Ing. Petr Sikora - školení a kurzy


Brno

20. 3. 2018 Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění, 9.00

Podrobnější informace pořadatele agentury TSM Vyškov a přihláška: https://www.tsmvyskov.cz/kurz-15193-zakon-o-financni-kontrole-a-souvisejici-legislativa-v-aktualnim-zneni
Místo konání:  učebna agentury TSM, Cejl 62, Brno (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí)

Program:

Zákon o finanční kontrole (č. 320/2001 Sb.) v aktuálním znění,

systém  finanční kontroly, veřejnosprávní kontrola, interní audit, vnitřní kontrola, roční zpráva o výsledcích finančních kontrol

Zákon o kontrole (č. 255/2012 Sb.),

 práva a povinnosti kontrolorů a kontrolovaných,  protokol o výsledku kontroly, mlčenlivost, námitka

Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků (č. 270/ 2010 Sb.),

inventura a inventarizace, inventurní soupis, inventarizační zpráva + novela vyhlášky

Rozpočtová pravidla, 

porušení rozpočtové kázně příjemců dotací a příspěvkových organizací, hospodaření příspěvkových organizací 

Poskytování dotací

dle zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o obcích


Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz . Účastníci obdrží písemný materiál a další materiály na CD.


Brno

5. 4. 2018 Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace, 9.00

Podrobnější informace pořadatele agentury TSM Vyškov a přihláška: https://www.tsmvyskov.cz/kurz-15738-obec-v-roli-zrizovatele-prispevkove-organizace
Místo konání:  učebna agentury TSM, Cejl 62, Brno (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí)

Program:

1. Právní rámec
- zákon o obcích
- zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon o finanční kontrole
- kontrolní řád
2. Kompetence rady a zastupitelstva
3. Zřizovací listina

- hlavní a doplňková činnost
- majetek vlastní a svěřený
- změny zřizovací listiny
4. Zápis do obchodního rejstříku a do Rejstříku škol a školských zařízení
5. Předchozí souhlas zřizovatele k vybraným operacím

- tvorba a použití peněžních fondů, převody mezi fondy
- nákup na leasing a na splátky
- přijímání darů a dědictví do vlastnictví organizace.
6. Účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku
- podklady pro schvalování účetní závěrky
- inventarizační zpráva
- rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
7. Rozpočet a rozpočtový výhled příspěvkové organizace
- rozpočet
- rozpočtový výhled
- rozpočtová kázeň
8. Veřejnosprávní kontrola
- administrativní kontrola
- kontrola na místě
- roční zpráva

Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz . Účastníci obdrží písemný materiál a další materiály na CD.Brno

Majetek školské příspěvkové organizace a jeho inventarizace, technická zhodnocení, opravy a nakládání s ním, 16. 4. 2018, 9.00

Přihláška a informace pořadatele (Paris s.r.o.):  https://paris-karvina.cz/seminare/seminar-478/

Místo konání: Střední škola polytechnická, Jílová 36g                        

Program

I. Majetek ve veřejné sféře - právní rámec 

- zákon o účetnictví, vyhláška o inventarizaci

- rozpočtová pravidla územních rozpočtů

- zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška

- zákon o daních z příjmů

- České účetní standardy (č. 708 a 710 )

II. Majetek příspěvkových organizací

Kategorie majetku

Technická zhodnocení a opravy majetku

Odpisování majetku

Ochrana majetku - zabezpečení, pojištění, dohody o odpovědnosti

Nakládání s majetkem - nabývání, likvidace, prodej investičního majetku (zachycení v účetnictví), převod, pronájem (náležitosti smluv o pronájmu)

Fond investic jako zdroj pro financování majetku - tvorba (investiční dotace, odpisy, prodej majetku),  možnosti použití fondu

III. Inventarizace majetku + novinka INVENTARIZACE PENĚŽNÍCH FONDŮ A JMĚNÍ

Pojmy, povinnosti, průběh, inventurní soupis, inventarizační zpráva.


Účastníci semináře obdrží písemný materiál a CD s doprovodným materiálem.

Předběžné dotazy můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz


 

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode