Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Komentář k nové metodice ministerstva financí

11.10.2018 10:05

Ministerstvo financí vydalo novou metodiku k vnitřní (řídící) kontrole:


Stanovisko CHJ č. 6/2018 k průběhu řídicí kontroly při darování nebo bezúplatném převodu majetku

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2018/stanovisko-chj-c-6-2018-k-prubehu-ridici-33029/


Stanovisko nekomentuji, protože se domnívám, že zde není nic nového a podstatného.


Stanovisko CHJ č. 5/2018 k průběhu řídicí kontroly při přípravě veřejných zakázek

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2018/stanovisko-chj-c-5-2018-k-prubehu-ridici-33028/ 

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Metodika-Pr-001_2018_CHJ-2018-5-Priloha-ke-stanovisku-Vzor-individualniho-prislibu.docx


Citace podstatné části stanoviska:


Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku v případě veřejných zakázek


Veřejné zakázky jsou charakteristické svou dlouhou přípravnou fází, kdy podpisu finální smlouvy musí předcházet řada úkonů - definice stanovené a prokázané potřeby, příprava zadávací dokumentace, vyhlášení výběrového řízení a výběr vítězného uchazeče. Je zažitou praxí, že předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku by měla proběhnout před podpisem smlouvy.

V případě veřejných zakázek však toto neplatí.


S ohledem na skutečnost, že v rámci řídicí kontroly by mělo proběhnout uvážení nad oprávněností výdaje, posouzení stanovené potřeby, zhodnocení možností uspokojení stanovené potřeby včetně zohlednění principů hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti,

musí předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku proběhnout v momentě, kdy je možné tyto parametry ovlivnit, tj. před vyhlášením výběrového řízení (respektive před předložením materiálu kompetentnímu rozhodujícímu orgánu).


Pokud by řídicí kontrola v případě veřejných zakázek měla proběhnout až před podpisem smlouvy, jednalo by se o čistě formalistický postup, kdy je možné odmítnout smlouvu pouze jako celek a v případě některých typů zadávacích řízení je možné odmítnout podepsat smlouvu pouze při splnění zákonem stanovených podmínek.


Citace ustanovení prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole, ve kterém je definován individuální příslib:


§ 13

(1) Předběžnou kontrolu při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku orgánu veřejné správy zajistí ve své působnosti příkazce operace a správce rozpočtu.

(2) Schvalovacím postupem příkazce operace se prověří

a) nezbytnost připravované operace k zajištění stanovených úkolů a schválených záměrů a cílů orgánu veřejné správy,

b) správnost operace [§ 2 písm. l) zákona] zejména ve vztahu k dodržení

1. právních předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy v mezích těchto právních předpisů,

2. kritérií stanovených pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy,

3. postupu a podmínek stanovených pro zadávání veřejných zakázek,

c) přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění provozních, finančních, právních a jiných rizik, která se při uskutečňování připravované operace mohou vyskytnout,

d) doložení připravované operace věcně správnými a úplnými podklady.

(3) Je-li kontrolní postup podle odstavce 2 ukončen, příkazce operace potvrdí svým podpisem písemný podklad k přípravě závazku a předá jej k předběžné kontrole správci rozpočtu.

(4) Schvalovacím postupem správce rozpočtu se prověří, zda připravovaná operace

a) byla ověřena příkazcem operace v rozsahu jeho oprávnění k tomuto úkonu a zda jeho podpis na podkladu k připravované operaci souhlasí s podpisem uvedeným v podpisovém vzoru,

b) je v souladu se schválenými veřejnými výdaji, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky,

c) odpovídá pravidlům stanoveným zvláštními právními předpisy pro financování činnosti orgánu veřejné správy5),

d) byla prověřena v souvislosti s rozpočtovými riziky, která se při jejím uskutečňování mohou vyskytnout, zejména v souvislosti s dopadem uskutečnění operace na zdroje financování činnosti orgánu veřejné správy použitelné v příslušném rozpočtovém období a s potřebou zajištění zdrojů pro financování činnosti tohoto orgánu v navazujícím rozpočtovém období, a zda byla stanovena opatření k vyloučení nebo zmírnění těchto rizik.

(5) Shledá-li správce rozpočtu při předběžné kontrole připravované operace nedostatky, přeruší schvalovací postup a oznámí své zjištění písemně příkazci operace s uvedením důvodů a případně přiloží další doklady o oprávněnosti svého postupu.

(6) Pokud pro připravovanou operaci správce rozpočtu stanoví v souladu s právním předpisem nebo opatřeními orgánů veřejné správy přijatými v mezích tohoto právního předpisu omezující podmínky, uvede je písemně.

(7) Neshledá-li správce rozpočtu nedostatky, vrátí svým podpisem potvrzený podklad k připravované operaci příkazci. Podpis správce rozpočtu, případně s připojenými písemnými omezujícími podmínkami je pro účely finančního řízení dokladem o kontrolním zajištění finančního krytí připravovaného závazku v navržené výši a o předpokládaném termínu jeho plnění konkrétnímu věřiteli (dále jen "individuální příslib").


Komentář

Z citovaného textu vyhlášky vyplývá, že minimálními náležitostmi individuálního příslibu jsou:

- vymezení a navržená výše připravovaného závazku

- předpokládaný termín plnění

- konkrétní věřitel

- podpis příkazce operace

- podpis správce rozpočtu.


Ze stanoviska ministerstva vyplývá, že v případě veřejných zakázek  je možné vystavit individuální příslib, aniž by byl znám budoucí konkrétní věřitel (ministerstvo má asi na mysli veřejné zakázky podlimitní a nadlimitní zadávané v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek). Tento přístup je ve zjevném rozporu se zmíněnou vyhláškou!


Domnívám se, že správný postupu by měl být následující. Nejprve bude připraven výběr dodavatele, a to tak že budou respektována kritéria "3E", protože každá (realizovaná) veřejná zakázka vyvolá veřejný výdaj, a ten musí být hospodárný, účelný a efektivní. Řečeno jinými slovy, příprava výběrového řízení musí probíhat tak, aby budoucí veřejný výdaj byl v souladu se zákonem o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláškou. Konkrétní postup příkazce operace a správce rozpočtu v této fázi vyhláška neupravuje. Schvalovací postupy vyhlášky řeší postup až od okamžiku, kdy je znám budoucí věřitel. To znamená, že individuální příslib je možné vystavit až tehdy, kdy je ukončeno výběrové řízení. Příkazce operace i správce rozpočtu při schvalování budoucího veřejného výdaje (ve fázi před vznikem závazku, tedy před podepsáním smlouvy) budou vycházet z výsledku výběrového řízení. Pokud nebudou mít o jeho průběhu žádné pochybnosti, tak budoucí veřejný výdaj schválí, formalistický postup v tom rozhodně nevidím!

Fotografie použita dle Creative Commons Maria Eklind 

Vytvořte si web zdarma!Webnode