Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí

16.03.2010 20:04

Vybráno z webových stránek Ministerstva financí:

 
Poslední aktualizace: 15.03.2010

Dotazy byly zaslány prostřednictvím informační elektronické adresy ucetnireforma@mfcr.cz. Ministerstvo financí je zobecnilo podle témat a průběžně k nim zveřejňuje své vyjádření.

 

Obecné, vazba k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví


 
číslo dotaz odpověď
1.1 Kde jsou definovány vybrané účetní jednotky? Okruh vybraných účetních jednotek stanoví § 1 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění účinném od 1. 1. 2010. Vybranými účetními jednotkami jsou:
 • organizační složky státu,
 • státní fondy podle rozpočtových pravidel,
 • Pozemkový fond České republiky,
 • územní samosprávné celky,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • Regionální rady regionů soudržnosti,
 • příspěvkové organizace a
 • zdravotní pojišťovny.
1.2 Byla účetní reforma odložena o rok? Účetní reforma byla zahájena s účinností od 1. ledna 2010 a jednotlivé povinnosti byly rozfázovány
1.3 Patří mezi vybrané účetní jednotky také příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu? Ano, patří.

 

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit, aktualizováno: 15.01.2010

 

Vyhláška č. 410/2009 Sb.


 

 

číslo dotaz odpověď
2.1

Mění se vydáním nové vyhlášky č. 410/2009 Sb. (od 1. ledna 2010) rozsah použití některých účetních metod (zejména tvorba opravných položek a rezerv) či používání analytických a podrozvahových účtů pro příspěvkové organizace, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu?

Obecně lze říci, že u příspěvkových organizací, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 9 odst. 3 písm. c) zákona č. 563/1991 Sb.,Odkaz na externí web o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nedošlo k žádné výrazné změně ve vztahu k „zákonným úlevám“ stanoveným v § 13a zákona o účetnictví. Nadále tedy od 1. ledna 2010 platí, že:

 • sestavují účtový rozvrh, v němž mohou uvést pouze účtové skupiny, nevyžaduje-li zvláštní právní předpis členění podrobnější (např. zákon č. 218/2000 Sb.),
 • mohou spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize,
 • nepoužijí ustanovení § 25 odst. 3, s výjimkou odpisů,
 • nepoužijí ustanovení § 26 odst. 3 týkající se rezerv a opravných položek, s výjimkou rezerv a opravných položek podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů)
 • nepoužijí ustanovení § 27 (oceňování majetku a závazků reálnou hodnotou,- sestavují účetní závěrku v rozsahu stanoveném pro jednotlivé skupiny účetních jednotek (§ 4 odst. 8) prováděcím právním předpisem (viz závazné vzory částí účetní závěrky podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.),
 • nemusí použít ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) a d)
 • účtování v knihách analytických a podrozvahových účtů a- postup podle § 13a odst. 1 a 2 není porušením ustanovení § 3 odst. 1 a § 7 odst. 1 a 2 zákona.
2.2

Mají příspěvkové organizace, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí, nějaká další  zjednodušení?

Příspěvkové organizace, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí (podle § 9 odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 Sb.), nesestavují:

 • přehled o peněžních tocích a
 • přehled o změnách vlastního kapitálu.
2.3 Vztahují se ustanovení nové vyhlášky č. 410/2009 Sb. u organizačních složek státu v případě účetních metod pouze pro hospodářskou činnost nebo i na hlavní činnost?

Ustanovení nové vyhlášky č. 410/2009 Sb. se obecně vztahují na veškerou činnost účetní jednotky, tzn. jak na hlavní tak hospodářskou činnost. Pouze u nákladů a výnosů (výkaz zisku a ztráty) je povinnost členění na hlavní činnost a hospodářskou činnost.

2.4 Jaký je postoj Ministerstva financí k metodickému pokynu Jihočeského kraje s názvem: příklady účtování pro obce a DSO od 1. 1. 2010?

Finální verze metodického pokynu Jihočeského kraje s názvem: příklady účtování pro obce a DSO od 1. 1. 2010 byla dopracována ve spolupráci pracovní skupiny metodiků krajských úřadů na workshopu konaném ve dnech 8. a 9. prosince 2009 za účasti metodiků účetnictví Ministerstva financí. Materiál je v účetních aspektech v souladu s koncepcí Ministerstva financí a byl s ministerstvem projednán dle předchozí dohody.

Tato metodika může být při zavádění první fáze účetní reformy do praxe v obcích konstruktivní pomůckou.

Metodika je zveřejněna na webových stránkách Svazu měst a obcí České republiky

2.5

Jak je možné zajistit vazbu Přehledu o peněžních tocích k jednotlivým syntetickým účtům, zejména 222 a 223?

Je na zvážení účetní jednotky, resp. zpracovateli účetního software, zda vazba k jednotlivým syntetickým účtům bude zajištěna prostřednictvím analytických účtů nebo jiným vhodným způsobem. 

 

2.6

Jakým způsobem se účtuje o kurzových rozdílech?

Základní ustanovení k této účetní metodě jsou obsažena v § 70 vyhlášky č. 410/2009 Sb. .Vzorové schéma k této metodě bude zveřejněno na webových stránkách MF.

 

2.7

Jakým způsobem mají být vykazovány pohledávky a závazky, které před účinností vyhlášky 410/2009 Sb. nebyly vykazovány odděleně jako krátkodobé a dlouhodobé?

Při vykazování je nezbytné vycházet z převodového můstku, z obsahového vymezení příslušných položek rozvahy a kritérií krátkodobosti a dlouhodobosti pohledávek a závazků při jejich vzniku daných zákonem o účetnictví.

 

2.8

Jakým způsobem se účtuje o majetku určeném k prodeji?

Na webu MF je již k dispozici vzorové schéma pro účtování o majetku určeném k prodeji, 6.Vzorové schéma – reálná hodnota – majetek určený k prodeji.

2.9

Jakým způsobem bude účtováno na syntetickém účtu 404 – Agregované příjmy a výdaje minulých let?

Na webu MF je již k dispozici „14. Vzorové schéma k otevírání a uzavírání účetních knih“ (VZSCH_14), jehož součástí je i postup účtování na tomto účtu.

2.10

Lze pro účtování o pohledávkách a závazcích vyplývajících z vyplácení dotací z EU použít syntetické účty 371 a 372?

Problematika transferů je obsahem Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 – Transfery. Postupy účtování o dotacích jsou také obsaženy ve Vzorových schématech transferů (Vzorová schémata č. 10 až 14). Tato schémata jsou k dispozici na webu MF.

 

2.11

Jak postupovat v případech převodu konečných stavů syntetických účtů na počáteční stavy syntetických účtů podle nové vyhlášky č. 410/2009 Sb., které nejsou vymezeny „Převodovým můstkem“?

Účetní jednotka v takovém případě vychází zejména z obsahového vymezení položek rozvahy podle vyhlášky č. 505/2002 Sb. a z obsahového vymezení položek rozvahy podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., při respektování principů stanovených zákonem o účetnictví.

 

2.12

Vztahují se některé účetní metody popsané ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. pouze na hospodářskou činnost účetních jednotek, jako tomu bylo před účinností této vyhlášky?

Nikoliv, účetní metody se vztahují na hlavní i na hospodářskou činnost bez rozdílů.

 

2.13

Jakým způsobem se v roce 2010 účtuje o prodeji majetku určeného k prodeji u organizačních složek státu?

Na webu MF je k dispozici vzorové schéma pro účtování o majetku určeném k prodeji, a to 6.Vzorové schéma – reálná hodnota – majetek určený k prodeji, které tento postup účtování obsahuje.

2.14

Je možné použít syntetický účet 406 – Oceňovací rozdíly při změně metody také pro zaúčtování účetních případů z roku 2009, které by měly být (již v roce 2009) časově rozlišeny?

Ano, syntetický účet 406 – Oceňovací rozdíly při změně metody lze použít i pro metodu časového rozlišení.

 

2.15

Jsme regionální rada a poskytujeme obcím dotace, které pochází z různých zdrojů, např. státní rozpočet, kraj, EU. Příslušná dotace obci (která je jejím konečným příjemcem) je většinou složena z více uvedených zdrojů. Je naše regionální rada podle Českého účetního standardu č. 703 v postavení zprostředkovatele uvedených dotací, nebo v postavení příjemce (několikrát, podle počtu zdrojů, ze kterých je dotace poskytována) a poskytovatele dotace (jedinkrát)? Je pak uvedená obec, která je konečným příjemcem této dotace, povinná účtovat na podrozvaze, pokud je část této dotace poskytována z EU?

V případě transferů, které jsou poskytovány několika poskytovateli, a které jsou určeny na tentýž projekt např. v některé obci, je regionální rada regionu soudržnosti, přes kterou jsou tyto transfery poskytovány, v postavení nejprve příjemce jednotlivých transferů např. ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje či z EU a poté v postavení poskytovatele jednoho transferu např. obci. Pro tuto obec se pak jedná o transfer z regionální rady, tedy nikoliv o transfer ze zahraničí a na podrozvahové účty tedy o tomto transferu neúčtuje.

 

2.16

Na který nákladový účet má obec účtovat o výplatě sociálních dávek občanům? Ve „Vzorovém schématu – Transfery průtokové“, které visí na vašem webu, je pouze uvedeno „5XX – náklady…“.

V roce 2010 účtuje obec o nákladech z titulu výplaty sociálních dávek na syntetický účet 549 – Ostatní náklady z činnosti. Vámi uvedené schéma bylo na webu MF zaktualizováno a obsahuje nyní již tento syntetický účet.

 

 

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit, aktualizováno: 22.02.2010

 

Technická vyhláška o účetních záznamech č. 383/2009 Sb.


 

 

číslo dotaz odpověď
3.1

Kde lze získat podrobnější informace k technické vyhlášce o účetních záznamech č. 383/2009 Sb.?

Podrobnější informace k technické vyhlášce o účetních záznamech č. 383/2009 Sb. lze získat na těchto místech:

3.2

Lze získat podrobnější informace o předávání dat do Centrálního systému účetních informací státu na úrovni obcí a krajů?

Ve věci předávání účetních záznamů, resp. finančních údajů podle vyhlášky č. 383/2009 Sb. a vyhlášky č. 16/2001 Sb. probíhá komunikace na úrovni pracovní skupiny tvořené zástupci jednotlivých krajů a ministerstva financí. Dne 3. 12. 2009 proběhl v budově MF workshop (viz prezentace).

Připomínky a dotazy z tohoto workshopu budou nadále konzultovány a mimo jiné též zodpovězeny při plánované krajské videokonferenci v týdnu od 14. 12 do 18. 12. 2009.

3.3 Mají obce a jimi zřizované příspěvkové organizace povinnost předávat do Centrálního systému účetních informací státu „operativní účetní záznamy“ podle přílohy č. 5 k technické vyhlášce o účetních záznamech č. 383/2009 Sb.?

Operativní účetní záznamy podle přílohy č. 5 k technické vyhlášce o účetních záznamech č. 383/2009 Sb. předávají do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pouze organizační složky státu a státní fondy, a to poprvé v červenci 2010.

Žádné municipální účetní jednotky (kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace zřizované kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí) nemají povinnost předávat operativní účetní záznamy do CSÚIS.

3.4

Kdy se poprvé bude předávat pomocný konsolidační přehled k účetní závěrce podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 383/2009 Sb.

První předávání pomocného konsolidačního přehledu k účetní závěrce podle přílohy č. 3 k technické vyhlášce o účetních záznamech č. 383/2009 Sb. je v návaznosti na rozfázování celé účetní reformy posunuto až do 31. 8. 2011, a to ve stavu k 31. 12. 2010 (tzn. za rok 2010). Podrobnosti budou stanoveny zvláštní prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví (konsolidační vyhláška).

K jednotlivým fázím účetní reformy viz článek -  Základní rozfázování vytvoření účetnictví státu k 1. lednu 2010

 

3.5

Bylo by vhodné zajistit jednotný software na krajských úřadech.

V rámci účetní reformy není předpokládána plošná výměna všech existujících účetních software u vybraných účetních jednotek. V současné době by bylo takovéto řešení nerealizovatelné.

 

3.6

Prosím o informaci k získání certifikátu a přístupových práv na váš zpracovatelský server (CSÚIS).

Na webových stránkách MF naleznete:

Detailní návod postupu při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu - ze dne 15.03.2010, který navazuje na  Popis postupu při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby (ZO/NZO) v Centrálním systému účetních informací státu  ze dne 18.12.2009, včetně jeho aktualizace ze dne 15.03.2010. Zároveň jsou zde potřebné registrační formuláře.

Ministerstvo financí informuje (15.03.2010) o změně primární e-mailové adresy pro zasílání registračních formulářů Zodpovědných osob/ Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO). >> detail celé informace

 


 

3.7

Kam se obrátit v případě problémů s registrací ZO/NZO?

V případě nejasností nebo vzniklých obtíží s registrací  ZO/NZO se obraťte na email Kompetenčního centra projektu Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP)

 

3.8

Bude se obec nebo příspěvková organizace zřizovaná obcí, krajem nebo dobrovolným svazkem obcí registrovat do CSÚIS, i když bude předávat výkazy prostřednictvím krajského úřadu?

Ano. Podle § 15 odst. 2 vyhlášky č. 383/2009 Sb. předá každá vybraná účetní jednotka správci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) jméno a kontaktní údaje na zodpovědnou a náhradní zodpovědnou osobu (ZO/NZO), bez ohledu na to, zda  ZO/NZO je z krajského úřadu nebo nikoli. (Registrační formulář: Informace požadované po vybrané účetní jednotce (Příloha č. 14 Technické vyhlášky))

 

 

3.9

Bude přenos účetních záznamů mezi obcí, resp. příspěvkovou organizací zřizovanou obcí, krajem nebo dobrovolným svazkem obcí  a krajským úřadem prostřednictvím, kterého budou účetní záznamy předány do CSÚIS, zašifrovaný?

Krajský úřad stanoví bližší podmínky pro přenos a zajištění možnosti kontroly účetních záznamů, zejména termíny předávání účetních záznamů.  

 

 

 

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit, aktualizováno: 15.03.2010

 

Technický manuál, technické informace


 

 

číslo dotaz odpověď
4.1

Kde lze získat technickou podporu při obtížích s komponenty projektu Integrovaného informačního systému státní pokladny?

Kompetenční centrum CSÚIS

Kompetenční centrum CSÚIS
Ministerstvo financí ČR
Letenská 15118 10 Praha 1
kontaktní adresa je: servicedesk@sd-stc.cz 

 

4.2

Kdy a kde bude Technický manuál?

Technický manuál v aktuální podobě je zveřejněn od 7. prosince 2009 na webových stránkách Ministerstva financí, v části informující o účetní reformě v oblasti veřejných financí

Aktualizace: 08.02.2010, Nová verze: 1.2

Ministerstvo zveřejňuje pracovní verzi technického manuálu podle technické vyhlášky o účetních záznamech č. 383/2009 Sb. ke dni 10.12.2009. Oficiální zveřejnění technického manuálu bude provedeno s ohledem na postup projektu Integrovaného informačního systému státní pokladny.

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: Pracovní verze technického manuálu (Pracovní verze k 08.02.2010), Aktualizace: 08.02.2010, Nová verze: 1.2, ve formátu WORD nebo PDF

4.3

Kde lze získat soubornou informaci/přehled  změn a aktualizací pro práci CSÚIS?

TABULKA – rychlý přehled pro práci v CSÚIS

 • Ministerstvo financí připravilo pro uživatele Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) přehledovou tabulku změn/aktualizací  u poskytovaných souborů/informací na internetových stránkách MF.

Informace v Tabulce  budou průběžně aktualizovány.

4.4

Kde lze získat vzory k přípravě XML výkazů?

Ministerstvo financí zveřejnilo (02.02.2010) v reakci na požadavky vznesené na Kompetenční centrum  IISSP - k podpoře přípravy XML výkazů - vzorové XML čtyři výkazy:

1. Vzor: Rozvaha
2. Vzor: Výsledovka
3. Vzor: Fin 2 - 04U
4. Vzor: Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů OSS (NAR 112U)

 • Uvedené výkazy jsou ke stažení v souboru: VzoryXML.zip
4.5

Implementovali jsme do našeho systému také legislativu dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.Směrnou účetní osnovu, rozvahu  a výsledovku jsme implementovali podle vašich vzorů na stránce  Vaše vzory jsou tzv. základní. Mohou být tyto základní vzory použity pro všechny
uvedené typy organizací

 1. organizační složky státu,
 2. územní samosprávné celky, svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti, 
 3. příspěvkové organizace, 
 4. státní fondy a 
 5. Pozemkový fond České republiky.

nebo musí být použity striktně "podmnožiny vzorů"  pro každý typ organizace zvlášť ?

Základní závazné vzory pro rozvahu, výkaz zisku a ztráty zahrnují všechny vykazované položky podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Soubory pro zajištění přenosu do/z Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), tzv. xml a xsd soubory, jsou vytvořeny pro základní závazné vzory.

 

Rozsah vykazovaných údajů se liší podle druhu účetní jednotky – je rozdílný pro organizační složky státu, územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace, státní fondy a Pozemkový fond České republiky.  CSÚIS zajišťuje kontrolu přenosu účetních záznamů podle § 13 vyhlášky č. 383/2009 Sb., i kontrolu rozsahu předávaných účetních záznamů.

 

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit, aktualizováno: 22.02.2010

 

Převodový můstek


 
číslo dotaz odpověď
5.1

Je převodový můstek zveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 závazný?

Ano, je závazný pro některé vybrané účetní jednotky, na které se vztahuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.

 

 

Zdroj: MF