Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Mohou obce poskytovat dotace církvím a dotace na údržbu a opravy památek?

19.01.2012 19:42

 

16. ledna jsme v Brně na semináři věnovaném kontrole dotací vedli diskusi, zda mohou obce poskytovat dotace církvím a dále dotace na údržbu památek, když to není v zákoně o obcích výslovně uvedeno. Účastníkům semináře jsem slíbil, že se k této problematice vrátím na svých webových stránkách, což nyní činím ... 

Zákon o obcích vymezuje činnosti, které obce mohou dotovat pouze v § 85 (a dále ve vztahu k městským obvodům statutárních měst v § 133) následovně:

Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:

c) poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,

j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,

V uvedeném výčtu výslovně nefiguruje poskytování dotací církvím a na ochranu a údržbu památek. Abychom si odpověděli na otázku uvedenou v titulku, je nutné si vyložit citovaná ustanovení. Mgr. Iva Vejmelková z oddělení legislativně – právního Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky k tomu zpracovala vyjádření (je dostupné např. pod názvem „Rozhodování o dotacích dle zákona o obcích“ v ASPI), ve kterém upozorňuje na názor odboru dozoru a kontroly ministerstva vnitra, že ustanovení § 85 písm. c) se vztahuje na případy poskytování dotace pro taxativně uvedené účely a specifikované subjekty, zatímco ustanovení § 85 písm. j) se vztahuje na rozhodování o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro všechny případy uvedené v písm. c) plus navíc pro všechny ostatní případy poskytnutí dotace (zejména subjektům odlišným od těch specifikovaných v písm. c) daného ustanovení).

Pokud se s citovaným názorem ztotožníme, tak to znamená, že dotace církvím a dotace směřující do oblasti péče o památky obce a města poskytovat mohou, a to následovně:

  • dle § 85 písm. c), lze poskytnout dotaci některé z církví na vymezené činnosti (např. v oblasti mládeže či sociálních služeb), dotaci by bylo možné poskytnout na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace

  • dle § 85 písm. j) mohou obce poskytovat dotace církvím a dotace na obnovu a údržbu památek, a to jen na základě smlouvy, o jejichž uzavření rozhodne zastupitelstvo obce.

A ještě malý dovětek. V zákoně o obcích není výslovně upraveno, které dotace schvaluje rada, ale všeobecně přijímaný názor a výklad je takový, že dotace poskytované na základě rozhodnutí (nikoliv smlouvy), jejichž výše je do 50.000,00 Kč, schvaluje rada.