Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Elektronické doklady

29.01.2013 20:26

Na semináři k problematice dotací, který proběhl v Praze 28. 1. 2013, jsme z podnětu jedné paní posluchačky hovořili o elektronických dokladech (upozornila na "zrovnoprávnění" elektronických a listinných dokladů). K elektronickým dokladům doporučuji následující informace:

https://www.isvs.cz/papirovy-versus-elektronicky-dokument-27-dil/

https://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fpristach%2Eblog%2Eihned%2Ecz%2Fc1%2D51656000%2Delektronicke%2Dfaktury%2Dmusi%2Dje%2Dstat%2Duznat

Opatrní musí být především plátci DPH, protože ,na rozdíl o účetní legislativy a zákona o daních z příjmů, má zákon o DPH poměrně přísné požadavky na elektronické (daňové) doklady - viz výtaz ze současného znění tohoto zákona:  

 

235/2004 Sb. - stav k 29. 1.2013

 

 

Díl 5

 

Daňové doklady

 

Oddíl 1

 

Obecná ustanovení o daňových dokladech

 

§ 26

 

Daňový doklad

 

(1) Daňovým dokladem je písemnost, která splňuje podmínky stanovené v tomto zákoně.

 

(2) Daňový doklad může mít listinnou nebo elektronickou podobu.

 

(3) Daňový doklad má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystaven a obdržen elektronicky. S použitím daňového dokladu v elektronické podobě musí souhlasit osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje.

 

(4) Za správnost údajů na daňovém dokladu a za jeho vystavení ve stanovené lhůtě odpovídá vždy osoba, která plnění uskutečňuje.

 

§ 34

 

nadpis vypuštěn

 

(1) U daňového dokladu musí být od okamžiku jeho vystavení do konce lhůty stanovené pro jeho uchovávání zajištěna

 

a) věrohodnost jeho původu,

 

b) neporušenost jeho obsahu a

 

c) jeho čitelnost.

 

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a) věrohodností původu skutečnost, že je zaručena totožnost osoby, která plnění uskutečňuje nebo která daňový doklad oprávněně vystavila,

 

b) neporušeností obsahu skutečnost, že obsah daňového dokladu požadovaný podle tohoto zákona nebyl změněn,

 

c) čitelností skutečnost, že je možné se seznámit s obsahem daňového dokladu přímo nebo prostřednictvím technického zařízení.

 

(3) Zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu a neporušenosti jeho obsahu lze dosáhnout prostřednictvím kontrolních mechanismů procesů vytvářejících spolehlivou vazbu mezi daňovým dokladem a daným plněním.

 

(4) Věrohodnost původu daňového dokladu v elektronické podobě a neporušenost jeho obsahu lze vedle kontrolních mechanismů procesů zajistit také

 

a) uznávaným elektronickým podpisem,

 

b) uznávanou elektronickou značkou, nebo

 

c) elektronickou výměnou informací (EDI)21), jestliže dohoda o této výměně stanoví užití postupů zaručujících věrohodnost původu a neporušenost obsahu.

 

____________________

 

 

 

21) Čl. 2 Doporučení komise 1994/820/ES ze dne 19. října 1994 o právních aspektech elektronické výměny informací.

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode