Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Brno

5. 11. 2018 Kontrola použití dotací ze strany poskytovatelů - obcí a měst, 9.00

Přihláška a podrobnější informace pořadatele (agentury TSM Vyškov): https://tsmvyskov.cz/kurz-16212-kontrola-pouziti-dotaci-ze-strany-poskytovatelu-obci-a-mest  

Kontakt na pořadatele: telefon 731 278 843, e-mail vavrova@tsmvyskov.cz    

Místo konání: učebna agentury TSM, Cejl 62, Brno (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), zastávka Tkalcovská - 3. v pořadí od Hlavního nádraží ČD, linka č. 2 a 4 

Program:

Úvod - právní rámec následné veřejnosprávní kontroly příjemce dotace.

Podmínky pro čerpání dotace (od žádosti o dotaci ke smlouvě o jejím poskytnutí)

- požadavky žadatele

- záměry poskytovatele

- výsledné podmínky pro použití dotace.

Průběh kontroly příjemce dotace

- průběh kontroly

- pověření, protokol o výsledku kontroly

- postup po ukončení kontroly, výzva k vrácení dotace.

Správnost a věrohodnost účetnictví

- náležitosti účetních dokladů prokazujících použití dotace

- rozlišení investičních a provozních nákladů, technická zhodnocení a opravy.

Porušení rozpočtové kázně (nesprávné použití dotace)

- zadržení a neoprávněné použití poskytnutých prostředků

- sankce

- náklady uznatelné a neuznatelné

"Opravné" prostředky

- proti protokolu

- proti rozhodnutí (platebnímu výměru)

- žádost o prominutí odvodu, penále.

Závěr
- shrnutí nejčastějších chyb, odpovědi na dotazy, diskuse.


Seminář je určen příjemcům dotací od územních samosprávných celků a kontrolorům provádějícím veřejnosprávní kontrolu dotací. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál a doprovodné soubory na CD. Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz.7. 2. 2019 Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích

Přihláška a podrobnější informace pořadatele (Středisko služeb školám Brno): https://www.sssbrno.cz/evzen/iframe.php?cislo=AK02258  

Kontakt na pořadatele: prokesova@sssbrno.cz , tel. 543 426 056

Místo konání: Hybešova 15, Brno (sídlo SSŠ)

Program:

1. Vnitřní kontrola v systému finanční kontroly

- zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška

- stručný úvod do problematiky (základní pojmy, povinnosti ředitele školy, řídící kontrola a interní audit)

- transformace obecně platných postupů do vnitřní směrnice


2. Předběžná řídící kontrola

- schvalování výdajů příspěvkové organizace

- limitovaný příslib, individuální
příslib

- možné personální problémy při zajištění předběžné kontroly

- základní druhy výdajů příspěvkových organizací z hlediska zdrojů krytí


3. Průběžná a následná řídící kontrola

- plán kontrolní činnosti

- záznamy o provedených kontrolách (auditní/kontrolní stopa)

- kontrola uzavřených smluv a jejich evidence, kontrola čerpání dotací


4. Vyhodnocování rizik - soupis možných rizik (rizika zmiňovaná v legislativě, metodika MF ČR)

- zpracování analýzy rizik

- hodnocení dopadu a míry pravděpodobnosti rizik, opatření k předcházení rizik


5. Hospodárnost, efektivnost a účelnost

- základní definice v zákoně o finanční kontrole a její rozvedení do vnitřní směrnice

- souvislost kritérií "3E" a zadávání veřejných zakázek

- důležitost definování cíle (účelu) veřejného výdaje


6. Časté nedostatky ve vnitřní kontrole

- chyby v průběhu schvalování budoucích výdajů

- nedefinování efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti

- chyby v definování vnitřních kontrolních postupů

- neprovázanost oběhu účetních dokladů s vnitřní kontrolou

- realizace veřejných výdajů v rozporu s "3E"

- nesprávné stanovení limitovaného příslibu

- nesprávné stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky

- účetní chyby

- chyby při čerpání dotací


Závěr - shrnutí problematiky, odpovědi na dotazy


Seminář je určen zejména ekonomům a vedoucím zaměstnancům (nejen) školských příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek (např. obec nebo kraj). Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz .

Účastníci obdrží písemný materiál a další materiály na CD

 

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode