Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

PARDUBICE  /  HRADEC KRÁLOVÉ


31. 10. 2017 Majetek školské příspěvkové organizace a jeho inventarizace, technická zhodnocení, opravy a nakládání s ním, V HRADCI KRÁLOVÉ


Informace pořadatele (agentury Paris Karviná) a přihláška: http://paris-karvina.cz/seminare/seminar-446/

Dne 20. 10. 2017 pořadatel potvrdil konání semináře. 

PROGRAM SEMINÁŘE:

I. Majetek ve veřejné sféře - právní rámec

- zákon o účetnictví, vyhláška o inventarizaci

- rozpočtová pravidla územních rozpočtů

- zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška

- zákon o daních z příjmů

- České účetní standardy (č. 708 a 710 )


II. Majetek příspěvkových organizací

Kategorie majetku

Technická zhodnocení a opravy majetku (definování rozdílu)

Odpisování majetku

Ochrana majetku - zabezpečení, pojištění, dohody o odpovědnosti

Nakládání s majetkem - nabývání, likvidace, prodej investičního majetku (zachycení v účetnictví), převod,  pronájem (náležitosti smluv o pronájmu)

Fond investic jako zdroj pro financování majetku - tvorba (investiční dotace, odpisy, prodej majetku), možnosti použití fondu


III.  Inventarizace majetku

Pojmy, povinnosti, průběh, inventurní soupis, inventarizační zpráva.Účastníci semináře obdrží písemný materiál a CD s doprovodným materiálem.

Předběžné dotazy můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz  .
4. 12. 2017 Majetek školské příspěvkové organizace a jeho inventarizace, V PARDUBICÍCH


Informace pořadatele (Centra celoživotního vzdělávání) a přihláška: http://ccvpardubice.cz/public/podrobnosti.php3?id=edbdc55fd5476b472810ff3310b7f0b1&kod=0106181

PROGRAM SEMINÁŘE:


I. Majetek ve veřejné sféře - právní rámec

- zákon o účetnictví, vyhláška o inventarizaci

- rozpočtová pravidla územních rozpočtů

- zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška

- zákon o daních z příjmů

- České účetní standardy (č. 708 a 710 )


II. Majetek příspěvkových organizací

Kategorie majetku

Technická zhodnocení a opravy majetku (definování rozdílu)

Odpisování majetku

Ochrana majetku - zabezpečení, pojištění, dohody o odpovědnosti

Nakládání s majetkem - nabývání, likvidace, prodej investičního majetku (zachycení v účetnictví), převod,  pronájem (náležitosti smluv o pronájmu)

Fond investic jako zdroj pro financování majetku - tvorba (investiční dotace, odpisy, prodej majetku), možnosti použití fondu


III. Kontrola a inventarizace majetku - Veřejnosprávní kontrola majetku - náplň a nejčastější zjištění, porušení rozpočtové kázně při nesprávném použití fondu investic - Vnitřní kontrola majetku - Inventarizace  (pojmy, průběh, povinnosti vyplývající z inventarizační vyhlášky).

Účastníci semináře obdrží písemný materiál a CD s doprovodným materiálem (např. vzorem inventurního soupisu).

Předběžné dotazy můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz .  


Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode