Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Ministerstvo financí ČR zrušilo zastaralou metodiku

08.04.2016 18:55

Na stránkách ministerstva se můžeme dozvědět, že byla zrušena notně zastaralá metodika k zákonu o finanční kontrole (pokyny CHJ). Nově vydalo ministerstvo metodiku k řízení rizik, která zachovává stávající filozofii, že pro hodnocení rizik je podstatná míra pravděpodobnosti a dopadu daného jevu (rizika).


6. 4. 2016

Metodický pokyn CHJ č. 2 - Metodika řízení rizik

Tato metodika je určena pro všechny organizace, které hospodaří s veřejnými prostředky.

V té "praktičtější" části pokynu se mimo jiné hovoří o přístupu k eliminaci rizik:

K řízení rizika lze následně zvolit některý z následujících přístupů:


Vyvarování se rizika (např. neschválení dané operace, zákaz vykonání rizikové aktivity nebo procesu;

organizace si však musí dát pozor, zda takovým opatřením nevznikají rizika jiná, kterámohou být ještě významnější)


Udržování rizika na stávající míře významnosti (akceptace rizika a sledování jeho vývoje bez dalších opatření k

jeho eliminaci; k těm by případně došlo, až pokud by se kriticky zvýšila významnost rizika)


Redukce rizika - přijetí nápravných opatření vedoucích ke snížení pravděpodobnosti výskytu

rizika nebo jeho dopadu na přijatelnou mez


Přenos / sdílení rizika s někým dalším - snížení případného negativního dopadu tím, že je

částečně přenesen na další osoby (např. na dodavatele v rámci smluvního vztahu, pojištěním

rizika apod.; za takovou službu se však zpravidla vždy platí a organizace by si měla dobře spočítat,

zda se jí takový postup skutečně vyplatí nebo nikoliv)


https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2016/metodicky-pokyn-chj-c-2--metodika-rizeni-24501   Vydáno

Metodický pokyn, kterým se ruší vybrané metodické pokyny a další metodické materiály Centrální harmonizační jednotky

Ministerstvo financí vydává metodický pokyn, kterým se ke dni 18.3.2016 zrušují vybrané metodické pokyny a další metodické dokumenty Centrální harmonizační jednotky.


https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2016/metodicky-pokyn-kterym-se-rusi-vybrane-m-24375