Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

PRAHA

22. 2. 2018 Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění, 9.30

Podrobnější informace pořadatele agentury TSM Vyškov a přihláška:
http://www.tsmvyskov.cz/kurz-15192-zakon-o-financni-kontrole-a-souvisejici-legislativa-v-aktualnim-zneni
Místo konání: učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25, PRAHA 1,  (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2) - nedaleko Hlavního nádraží


Program:


Zákon o finanční kontrole (č. 320/2001 Sb.) v aktuálním znění,

systém  finanční kontroly, veřejnosprávní kontrola, interní audit, vnitřní kontrola, roční zpráva o výsledcích finančních kontrol


Zákon o kontrole (č. 255/2012 Sb.), práva a povinnosti kontrolorů a kontrolovaných,  protokol o výsledku kontroly, mlčenlivost, námitka


Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků (č. 270/ 2010 Sb.), inventura a inventarizace, inventurní soupis, inventarizační zpráva + novela vyhlášky


Rozpočtová pravidlaporušení rozpočtové kázně příjemců dotací a příspěvkových organizací, hospodaření příspěvkových organizací 


Poskytování dotací dle zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o obcích


Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz 

Účastníci obdrží písemný materiál a další materiály na CD.
24. 4. 2018 Vnitřní kontrolní systém školských příspěvkových organizací - schvalování výdajů, 9.00

Podrobnější informace pořadatele agentury Paris Karviná a přihláška: http://paris-karvina.cz/seminare/seminar-480/

Místo konání: Dům dětí a mládeže, Slezská 21/920, Praha 2                                                    

Program:

1. Vnitřní kontrola v systému finanční kontroly

- zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška

- stručný úvod do problematiky
(základní pojmy, povinnosti ředitele školy, řídící kontrola a interní audit)

- transformace obecně platných postupů do vnitřní směrnice


2. Předběžná řídící kontrola

- schvalování výdajů příspěvkové organizace

- limitovaný příslib, individuální příslib

- možné personální problémy při zajištění předběžné kontroly

- základní druhy výdajů příspěvkových organizací z hlediska zdrojů krytí


3. Průběžná a následná řídící kontrola

- plán kontrolní činnosti

- záznamy o provedených kontrolách (auditní/kontrolní stopa)

- kontrola uzavřených smluv a jejich evidence, kontrola čerpání dotací


4. Vyhodnocování rizik

- soupis možných rizik (rizika zmiňovaná v legislativě, metodika MF ČR)

- zpracování analýzy rizik - hodnocení dopadu a míry pravděpodobnosti rizik, opatření k předcházení rizik


5. Hospodárnost, efektivnost a účelnost

- základní definice v zákoně o finanční kontrole a její rozvedení do vnitřní směrnice

- souvislost kritérií "3E" a zadávání veřejných zakázek

- důležitost definování cíle (účelu) veřejného výdaje


6. Časté nedostatky ve vnitřní kontrole

- chyby v průběhu schvalování budoucích výdajů

- nedefinování efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti

- chyby v definování vnitřních kontrolních postupů

- neprovázanost oběhu účetních dokladů s vnitřní kontrolou

- realizace veřejných výdajů v rozporu s "3E"

- nesprávné stanovení limitovaného příslibu

- nesprávné stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky

- účetní chyby

- chyby při čerpání dotací


Závěr - shrnutí problematiky, odpovědi na dotazy


Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz . Účastníci obdrží písemný materiál a další materiály na CD.
5. 6. 2018 Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole, 9.00

Podrobnější informace pořadatele (Českého institutu interních auditorů) a přihláška:
http://www.interniaudit.cz/profesni-vzdelavani/seminare/detail-seminar.php?idSeminar=3184
Místo konání: učebna v sídle pořadatele - Karlovo náměstí 3, Praha 2,

Kontaktní údaje na pořadatele: tel. 224 920 332, mobil 731 157 250, e-mail: stetinova@interniaudit.cz

Program:


 • Systém finanční kontroly
 • (veřejnosprávní kontrola, interní audit, vnitřní kontrola, zaměření veřejnosprávní kontroly zřizovaných organizací a příjemců dotací)

 • Vybraná ustanovení zákona o finanční kontrole v aktuálním znění
 • (personální a organizační zajištění veřejnosprávní kontroly, procesní pravidla, vazba zákona o finační kontrole a kontrolního řádu)

 • Zásadní ustanovení zákona o kontrole
 • (práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných, mlčenlivost)

 • Průběh veřejnosprávní kontroly podle zákona o kontrole, protokol o výsledku kontroly
 • (příprava kontroly, zahájení, vlastní kontrola, písemnosti v průběhu kontroly, ukončení kontroly, postup po ukončení kontroly příjemce dotace, porušení rozpočtové kázně)

 • Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz  

  Účastníci obdrží písemný materiál.

   

  Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

  Tvorba www stránek zdarmaWebnode