Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Může kontrolní skupina, která provádí finanční kontrolu v příspěvk. organizaci, kontrolovat jejího dodavatele? Vznikly důvodné pochyby o pravosti a množství proplacených faktur.

23.08.2012 18:54

Takovou kontrolu je určitě možné provést, jde o tzv. křížovou kontrolu. Zákon to umožňuje. Je nutné oficiálně (předáním pověření k provedení kontroly) zahájit kontrolu daného dodavatele příspěvkové organizace a v rámci té kontroly se poté ověří příslušné plnění či dodávka. Výsledek se samozřejmě napíše do protokolu (v něm i v pověření se odvoláte na § 13 ZFK), protože jde o kontrolu provedenou na místě, a potom se případně využije při kontrole dané příspěvkové organizace. Samozřejmě je nutné nejdříve té firmě vůbec vysvětlit, že jste oprávněni tu kontrolu provést - většina dodavatelů příspěvkových organizací o něčem takovém vůbec netuší.

Úprava dané problematiky v zákoně o finanční kontrole:

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

e) osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly právnická nebo fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory,

 

§ 13

Pravidla pro výkon veřejnosprávní kontroly na místě

(1) Vzájemné vztahy mezi kontrolními orgány a kontrolovanými osobami při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě se řídí částí třetí zákona o státní kontrole,11) nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) Zaměstnanci kontrolního orgánu mohou při veřejnosprávní kontrole vykonávané na místě u právnické nebo fyzické osoby, která je žadatelem o veřejnou finanční podporu nebo jejím příjemcem, používat kontrolní oprávnění podle tohoto zákona a podle části třetí zákona o státní kontrole11) pouze v rozsahu nezbytném ke splnění účelu této kontroly.

(3) Zjistí-li kontrolní orgán u kontrolované osoby nesrovnalosti v dokladech o dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, použije při kontrole u osoby povinné spolupůsobit při výkonu této kontroly přiměřeně postup podle odstavce 1.

(4)

Pokud se osoba povinná spolupůsobit ke kontrole podle odstavce 3 již předem ve smlouvě o dodávkách zboží nebo služeb nezavázala, kontrolní orgán je oprávněn vyžádat si doklady v rozsahu nezbytném k ověření příslušné operace.