Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Brno


 • 23. 9. 2019  Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními orgány obcí a měst, 9.00

 • Akreditováno MV

  Pořadatel potvrdil konání semináře dne 16. 9. 2019, na seminář je možné se stále hlásit.

  Přihláška a podrobnější informace pořadatele - agentury TSM Vyškov: https://www.tsmvyskov.cz/kurz-18071-prubeh-a-zamereni-verejnospravni-kontroly-provadene-kontrolnimi-organy-obci-a-mest

  Místo konání: Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody      (1. patro, nad McDonald´s, vchod ze Zámečnické ulice č. 2)

  Kontakt na pořadatele: telefon  517 333 699, e-mail: skrivankova@tsmvyskov.cz   

  Program:

  1. Právní úprava veřejnosprávní kontroly, aktuality v legislativě

  - veřejnosprávní kontrola v systému finanční kontroly
  - zákon o finanční kontrole (základní pojmy, druhy kontrol) novela zákona a prováděcí vyhlášky

  - zákon o kontrole (práva a povinnosti kontrolorů a kontrolovaných, zbavení mlčenlivosti, procesní pravidla)
  2. Personální a organizační zajištění veřejnosprávní kontroly
  3. Průběh následné veřejnosprávní kontroly na místě
  - přípravná fáze
  - zahájení kontroly (pověření k provedení kontroly)
  - provádění kontroly (kontrolní postupy, možné písemnosti v průběhu kontroly)
  - protokol o výsledku kontroly jako jediný možný výstupní dokument z kontroly (struktura, povinné náležitosti, doručení)
  - nesouhlas s protokolem (námitka proti protokolu)
  - ukončení kontroly
  - porušení rozpočtové kázně
  - sankce, opravné prostředky
  4. Zaměření veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací
  - finanční hospodaření (použití poskytnutých prostředků, provozní a investiční výdaje, vedení pokladny)
  - majetek (nakládání s majetkem, inventarizace, definování odpovědnosti za svěřený majetek)
  - vnitřní kontrolní systém (schvalování budoucích operací, analýza rizik, stanovení kritérií "3E")
  - zadávání veřejných zakázek
  - příklady zjištěných nedostatků a porušení rozpočtové kázně
  5. Zaměření veřejnosprávní kontroly příjemců dotací
  - dodržování stanovených podmínek
  - náklady hrazené z dotace
  - dodržení procentního podílu vlastních zdrojů na krytí dotovaného projektu
  - příklady zjištěných nedostatků a porušení rozpočtové kázně
  Závěr - shrnutí problematiky, odpovědi na dotazy
  Účastníci semináře obdrží podrobný písemný materiál a CD s doprovodnými materiály.

  Seminář je určen zejména kontrolorům provádějícím veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací a příjemců dotací na úrovni územních samosprávných celků. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál  a doprovodné soubory na CD. Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz .

 • 23. 10. 2019  Rozbor vzorové směrnice o vnitřní kontrole příspěvkové organizace, 9.00

  Místo konání:  Hybešova 15, Brno

  Přihláška a podrobnější informace pořadatele - SSŠ Brno: https://www.sssbrno.cz/evzen/iframe.php?cislo=AK02612   

  Kontakty na pořadatele: Mgr. Eva Prokešová, e-mail: prokesova@sssbrno.cz , tel. 543 426 056

  Program:

  Úvod
  1) Řídící kontrola
  2) Předběžná řídící kontrola
  3) Schvalovací postupy při předběžné řídící kontrole
  4) Řízení rizik
  5) Zadávání veřejných zakázek
  6) Průběžná a následná řídící kontrola
  7) Přílohy směrnice

  Seminář je určen zejména ředitelům a ekonomům příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál (aktualizovanou vzorovou směrnici) a doprovodné soubory v elektronické podobě. Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz  .


 • 19.11.2019 Majetek školské příspěvkové organizace a jeho inventarizace, technická zhodnocení, opravy a nakládání s ním, od 9.00

  Akreditováno MŠMT, akreditováno MV

  Přihláška a podrobnější informace pořadatele (agentury Paris Karviná): https://paris-karvina.cz/seminare/seminar-665/

  Kontakt na pořadatele: vzdelavani@paris-karvina.cz , telefon: 596 338 026, mobil: 604 264 590

  Místo konání: Střední škola polytechnická, Jílová 36g, Brno

  Program semináře:


  Majetek ve veřejné sféře - právní rámec

  zákon o účetnictví, vyhláška o inventarizaci

  rozpočtová pravidla územních rozpočtů

  zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška

  zákon o daních z příjmů

  České účetní standardy (č. 708 a 710)


  Majetek příspěvkových organizací

  Kategorie majetku

  Technická zhodnocení a opravy majetku

  Odpisování majetku

  Ochrana majetku - zabezpečení, pojištění, dohody o odpovědnosti

  Nakládání s majetkem - nabývání, likvidace, prodej investičního majetku (zachycení v účetnictví), převod, pronájem (náležitosti smluv o pronájmu)

  Fond investic jako zdroj pro financování majetku - tvorba (investiční dotace, odpisy, prodej majetku), možnosti použití fondu


  Inventarizace majetku

  Pojmy, povinnosti, průběh, inventurní soupis, inventarizační zpráva.

  Seminář je určen zejména pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál a doprovodné soubory na CD (například vzor inventurního soupisu a zjednodušeného inventurního soupisu). Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz .


  Související publikace, která bude na semináři nabízena k prodeji: Majetek školské příspěvkové organizace - kontrola a hospodaření https://paris-karvina.cz/publikace/majetek-skolske-prispevkove-organizace-kontrola-a-hospodareni/    6. 12. 2019  Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací, 9.00

  Akreditováno MV

  Přihláška a podrobnější informace pořadatele - agentury TSM Vyškov: https://www.tsmvyskov.cz/kurz-18485-zaznamy-a-pisemnosti-z-kontroly-prispevkovych-organizaci-rocni-zprava-za-rok-2019

  Místo konání: Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody      (1. patro, nad McDonald´s, vchod ze Zámečnické ulice č. 2)

  Kontakty na pořadatele:  skrivankova@tsmvyskov.cz , tel. 517 330 544

  Program:

  I. Právní úprava (novela zákona o finanční kontrole a prováděcí vyhlášky)

  II. Písemnosti zpracovávané při výkonu veřejnosprávní kontroly (dle zákona o kontrole) 

  Přípravná fáze - plán kontrol, sdělení záměru provést kontrolu.
  V průběhu kontroly - pověření ke kontrole, podjatost, žádost o informace, žádost o poskytnutí originálních podkladů, záznam o zjištěných rozdílech majetku.

  Protokol o výsledku kontroly provedené na místě - náležitosti, námitky, vyřízení námitek, dodatky k protokolu. 

  Vedení kontrolního spisu, makulář.

  III. Písemnosti zpracovávané při výkonu řídící kontroly (dle prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole)

  Směrnice pro provádění vnitřní kontroly

  Schvalování příjmů a výdajů - limitovaný příslib, individuální příslib, pověření pro výkon funkcí příkazce operací, správce rozpočtu a hlavního účetního.

  Záznam o provedení následné vnitřní kontroly - formy záznamu včetně inventurního soupisu.

  IV. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (nová pravidla)

  Seminář je určen zejména pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací a pro kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál  a doprovodné soubory na CD (včetně vzoru protokolu o kontrole a přibližně 10 vzorů písemností souvisejících s vnitřní kontrolou). Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz .