Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Majetek školské příspěvkové organizace - obsah publikace

03.04.2018 19:32

Pro nakladatelství Paris jsem připravil publikaci Majetek školské příspěvkové organizace kontrola a hospodaření


 

Publikace si klade za cíl pomoci ředitelům, ekonomům a účetním zejména školských příspěvkových organizací k orientaci v oblasti majetku, hospodaření, peněžních fondů a finanční kontroly. Text je přehledně členěn na sedm částí. Největší pozornost je věnována majetku jako takovému - jeho členění, financování, nakládání s ním včetně technického zhodnocení a oprav. Podrobně jsou vysvětleny povinnosti související s inventarizací. Publikace upozorňuje i na novou povinnost inventarizovat peněžní fondy a jmění. Podrobně je popsán způsob schvalování veřejných příjmů a veřejných výdajů příspěvkových organizací. Publikace se nevyhýbá ani sporným tématům jako je vymezení pojmu "stavba" a ověřování peněžního krytí fondu investic. Upozorňuji na časté chyby příspěvkových organizací, ať už je to při nakládání se svěřeným majetkem, anebo v souvislosti s pohledávkami. V textu uvádím modelové příklady z praxe (evidence majetku na školních zahradách, postup organizace během udržitelnosti dotovaného projektu).

OBSAH:

Legislativní rámec

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon o obcích

Školský zákon

Kontrolní řád

Zákon o finanční kontrole
Prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole

Inventarizační vyhláška

Účetní legislativa


Hospodaření školské příspěvkové organizace

Hlavní a doplňková činnost

Příspěvek na provoz a investiční příspěvek od zřizovatele

Přímé náklady na vzdělávání

Vlastní příjmy

Financování školní jídelny

Úvěry, půjčky, dotace a dary

Rozpočtová kázeň


Tvorba a použití peněžních fondů

Rezervní fond

Fond investic

Fond odměn

Fond kulturních a sociálních potřeb

Rovné zacházení neznamená bezpodmínečně stejné benefity

  

Majetek školské příspěvkové organizace

Úvod

Pohledávky

Stavby

Samostatné hmotné movité věci

Problematické druhy majetku

Svěřený majetek

Majetek vlastní

Majetek třetích osob

Nabývání a poskytování darů - problémové oblasti

Odpovědnost  zaměstnanců za majetek

Technické zhodnocení a opravy majetku

Odpisování majetku

Nakládání s majetkem


Inventarizace majetku a závazků

Základní pojmy (inventura, inventarizace)

Povinnosti související s inventarizací

Harmonogram inventarizačních prací

Inventurní soupis

Inventarizační zpráva

Otázky k zamyšlení

 

Vnitřní kontrola ve školské příspěvkové organizaci

Veřejné příjmy a veřejné výdaje

Nastavení kontrolních mechanismů - rozhodující role ředitele

Schvalování připravovaných příjmů a výdajů

Individuální a limitovaný příslib

Personální problémy při zajištění předběžné kontroly v malých organizacích - zejména v mateřských školách

Průběžná a následná kontrola

Vnitřní předpisy (směrnice)

 

Externí kontrola příspěvkových organizací

Formy kontroly (administrativní, na místě)

Kontrolní orgány (zřizovatel a další poskytovatelé veřejných prostředků)

Práva a povinnosti kontrolované příspěvkové organizace

Povinnost mlčenlivosti

Příspěvková organizace v postavení příjemce dotace


Přílohy

Č. 1 FINANCOVÁNÍ ŠKOL - CITACE ZE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA

Č. 2 SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY

Č. 3 SCHVALOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PŘÍJMŮ A VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ

  

Prameny a doporučená literatura


AKTUALIZACE k 5. 6. 2019: 

https://paris-karvina.cz/data/uploads/2018/02/aktualizace_publikace_5.6.2019.odtREJSTŘÍK K PUBLIKACI: 

REJSTŘÍK - Majetek školské příspěvkové organizace.pdf


Cena 295 Kč (plus manipulační náklady), brož., 210 stran, CD-R s přílohami


Publikaci si můžete objednat na níže uvedené adrese a kontaktech nakladatelství PARIS.

Nakladatelství a vydavatelství Paris

Žižkova 2379

734 01 Karviná-Mizerov                                                                     

tel.: 596 338 027

nakladatelstvi@paris-karvina.cz        


Publikace je nabízena k prodeji

během seminářů pořádaných agenturou Paris Karviná věnovaných majetku, vnitřní kontrole a peněžním fondům příspěvkových organizací.


Knihu prostřednictvím internetu prodávají například:

Vydavatel - Nakladatelství a vydavatelství Paris: https://paris-karvina.cz/publikace/majetek-skolske-prispevkove-organizace-kontrola-a-hospodareni/  


Nakladatelství Sagit: https://www.sagit.cz/info/majetek-skolske-prispevkove-organizace-kontrola-a-hospodareni

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.:  https://www.alescenek.cz/zbozi/116166/majetek-skolske-prispevkove-organizace-kontrola-a-hospodareni/

Nakladatelství ANAG: https://www.anag.cz/majetek-skolske-prispevkove-organizace-kontrola-a-hospodareni-cd/pQ20.54636/

EconomPress: https://www.economicon-press.cz/index.php/publikace, https://www.economicon-press.cz/index.php/publikace/128-majetek