Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Kdy je možné poskytnout dar z FKSP v souvislosti s prvním odchodem do starobního důchodu?

28.04.2018 16:07

Každý občan, který požádal o důchod, obdrží od ČSSZ písemné rozhodnutí o přiznání a výši starobního důchodu nebo o zamítnutí žádosti. To znamená, že má písemnost, která jednoznačně prokazuje přiznání starobního důchodu (obdobné je to v případě invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně). Datum vystavení rozhodnutí je potom klíčové pro případné poskytnutí daru z FKSP v souvislosti s prvním odchodem do starobního důchodu - upravuje § 14 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP.

V případě, že zaměstnanec současně s přiznáním důchodu ukončí pracovní poměr, tak je nesporné, že může obdržet zmíněný dar.

Problém ale nastává v případě, že zaměstnanci je přiznán starobní důchod, ale pracovní poměr dále trvá. V praxi se uplatňují dva přístupy. Někteří zaměstnavatelé dar z FKSP vyplácejí až v roce, kdy dojde k reálnému odchodu do důchodu, to znamená až v souvislosti s rozvázáním pracovního poměru. Musím se přiznat, že mi tento postup připadá logický. Jiní zaměstnavatelé dar vyplácejí již v roce přiznání starobního důchodu. Oficiální výklad MF ČR je bohužel takový, že dar z tohoto titulu se vyplácí na základě přiznání důchodu, a to bez ohledu na skutečnost, zda dojde či nedojde k ukončení pracovního poměru. Nutno podotknout, že to z vyhlášky jednoznačně nevyplývá.


Zajímavé je stanovisko odborů k této problematice, je součástí připomínkování návrhu jedné změny vyhlášky o FKSP: https://statorg.cmkos.cz/dokumenty/Stanovisko%20%C4%8CMKOS%20k%20n%C3%A1vrhu%20vyhl%C3%A1%C5%A1ky,%20kterou%20se%20m%C4%9Bn%C3%AD%20vyhl%C3%A1%C5%A1ka%20o%20FKSP.pdf


V ustanovení § 14 odst. 1 požadujeme slova "první odchod do" nahradit slovy "přiznaní nároku".


Odůvodnění.


Dlouholetý výklad MF k tomuto ustanovení říká, že prvním odchodem do důchodu se rozumí den, od něhož byl zaměstnanci starobní nebo plný invalidní důchod přiznán. Pokud MF na tomto výkladu nadále trvá, je nezbytné uvést text vyhlášky do souladu s tímto výkladem MF. Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní.