zmiňovaná v legislativě, metodika MF ČR)

- zpracování analýzy rizik - hodnocení dopadu a míry pravděpodobnosti rizik, opatření k předcházení rizik

5. Hospodárnost, efektivnost a účelnost

- základní definice v zákoně o finanční kontrole a její rozvedení do vnitřní směrnice

- souvislost kritérií "3E" a zadávání veřejných zakázek

- důležitost definování cíle (účelu) veřejného výdaje

6. Časté nedostatky ve vnitřní kontrole

Odpovědi na dotazy v průběhu celého semináře.


Účastníci semináře obdrží písemný materiál, vzorovou směrnici o provádění vnitřní kontroly a další materiály na CD.

Předběžné dotazy mohou zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz


BRNO

Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací, 12. 12. 2017, 9.00

Přihláška a informace pořadatele (TSM Vyškov):   https://www.tsmvyskov.cz/kurz-14904-zaznamy-a-pisemnosti-z-kontroly-prispevkovych-organizaci

Místo konání: BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí)

Program semináře:

I. Právní úprava
II. Písemnosti zpracovávané při výkonu veřejnosprávní kontroly
(dle zákona o kontrole)
Přípravná fáze - oznámení o zahájení kontroly.
V průběhu kontroly - pověření k vykonání kontroly, podjatost, žádost o informace, zajištění dokladů, záznam o zjištěných rozdílech majetku.
Protokol o výsledku kontroly provedené na místě - náležitosti, námitky, dodatky k protokolu.
Vedení kontrolního spisu, makulář.
III. Písemnosti zpracovávané při výkonu řídící kontroly
(dle aktuálního stavu legislativy)
Směrnice pro provádění vnitřní kontroly.
Schvalování příjmů a výdajů.
Záznam o provedení následné vnitřní kontroly.
IV. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol
(úplná a zkrácená verze - náplň)


Účastníci semináře obdrží písemný materiál a další materiály na CD (zejména vzory písemností).

Předběžné dotazy mohou zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz .


 

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode