Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole - DOPLNĚNÍ

31.01.2019 10:08

1. 1. 2019 nastala účinnost vyhlášky č. 274/2018 Sb., kterou se mění prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole.
Novela přináší změnu (zjednodušení) rozsahu a struktury roční zprávy                  o výsledcích finančních kontrol. Roční zprávy za rok 2018 ale budou vyhotoveny dle dosavadního znění vyhlášky, změna bude mít dopad až na roční zprávy za rok 2019.


Text
novely prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38547


Odkaz na úplné znění vyhlášky včetně příloh na webových stránkách MF ČR:

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2004/vyhlaska-c-416-2004-sb-6507

 

Odkaz na důvodovou zprávu

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNB5WJ7ZCR


Pro příspěvkové organizace bez interního auditu je podstatné následující ustanovení    § 32:

(4) Orgán veřejné správy, který nezřídil funkci útvaru interního auditu na základě výjimky stanovené v § 29 odst. 5 nebo 6 zákona a ve sledovaném kalendářním roce nevykonal veřejnosprávní kontrolu podle části druhé zákona, splní povinnost předkládat zprávu o výsledcích finančních kontrol zasláním informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol podle § 22 odst. 6 zákona v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému Ministerstva financí.


V důvodové zprávě se k uvedenému uvádí:


V odst. 4 je upravena zjednodušená forma vykazování pro nejmenší organizace a územní samosprávné celky, které nevykonávají veřejnosprávní kontrolu ani nezřídili útvar interního auditu. Povinnost podávat zprávy o výsledcích finančních kontrol je pro tyto orgány veřejné správy naplněna dodržováním ustanovení § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole, které stanoví povinnost informovat Ministerstvo financí o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol do 1 měsíce. Toto informování je zajištěno prostřednictvím informačního systému FKVS Modul závažná zjištění, ne prostřednictvím zpráv o výsledcích finančních kontrol. V případě, že tyto orgány veřejné správy nezjistí žádná závažná zjištění, nemusí vykazovat Ministerstvu financí žádné informace. Závažnými zjištěním jsou zjištění nasvědčující tomu, že byl spáchán trestní čin a zjištění neoprávněného použití, zadržení, ztráty nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující 300 000 Kč.Fotografie použita dle Creative Commons Maria Eklind 

Vytvořte si web zdarma!Webnode