Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Brno

3. 6. 2019 Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace, 9.00

Místo konání:  Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody      (1. patro, nad McDonald´s, vchod ze Zámečnické ulice č. 2)

Přihláška a podrobnější informace pořadatele - agentury TSM Vyškov: https://www.tsmvyskov.cz/kurz-17239-obec-v-roli-zrizovatele-prispevkove-organizace

Kontakty na pořadatele: skrivankova@tsmvyskov.cz , telefon: 517 333 699.

Program:

1. Právní rámec
- zákon o obcích
- zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon o finanční kontrole
- kontrolní řád
2. Kompetence rady a zastupitelstva
3. Zřizovací listina
- hlavní a doplňková činnost
- majetek vlastní a svěřený
- změny zřizovací listiny
4. Zápis do obchodního rejstříku a do Rejstříku škol a školských zařízení
5. Předchozí souhlas zřizovatele k vybraným operacím

- tvorba a použití peněžních fondů, převody mezi fondy
- nákup na leasing a na splátky
- přijímání darů a dědictví do vlastnictví organizace.
6. Účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku
- podklady pro schvalování účetní závěrky
- inventarizační zpráva
- rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
7. Rozpočet a rozpočtový výhled příspěvkové organizace
- rozpočet
- rozpočtový výhled
- rozpočtová kázeň
8. Veřejnosprávní kontrola
- administrativní kontrola
- kontrola na místě
- roční zpráva


Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz . Účastníci obdrží písemný materiál a další materiály na CD.29. 8. 2019  Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění, 9.00

Přihláška a podrobnější informace pořadatele - agentury TSM Vyškov: https://www.tsmvyskov.cz/kurz-17842-zakon-o-financni-kontrole-a-souvisejici-legislativa-v-aktualnim-zneni 

Místo konání: Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody      (1. patro, nad McDonald´s, vchod ze Zámečnické ulice č. 2)

Kontakt na pořadatele: telefon  517 333 699, e-mail: skrivankova@tsmvyskov.cz  

Program:

Zákon  o finanční kontrole (č. 320/2001 Sb.) v aktuálním znění

systém  finanční kontroly 

veřejnosprávní  kontrola

 • interní  audit, vnitřní  kontrola

 • roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (změna platná od letošního roku)


 • Zákon  o kontrole (č. 255/2012 Sb.)

 • práva a povinnosti kontrolorů a kontrolovaných

 • mlčenlivost

 • námitka


 • Vyhláška  o inventarizaci majetku a závazků (č. 270/ 2010 Sb.)

 • inventura a inventarizace

 • inventurní soupis, inventarizační zpráva


 • Rozpočtová pravidla

 • porušení rozpočtové kázně příjemci dotací a příspěvkovými organizacemi

 • hospodaření příspěvkových organizací


 • Poskytování dotací dle zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o obcích


 • Seminář je určen zejména kontrolorům provádějím veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací a příjemců dotací na úrovni územních samosprávných celků. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál  a doprovodné soubory na CD. Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz .

  23. 10. 2019  Rozbor vzorové směrnice o vnitřní kontrole příspěvkové organizace, 9.00

  Místo konání:  Hybešova 15, Brno

  Přihláška a podrobnější informace pořadatele - SSŠ Brno: https://www.sssbrno.cz/evzen/iframe.php?cislo=AK02612  

  Kontakty na pořadatele: Mgr. Eva Prokešová, e-mail: prokesova@sssbrno.cz, tel. 543 426 056

  Program:

  Úvod
  1) Řídící kontrola
  2) Předběžná řídící kontrola
  3) Schvalovací postupy při předběžné řídící kontrole
  4) Řízení rizik
  5) Zadávání veřejných zakázek
  6) Průběžná a následná řídící kontrola
  7) Přílohy směrnice

  Seminář je určen zejména ředitelům a ekonomům příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál (aktualizovanou vzorovou směrnici) a doprovodné soubory v elektronické podobě. Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz .
 •