Ing. Petr Sikora - školení a kurzy


Brno

5. 4. 2018 Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace, 9.00

Podrobnější informace pořadatele agentury TSM Vyškov a přihláška: https://www.tsmvyskov.cz/kurz-15738-obec-v-roli-zrizovatele-prispevkove-organizace
Místo konání:  učebna agentury TSM, Cejl 62, Brno (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), zastávka Tkalcovská - 3. v pořadí od Hlavního nádraží ČD, linka č. 2 a 4 

Kontakt na pořadatele: telefon 731 278 843, e-mail vavrova@tsmvyskov.cz

Program:

1. Právní rámec
- zákon o obcích
- zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon o finanční kontrole
- kontrolní řád
2. Kompetence rady a zastupitelstva
3. Zřizovací listina

- hlavní a doplňková činnost
- majetek vlastní a svěřený
- změny zřizovací listiny
4. Zápis do obchodního rejstříku a do Rejstříku škol a školských zařízení
5. Předchozí souhlas zřizovatele k vybraným operacím

- tvorba a použití peněžních fondů, převody mezi fondy
- nákup na leasing a na splátky
- přijímání darů a dědictví do vlastnictví organizace.
6. Účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku
- podklady pro schvalování účetní závěrky
- inventarizační zpráva
- rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
7. Rozpočet a rozpočtový výhled příspěvkové organizace
- rozpočet
- rozpočtový výhled
- rozpočtová kázeň
8. Veřejnosprávní kontrola
- administrativní kontrola
- kontrola na místě
- roční zpráva

Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz . Účastníci obdrží písemný materiál a další materiály na CD.Brno

Majetek školské příspěvkové organizace a jeho inventarizace, technická zhodnocení, opravy a nakládání s ním, 16. 4. 2018, 9.00

Přihláška a informace pořadatele (Paris s.r.o.):  https://paris-karvina.cz/seminare/seminar-478/

Místo konání: Střední škola polytechnická, Jílová 36g                        

Kontakt na pořadatele: telefon 596 338 026, mobil 604 264 590, e-mail: vzdelavani@paris-karvina.cz  

Program

I. Majetek ve veřejné sféře - právní rámec 

- zákon o účetnictví, vyhláška o inventarizaci

- rozpočtová pravidla územních rozpočtů

- zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška

- zákon o daních z příjmů

- České účetní standardy (č. 708 a 710 )

II. Majetek příspěvkových organizací

Kategorie majetku

Technická zhodnocení a opravy majetku

Odpisování majetku

Ochrana majetku - zabezpečení, pojištění, dohody o odpovědnosti

Nakládání s majetkem - nabývání, likvidace, prodej investičního majetku (zachycení v účetnictví), převod, pronájem (náležitosti smluv o pronájmu)

Fond investic jako zdroj pro financování majetku - tvorba (investiční dotace, odpisy, prodej majetku),  možnosti použití fondu

III. Inventarizace majetku + novinka INVENTARIZACE PENĚŽNÍCH FONDŮ A JMĚNÍ

Pojmy, povinnosti, průběh, inventurní soupis, inventarizační zpráva.


Účastníci semináře obdrží písemný materiál a CD s doprovodným materiálem. Během semináře bude představena nová publikace Majetek školské příspěvkové organizace: https://paris-karvina.cz/publikace/majetek-skolske-prispevkove-organizace-kontrola-a-hospodareni/ . Předběžné dotazy můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.czBrno

Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními orgány obcí a měst, 29. 5. 2018, 9.00

Přihláška a podrobnější informace pořadatele agentury TSM Vyškov, s.r.o.: https://tsmvyskov.cz/kurz-15196-prubeh-a-zamereni-verejnospravni-kontroly-provadene-kontrolnimi-organy-obci-a-mest

Místo konání:  učebna agentury TSM, Cejl 62, Brno (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, 2. poschodí), zastávka Tkalcovská - 3. v pořadí od Hlavního nádraží ČD, linka č. 2 a 4

Kontakt na pořadatele: telefon 731 278 843, e-mail vavrova@tsmvyskov.cz  

Program:

1. Právní úprava veřejnosprávní kontroly, aktuality v legislativě

- veřejnosprávní kontrola v systému finanční kontroly

- zákon o finanční kontrole (základní pojmy, druhy kontrol)

- zákon o kontrole (práva a povinnosti kontrolorů a kontrolovaných, zbavení mlčenlivosti, procesní pravidla)

2. Personální a organizační zajištění veřejnosprávní kontroly

3. Průběh následné veřejnosprávní kontroly na místě

- přípravná fáze

- zahájení kontroly (pověření k provedení kontroly)

- provádění kontroly (kontrolní postupy, možné písemnosti v průběhu kontroly

- protokol o výsledku kontroly jako jediný možný výstupní dokument z kontroly (struktura, povinné náležitosti, doručení)

- nesouhlas s protokolem (námitka proti protokolu)

- ukončení kontroly

- porušení rozpočtové kázně

- sankce, opravné prostředky

4. Zaměření veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací

- finanční hospodaření (použití poskytnutých prostředků, provozní a investiční výdaje, vedení pokladny)

- majetek (nakládání s majetkem, inventarizace, definování odpovědnosti za svěřený majetek)

- vnitřní kontrolní systém (schvalování budoucích operací, analýza rizik, stanovení kritérií "3E")

- zadávání veřejných zakázek

- příklady zjištěných nedostatků a porušení rozpočtové kázně

5. Zaměření veřejnosprávní kontroly příjemců dotací

- dodržování stanovených podmínek

- náklady hrazené z dotace

- dodržení procentního podílu vlastních zdrojů na krytí dotovaného projektu

- příklady zjištěných nedostatků a porušení rozpočtové kázně

Závěr - shrnutí problematiky, odpovědi na dotazy


Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz . Účastníci obdrží písemný materiál a další materiály na CD.


 

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode