Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Brno

PRÁZDNINOVÝ SEMINÁŘ

29. 8. 2018 Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací, 9.00

Přihláška a podrobnější informace pořadatele agentury TSM Vyškov: https://tsmvyskov.cz/kurz-16205-zaznamy-a-pisemnosti-z-kontroly-prispevkovych-organizaci  

Místo konání:  učebna agentury TSM, Cejl 62, Brno (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), zastávka Tkalcovská - 3. v pořadí od Hlavního nádraží ČD, linka č. 2 a 4 

Kontakt na pořadatele: telefon 731 278 843, e-mail vavrova@tsmvyskov.cz   

Program:

I. Právní úprava

II. Písemnosti zpracovávané při výkonu veřejnosprávní kontroly (dle zákona o kontrole)
Přípravná fáze -
plán kontrol, sdělení záměru provést kontrolu.

V průběhu kontroly - pověření ke kontrole, podjatost, žádost o informace, žádost o poskytnutí orginálních   podkladů, záznam o zjištěných rozdílech majetku.

Protokol o výsledku kontroly provedené na místě - náležitosti, námitky, vyřízení námitek, dodatky k protokolu. 
Vedení kontrolního spisu, makulář.

III. Písemnosti zpracovávané při výkonu řídící kontroly (dle prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole)
Směrnice pro  provádění vnitřní kontroly

Schvalování příjmů a výdajů

- limitovaný příslib,

- individuální příslib,

- pověření pro výkon funkcí příkazce operací, správce rozpočtu a hlavního účetního. 

Záznam o provedení následné vnitřní kontroly - mimo jiné:

- inventurní soupis,

- inventarizační zpráva.

IV. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (úplná a zkrácená verze - náplň)

Seminář je určen zejména pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací - státních i zřizovaných ÚSC (školy, SVČ, domovy seniorů, kulturní domy, nemocnice apod.) a pro kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál včetně vzorové směrnice pro provádění vnitřní kontroly v příspěvkové organizaci a doprovodné soubory na CD se vzory písemností (protokol o kontrole, individuální příslib, limitovaný příslib, zjednodušený inventurní soupis fondu investic, inventurní soupis hmotného majetku...). Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.czBrno

10. 10. 2018 Peněžní fondy školské příspěvkové organizace, jejich tvorba a použití, 9.00

Podrobnější informace pořadatele (agentury Paris Karviná) a přihláška: https://paris-karvina.cz/seminare/seminar-541/

Místo konání: Střední škola polytechnická, Jílová 36g, Brno,    z autobusového i vlakového nádraží tramvaj č. 2, směr Ústřední hřbitov, zastávka Celní.

Kontakt na pořadatele: tel. 596 338 026,  mobil 604 264 590,  e-mail: vzdelavani@paris-karvina.cz  

Program: 

1) Legislativní rámec

-  zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

-  vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

- vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky

2) Rezervní fond

- tvorba

- použití

3) Fond investic

- tvorba

- použití

- definování investičních výdajů (pořízení investičního majetku, technické zhodnocení)

4) Povinné ověřování peněžního krytí fondu investic + inventarizace fondů

- peněžně nekrytá část fondu a příčiny jejího vzniku

5) Fond odměn

- tvorba

- použití

6) Fond kulturních a sociálních potřeb

- tvorba

- použití

7) Rozpočtová kázeň

- souvislost porušování rozpočtové kázně s tvorbou a použitím peněžních fondů

- sankce za porušení rozpočtové kázně

Seminář je určen zejména ekonomům a vedoucím zaměstnancům (nejen) školských příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek (např. obec nebo kraj). Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz .

Účastníci obdrží písemný materiál a další materiály na CD (např. vzor zjednodušeného inventurního soupisu fondu investic, materiály k FKSP).  Během semináře bude možné zakoupit související publikaci:

https://paris-karvina.cz/publikace/majetek-skolske-prispevkove-organizace-kontrola-a-hospodareni/     

                                                       


Brno

5. 11. 2018 Kontrola použití dotací ze strany poskytovatelů - obcí a měst, 9.00

Přihláška a podrobnější informace pořadatele (agentury TSM Vyškov): https://tsmvyskov.cz/kurz-16212-kontrola-pouziti-dotaci-ze-strany-poskytovatelu-obci-a-mest  

Kontakt na pořadatele: telefon 731 278 843, e-mail vavrova@tsmvyskov.cz    

Místo konání: učebna agentury TSM, Cejl 62, Brno (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), zastávka Tkalcovská - 3. v pořadí od Hlavního nádraží ČD, linka č. 2 a 4 

Program:

Úvod - právní rámec následné veřejnosprávní kontroly příjemce dotace.

Podmínky pro čerpání dotace (od žádosti o dotaci ke smlouvě o jejím poskytnutí)

- požadavky žadatele

- záměry poskytovatele

- výsledné podmínky pro použití dotace.

Průběh kontroly příjemce dotace

- průběh kontroly

- pověření, protokol o výsledku kontroly

- postup po ukončení kontroly, výzva k vrácení dotace.

Správnost a věrohodnost účetnictví

- náležitosti účetních dokladů prokazujících použití dotace

- rozlišení investičních a provozních nákladů, technická zhodnocení a opravy.

Porušení rozpočtové kázně (nesprávné použití dotace)

- zadržení a neoprávněné použití poskytnutých prostředků

- sankce

- náklady uznatelné a neuznatelné

"Opravné" prostředky

- proti protokolu

- proti rozhodnutí (platebnímu výměru)

- žádost o prominutí odvodu, penále.

Závěr
- shrnutí nejčastějších chyb, odpovědi na dotazy, diskuse.


Seminář je určen příjemcům dotací od územních samosprávných celků a kontrolorům provádějícím veřejnosprávní kontrolu dotací. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál a doprovodné soubory na CD. Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz. 

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode