Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Brno

14. 1. 2019 Zákon o kontrole a zákon o finanční kontrole ve vzájemné vazbě, 9.00

Místo konání: učebna agentury TSM, Cejl 62, Brno (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), zastávka Tkalcovská - 3. v pořadí od Hlavního nádraží, linka č. 2 a 4 

Přihláška a podrobnější informace pořadatele - agentury TSM Vyškov: https://www.tsmvyskov.cz/kurz-17231-zakon-o-kontrole-a-zakon-o-financni-kontrole-ve-vzajemne-vazbe

Kontakty na pořadatele: skrivankova@tsmvyskov.cz , telefon: 517 333 699.

Program:

1) Systém finanční kontroly

- administrativní kontrola, kontrola na místě

2) Vybraná ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

- vazba na kontrolní řád, rozdíl mezi kontrolou příjemců dotací a zřizovaných příspěvkových organizací

3) Procesní pravidla pro výkon veřejnosprávní kontroly dle zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole    

- zahájení, průběh a ukončení kontroly, výzvy k vrácení dotace, mlčenlivost apod.           

4) Zásadní ustanovení zákona o kontrole

- protokol: první a poslední kontrolní úkon, lhůta pro vyhotovení, doručení, námitky; informace o výsledcích kontrol 


Seminář je určen zejména kontrolorům provádějícím veřejno-

správní kontrolu příspěvkových organizací a příjemců dotací.

Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál

a doprovodné soubory na CD. Dotazy je možné zasílat dopředu

na adresu: petr-sikora@centrum.cz7. 2. 2019 Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích, 9.00

Přihláška a podrobnější informace pořadatele (Středisko služeb školám Brno): https://www.sssbrno.cz/evzen/iframe.php?cislo=AK02258  , uzávěrka přihlášek: 31. 1. 2019 

Kontakt na pořadatele: prokesova@sssbrno.cz , tel. 543 426 056

Místo konání: Hybešova 15, Brno (sídlo SSŠ)

Program:

1. Vnitřní kontrola v systému finanční kontroly

- zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška

- stručný úvod do problematiky (základní pojmy, povinnosti ředitele školy, řídící kontrola a interní audit)

- transformace obecně platných postupů do vnitřní směrnice


2. Předběžná řídící kontrola

- schvalování výdajů příspěvkové organizace

- limitovaný příslib, individuální
příslib

- možné personální problémy při zajištění předběžné kontroly

- základní druhy výdajů příspěvkových organizací z hlediska zdrojů krytí


3. Průběžná a následná řídící kontrola

- plán kontrolní činnosti

- záznamy o provedených kontrolách (auditní/kontrolní stopa)

- kontrola uzavřených smluv a jejich evidence, kontrola čerpání dotací


4. Vyhodnocování rizik - soupis možných rizik (rizika zmiňovaná v legislativě, metodika MF ČR)

- zpracování analýzy rizik

- hodnocení dopadu a míry pravděpodobnosti rizik, opatření k předcházení rizik


5. Hospodárnost, efektivnost a účelnost

- základní definice v zákoně o finanční kontrole a její rozvedení do vnitřní směrnice

- souvislost kritérií "3E" a zadávání veřejných zakázek

- důležitost definování cíle (účelu) veřejného výdaje


6. Časté nedostatky ve vnitřní kontrole

- chyby v průběhu schvalování budoucích výdajů

- nedefinování efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti

- chyby v definování vnitřních kontrolních postupů

- neprovázanost oběhu účetních dokladů s vnitřní kontrolou

- realizace veřejných výdajů v rozporu s "3E"

- nesprávné stanovení limitovaného příslibu

- nesprávné stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky

- účetní chyby

- chyby při čerpání dotací


Závěr - shrnutí problematiky, odpovědi na dotazy


Seminář je určen zejména ekonomům a vedoucím zaměstnancům (nejen) školských příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek (např. obec nebo kraj). Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz .

Účastníci obdrží písemný materiál a další materiály na CD5. 4. 2019 Kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací kontrolními a finančními výbory obcí, od 9.00 

Přihláška a podrobnější informace pořadatele - agentury TSM Vyškov: https://www.tsmvyskov.cz/kurz-17491-kontrola-prispevkovych-organizaci-a-prijemcu-dotaci-kontrolnimi-a-financni-vybory-obci

Místo konání: učebna agentury TSM, Cejl 62, Brno (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), zastávka Tkalcovská - 3. v pořadí od Hlavního nádraží, linka č. 2 a 4

Program:

Kontakty na pořadatele:  skrivankova@tsmvyskov.cz , 517 333 699.

1) Právní rámec

- zákon o obcích

- zákon o finanční kontrole

- zákon o kontrole

- metodika ministerstva vnitra

2) Kontrola podle zákona o obcích

3) Účast členů výborů na veřejnosprávní kontrole

- procesní pravidla

- protokol

- mlčenlivost

3) Náplň kontroly příspěvkových organizací

4) Náplň kontroly příjemců dotací

Seminář je určen zejména členům kontrolních a finančních výborů obcí, měst a městysů, kteří provádějí kontrolu zřizovaných příspěvkových
organizací a příjemců dotací. Účastníci budou upozorněni dvě možné formy kontroly - kontrolu realizovanou přímo výborem, anebo účast členů výborů v kontrolních týmech provádějících veřejnosprávní kontrolu. Budou podrobně seznámi se specifiky obou typů kontrol. Stranou pozornosti nezůstatne ani věcná náplň kontrol příspěvkových organizací a příjemců dotací. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál a doprovodné soubory na CD včetně vzoru protokolu a přehledu oficiální metodiky v oblasti kontroly. Předběžné dotazy můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz .


3. 6. 2019 Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace, 9.00

Místo konání: učebna agentury TSM, Cejl 62, Brno (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), zastávka Tkalcovská - 3. v pořadí od Hlavního nádraží, linka č. 2 a 4 

Přihláška a podrobnější informace pořadatele - agentury TSM Vyškov: https://www.tsmvyskov.cz/kurz-17239-obec-v-roli-zrizovatele-prispevkove-organizace

Kontakty na pořadatele: skrivankova@tsmvyskov.cz , telefon: 517 333 699.

Program:

1. Právní rámec
- zákon o obcích
- zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon o finanční kontrole
- kontrolní řád
2. Kompetence rady a zastupitelstva
3. Zřizovací listina
- hlavní a doplňková činnost
- majetek vlastní a svěřený
- změny zřizovací listiny
4. Zápis do obchodního rejstříku a do Rejstříku škol a školských zařízení
5. Předchozí souhlas zřizovatele k vybraným operacím

- tvorba a použití peněžních fondů, převody mezi fondy
- nákup na leasing a na splátky
- přijímání darů a dědictví do vlastnictví organizace.
6. Účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku
- podklady pro schvalování účetní závěrky
- inventarizační zpráva
- rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
7. Rozpočet a rozpočtový výhled příspěvkové organizace
- rozpočet
- rozpočtový výhled
- rozpočtová kázeň
8. Veřejnosprávní kontrola
- administrativní kontrola
- kontrola na místě
- roční zpráva


Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz . Účastníci obdrží písemný materiál a další materiály na CD.


 

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode