Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Ostatní  Zprávy

 

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2008 - zdroj: Ministerstvo financí ČR

Zprávu za rok 2008 projednala vláda dne 18. května 2009 a přijala usnesení č. 642/2009, kterým vzala roční zprávu na vědomí. Citace z textu zprávy:

 

IV. Hodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol hospodaření s veřejnými prostředky

 

V územních samosprávných celcích objem zkontrolovaných finančních operací meziročně mírně poklesl a v roce 2008 prošlo veřejnosprávní kontrolou 46,3 mld. Kč veřejných příjmů a 49,1 mld. Kč veřejných výdajů včetně veřejné finanční podpory.

Provedené veřejnosprávní kontroly odhalily, že mezi nejvýznamnější zjištěné nedostatky patřily i v roce 2008 případy porušování rozpočtové kázně. Kontrolní orgány státní správy předaly místně příslušným správcům daně 524 případy podezření na porušení rozpočtové kázně v celkové částce 876 mil. Kč, z toho:

·                       nejvyšší rozsah porušení rozpočtové kázně představovalo 139 zjištění neoprávněného použití peněžních prostředků státního rozpočtu a jiných peněžních prostředků státu v objemu 482 mil. Kč,

·                       dále mezi příčiny porušení rozpočtové kázně patřilo neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu jejich příjemcem v 347 případech s celkovou částkou 383 mil. Kč.

V působnosti územních samosprávných celků při zjištění o neúplnosti nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, v roce 2008 kontrolní orgány ukončily řízení o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci v celkové částce 30,4 mil. Kč. 

Podrobnější charakteristika zjištěných případů porušení rozpočtové kázně je uvedena v části V. této Zprávy.

Dále mezi nejvýznamnější případy opakujících se zjišťovaných nedostatků lze i za rok 2008 uvést nedůsledné plnění ustanovení především následujících právních předpisů:

·                       zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a navazující vyhlášky o účasti rozpočtů na financování programů reprodukce majetku

Provedenou kontrolní činností bylo zjišťováno, že investiční záměry nemají patřičnou kvalitu, zpracovávaná dokumentace nemá požadovanou úroveň, především v řadě případů neobsahuje předepsané náležitosti, správci programů neplní důrazně své povinnosti, hlavně nedostatečně posuzují stanovené podmínky pro financování akcí z rozpočtu. Kontroly poukázaly na rozdílnost v přístupu k formulování zásadních podmínek pro čerpání dotací z rozpočtu a k posuzování jejich plnění ze strany poskytovatelů. Ze strany příjemců nebyly pak v nezbytných případech operativně předkládány žádosti o změny podmínek pro čerpání prostředků, v případě jejich podání nebylo vždy rozhodováno ze strany poskytovatelů v dostatečném časovém období. Podle poznatků z realizovaných kontrol je možno konstatovat, že z  úrovně správců kapitol státního rozpočtu je v této oblasti prováděna minimální kontrolní činnost na místě, kontroly „od stolu“ řeší pouze formální náležitosti bez znalosti reálné situace. Přetrvávají nedostatky především v oblasti předběžné a průběžné kontroly.

·                       zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách (resp. zákona č. 137/2006 Sb.)

Při kontrolní činnosti se ukazuje v praxi nejednotný přístup k výkladu jednotlivých ustanovení zákona o veřejných zakázkách, což může být někdy vysvětlováno jako snaha obcházení vybraných ustanovení zákona. Jsou zjišťovány případy, kdy by mohlo docházet k rozdílnému výkladu o stanovení finančních limitů u jednotlivých forem veřejných zakázek. V případě zjištění v této oblasti je ze strany kontrolních pracovníků podávána informace Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Role Ministerstva pro místní rozvoj jako autora zákona je ve vazbě na postavení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nejasná, dopadem může být nejenom rozdílnost výkladu jednotlivých ustanovení obou institucí, ale i ne vždy dostatečná metodická činnost v této oblasti.

·                       zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a navazujících vyhlášek

Veřejnosprávní kontroly opětovně poukázaly na to, že dlouhodobě přetrvávají případy porušení zásad správy a ochrany majetku týkající se evidence, účtování, odepisování a inventarizace majetku a závazků i pronajímání majetku. Provádění inventur je realizováno v poměrně krátkém časovém úseku, což má za následek, že se k inventurám přistupuje často formálně s cílem především dodržení stanovených termínů. Účetní záznamy neobsahují vždy předepsané náležitosti, nejsou včas vyhotovovány. Neustále se opakují nedostatky v nesprávném účtování a v nedodržování postupů pro účtování v návaznosti na stanovené zásady a postupy dané Českými účetními standardy, které měly za následek neúplnost nebo neprůkaznost účetnictví. Problémy byly i v čerpání a účtování fondu kulturních a sociálních potřeb. Ke zkreslování účetních zůstatků majetku docházelo v důsledku použití nesprávných účetních postupů a metod.

·                       zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Veřejnosprávní kontroly prokázaly, že ve většině případů je oficiálně nastaven systém finanční kontroly. Částečné problémy jsou však v jeho operativní funkčnosti. Největší nedostatky přetrvávají v oblasti předběžné a průběžné kontroly a v působení řídících pracovníků v procesu kontroly hospodaření s finančními prostředky. Ke kvalitnějšímu fungování nastaveného systému finanční kontroly v řadě případů nepřispívá častá změna na pozicích vedoucích zaměstnanců odpovídajících za hospodaření s rozpočtovými prostředky. Provedené následné veřejnosprávní kontroly zjišťovaly, že opatření přijatá k odstranění nedostatků z předchozích kontrol nebyla důsledně realizována.

Celkově lze zhodnotit výsledky prováděných veřejnosprávních kontrol v roce 2008  tak, že neukazují na zlepšení celkové situace v oblasti hospodaření s prostředky přidělenými ze státního rozpočtu, že dlouhodobě přetrvávají tytéž nedostatky v dodržování ustanovení právních předpisů, a to i v územních samosprávných celcích, především v městských částech, městysech a obcích. 

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode