Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Nová metodika ministerstva financí

12.07.2019 08:49

Ministerstvo financí ČR vydalo následující metodiku:


Metodický pokyn CHJ č. 8 - Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2019 a dále

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Metodika_2019_Metodicky-pokyn-CHJ-c-8-Nalezitosti-rocni-zpravy.pdf

Metodika vychází z posledních novel zákona o finanční kontrole a zejména jeho prováděcí vyhlášky.


Stanovisko CHJ č.1/2019 k průběhu předběžné řídicí kontroly u příjmových operací

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Metodika_2019_CHJ-2019-1-Stanovisko-k-prubehu-predbezne-ridici-kontroly-u-prijmovych-operaci.pdf


V uvedeném stanovisku se hovoří (bez jakékoliv opory v legislativě) o výjimkách:


Výjimky z provedení předběžné řídicí kontroly u příjmových operací


Část příjmových operací je nahodilého charakteru a orgán veřejné správy je nemůže ovlivnit. V tomto případě předběžnou řídicí kontrolu před vznikem nároku na příjem u konkrétní operace nelze objektivně provést. Příkladem takové příjmové operace jsou blokové pokuty, platba správního poplatku, úhrada nákladů spojených s poskytnutím informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, apod. Obdobně se postupuje u příjmů z pokuty ukládané v rámci správního řízení. Nárok na veřejný příjem vzniká v tomto případě v okamžiku porušení povinnosti, které zakládá povinnost zaplatit pokutu.

Předběžná řídicí kontrola se neprovádí také u příjmových operací, které vyplývají ze zákona (například sdílené daně).  

Jestli je v kompetenci orgánu veřejné správy stanovit ceník za prodávané zboží nebo poskytované služby, provádí se kontrola při stanovení ceníku. Příkladem je stanovení ceníku za obědy ve školní jídelně nebo polygrafické služby.

V případech, kdy předběžnou řídicí kontrolu u příjmových operací nelze objektivně provést, musí být tato kontrola nahrazena jinými kontrolními mechanismy, zejména průběžnou a následnou řídicí kontrolou.


Komentář 


Text uvedeného materiálu zní místy logicky a je pravděpodobné, že se s ním mnozí ztotožní. Zásadním problémem je ale skutečnost (bohužel u metodiky ministerstva financí častá), že text není v souladu s prováděcí vyhláškou k zákonu o finanční kontrole.  Vyhláška hovoří o schválení konkrétního budoucího veřejného výdaje, u kterého známe dlužníka, výši a splatnost. Schválení ceníku není totéž jako schválení konkrétního výdaje! 


Nechci tvrdit, že zmíněná vyhláška a jí definovaný způsob schvalování veřejných příjmů a výdajů je ideální - v žádném případě není! Kdyby ale ministerstvo financí čas věnovaný pokusům o zrušení zákona o finanční kontrole raději věnovalo přípravě důkladné revize prováděcí vyhlášky, tak by schvalovací postupy nemuselo "narovnávat" metodikou! 


Fotografie použita dle Creative Commons Maria Eklind 

Vytvořte si web zdarma!Webnode