Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

BRNO

24. 8. 2020  Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací, roční zpráva, 9.00

akreditováno MV

Dne 31. 7. 2020 pořadatel potvrdil konání, na seminář je možné se stále hlásit.

Přihláška a informace pořadatele - agentury TSM Vyškov: https://www.tsmkurzy.cz/kurzy/obce-mesta-magistraty-kraje/brno/397-zaznamy-a-pisemnosti-z-kontroly-prispevkovych-organizaci-rocni-zprava-p.html

Místo konání: Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody  (1. patro, nad McDonald´s, vchod ze Zámečnické ulice č. 2)

Kontakty na pořadatele: skrivankova@tsmvyskov.cz ,  tel. 736 216 375 .

Program:

I. Právní úprava
II. Písemnosti zpracovávané při výkonu veřejnosprávní kontroly
(dle zákona o kontrole)
  1. Přípravná fáze - plán kontrol, sdělení záměru provést kontrolu.
  2. V průběhu kontroly - pověření ke kontrole, podjatost, žádost o informace, žádost o poskytnutí orginálních podkladů, záznam o zjištěných rozdílech majetku.
  3. Protokol o výsledku kontroly provedené na místě - náležitosti, námitky, vyřízení námitek, dodatky k protokolu.
  4. Vedení kontrolního spisu, makulář.
III. Písemnosti zpracovávané při výkonu řídící kontroly
(dle prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole a dle inventarizační vyhlášky)
  1. Směrnice pro provádění vnitřní kontroly
  2. Schvalování příjmů a výdajů - limitovaný příslib, individuální příslib, pověření pro výkon funkcí příkazce operací, správce rozpočtu a hlavního účetního.
  3. Záznam o provedení následné vnitřní kontroly - formy záznamu včetně inventurního soupisu.
IV. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (náplň)

Seminář je určen zejména  ekonomům a účetním příspěvkových organizací a kontrolorům provádějícím veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál včetně vzorové směrnice pro provádění vnitřní kontroly v příspěvkové organizaci a doprovodné soubory na CD. Předběžné dotazy můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz.29. 9. 2020  FKSP a další fondy školských a ostatních příspěvkových organizací, 9.00

Akreditováno MŠMT a MV

Přihláška a podrobnější informace pořadatele - agentury Paris: https://paris-karvina.cz/seminare/seminar-163/   

Místo konání: Střední škola polytechnická, Jílová 36g, Brno 

Kontakt na pořadatele: telefon 596 338 026,  mobil: 604 264 590, e-mail: vzdelavani@paris-karvina.cz          

Program:

1) Legislativní rámec

- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

- vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

- vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky novela

2) Rezervní fond

- tvorba

- použití

3) Fond investic

- tvorba

- použití

- definování investičních výdajů (pořízení investičního majetku, technické zhodnocení)

4) Povinné ověřování peněžního krytí fondu investic

- peněžně nekrytá část fondu a příčiny jejího vzniku, inventarizace

5) Fond odměn

- tvorba

- použití

6) Fond kulturních a sociálních potřeb změny od 1. 1. 2020

- tvorba

- použití

7) Rozpočtová kázeň

- souvislost porušování rozpočtové kázněs tvorbou a použitím peněžních fondů

- sankce za porušení rozpočtové kázně


Seminář je určen ekonomům, účetním a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál a doprovodné soubory na CD. Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz.5. 10. 2020  Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace, 9.00

Akreditováno MV

Přihláška a informace pořadatele: https://www.tsmkurzy.cz/kurzy/obce-mesta-magistraty-kraje/brno/1989-obec-v-roli-zrizovatele-prispevkove-organizace-p.html

Místo konání: Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody  (1. patro, nad McDonald´s, vchod ze Zámečnické ulice č. 2)

Kontakty na pořadatele: skrivankova@tsmvyskov.cz,  tel. 736 216 375 .

Program

1. Právní rámec
- zákon o obcích
- zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon o finanční kontrole
- kontrolní řád
2. Kompetence rady a zastupitelstva
3. Zřizovací listina

- hlavní a doplňková činnost
- majetek vlastní a svěřený
- změny zřizovací listiny
4. Zápis do obchodního rejstříku a do Rejstříku škol a školských zařízení
5. Předchozí souhlas zřizovatele k vybraným operacím

- tvorba a použití peněžních fondů, převody mezi fondy
- nákup na leasing a na splátky
- přijímání darů a dědictví do vlastnictví organizace.
6. Účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku
- podklady pro schvalování účetní závěrky
- inventarizační zpráva
- rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
7. Rozpočet a rozpočtový výhled příspěvkové organizace
- rozpočet
- rozpočtový výhled
- rozpočtová kázeň
8. Veřejnosprávní kontrola
- administrativní kontrola
- kontrola na místě
- roční zpráva


Seminář je určen především zaměstnancům obcí a měst, kteří se podílejí na financování, metodickém vedení a kontrole příspěvkových organizací. Účastníci semináře budou rovněž upozorněni na klíčové úkony, ke kterým příspěvková organizace musí mít (anebo měla by mít) předchozí souhlas zřizovatele. Stranou pozornosti nezůstane ani naplňování dalších důležitých pravomocí zřizovatele, jako je schvalování účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku do fondů, schvalování rozpočtu a související poskytování příspěvku na provoz, případně investičního příspěvku. Seminář završí výklad o kontrole příspěvkových organizací ze strany zřizovatele, o jejich formách, náplni a organizačním zajištění. Předběžné dotazy můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz.  

 

Fotografie použita dle Creative Commons Maria Eklind 

Vytvořte si web zdarma!Webnode