Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Metodika k novele zákona o kontrole (kontrolního řádu)

11.12.2017 09:15

Kontrolní řád byl novelizován zákonem č. 183/2017 Sb., a to s účinností od 1. července 2017, novela reaguje na novou právní úpravu přestupkového práva účinnou od stejného data.

Změna se dotýká ustanovení § 15 až 17 kontrolního řádu a znamená sloučení skutkových podstat přestupků fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob. Dále byla odstraněna  ustanovení, která jsou duplicitní s obecnou právní úpravou obsaženou v zákoně o odpovědnosti za přestupky.

K uvedené novele vydal 14. 11. 2017 odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Stanovisko č. 6/2017, které je přístupné na webu ODK: https://www.mvcr.cz/odk2/soubor/stanovisko-odk-c-6-2017-novela-kontrolniho-radu-ucinnost-od-1-cervence-2017.aspx  


Ze stanoviska cituji důležité pasáže:


Novelizované znění § 15 odst. 1 kontrolního řádu upravující skutkové podstaty přestupků tak stanoví, že "

fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) jako kontrolovaná osoba nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 2,

b) jako povinná osoba nesplní povinnost podle § 10 odst. 3".


Vzhledem k tomu, že nová právní úprava se vztahuje jak na dosavadní přestupky fyzických osob, tak na dosavadní jiné správní delikty, přičemž zásada oficiality plyne z obecné úpravy (srov. § 78 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich), v sankčních ustanoveních je použita jednotná dikce "lze uložit pokutu". Ze spojení "lze uložit pokutu" evokujícího fakultativnost uložení daného správního trestu vyplývá, že uložení pokuty není jedinou možnou reakcí kontrolního orgánu na spáchaný přestupek. To je v souladu se skutečností, že nová právní úprava přestupků upravuje instituty jako upuštění od uložení správního trestu (§ 43 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich), popřípadě podmíněné upuštění od uložení správního trestu (§ 42 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich). Z těchto institutů plyne, že správní orgán s přihlédnutím k zákonným kritériím nemusí obviněnému z přestupku, který byl uznán vinným, správní trest vždy uložit, resp. uložení správního trestu je v diskreci správního orgánu.