Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2011 je na webu MF ČR

18.06.2012 19:55

Celý text zprávy najdete na webu ministerstva financí - dokument ke stažení   VZ_Vysledky_fin_kontroly_2011.pdf (342,45 KB) Zprava_Vysledky_fin_kontroly_2011.doc (309,50 KB)  

Zde uvádím vybrané pasáže:

 • Byly zahájeny práce na zpracování nové prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole. Návrh vyhlášky v oblasti ročního zpravodajství rozšiřuje sledované údaje v souvislosti se zavedením auditu ve veřejné správě a okruh orgánů veřejné správy, které mají vůči Ministerstvu financí povinnost podávat zprávy o výsledcích finančních kontrol o nové subjekty, které byly založeny po datu účinnosti stávající vyhlášky. Zároveň zásadně redukuje sledované ukazatele a zjednodušuje příslušné formuláře, omezuje zpravodajskou povinnost některých územních samosprávných celků a odstraňuje z prováděcího právního předpisu prvky, které mají charakter metodických doporučení při výkonu finanční kontroly.
 • Za hlavní rizika, která vyžadují systémové řešení na centrální úrovni, lze označit: riziko nedostatků ve výkonu finančního řízení a kontroly v odpovědnosti vedoucích a ostatních zaměstnanců řídících a výkonných struktur orgánů veřejné správy
 • Riziko provádění duplicitních veřejnosprávních kontrol na místě u příjemců veřejné finanční podpory poskytovateli veřejné finanční podpory a územními finančními orgány - Ministerstvo financí předpokládá připravit pro potřeby poskytovatelů veřejné finanční podpory a územních finančních orgánů informační systém pro koordinaci výkonu veřejnosprávních kontrol, jehož využívání zabrání vzniku duplicitních kontrol na místě u příjemců veřejné finanční podpory.
 • Veřejnosprávní kontrola provedená zřizovatelem základní a mateřské školy zjistila provádění převodů finančních prostředků, které nesouvisely s činností organizace na účet fyzické osoby a neznámý účet, schodek peněžní hotovosti, opakované krácení tržeb přijatých do pokladny a neúčtování o přijatých příjmech.
 • Mezi nejčastěji odhalenými závažnými zjištěními v roce 2011 patřilo porušování rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. I když meziročně došlo ke snížení počtu a rozsahu porušení a tento trend pokračuje i ze střednědobého hodnocení, veřejnosprávní kontrola zjistila v roce 2011 ve státní správě 379 případů porušení v objemu porušení rozpočtové kázně ve výši  353 mil. Kč. Mezi příčiny porušení rozpočtové kázně patřily:
 1. čerpání rozpočtové položky na operace, které nebyly před jejich úhradou realizovány,
 2. nesprávné financování pořízení dlouhodobého majetku,
 3. nedodržení termínu závěrečného vyhodnocení a závazných parametrů akce,
 4. nesprávná tvorba a užití Fondu kulturních a sociálních potřeb,
 5. porušení podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí veřejné finanční podpory (např. čerpání dotace nebylo vedeno v účetnictví odděleně, nedodržení podmínek rozhodnutí, neoprávněné přijetí dotace na základě nesprávně vykázaných údajů).
 • Zjišťovány byly skutečnosti nasvědčující, že byl spáchán trestný čin:
 1. porušování povinností při správě cizího majetku, zneužití pravomoci úřední osoby,
 2. sjednání výhody, pletichy při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
 3. zpronevěra finančních prostředků,
 4. nesoulad mezi skutečně provedenými pracemi a pracemi, které byly dodavatelem vyúčtovány a uhrazeny,
 5. zkreslování účetnictví záměrným a účelovým měněním účetních záznamů v softwaru pro zpracování účetnictví,
 6. neoprávněná likvidace majetku, na který se vztahovala záruční doba.

 

 
 

 

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode