Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Co se účtuje na novém účtu 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku?

18.06.2012 20:08

Krajský úřad zaslal všem svým PO, ale i námi zřizovaným PO (neboť závěrky odevzdávají KU) příklady účtování a obsahové vymezení některých účtů od 1.1.2012. V případě nového účtu 558 kraj uvádí, že se sem budou účtovat náklady z pořízení majetku, který je dále evidován na účtech 018 a 028, ale i pořízení DDNM a DDHM pod stanovenou hranici, který je evidován na účtech 901 a 902.

Odpověď:

V § 33 novelizované prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví se říká, že položka: A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku“ obsahuje náklady ve výši ocenění drobného dlouhodobého nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku nakoupeného, vytvořeného vlastní činností nebo bezúplatně nabytého od subjektů, které nejsou vybranými účetními jednotkami. Z uvedeného vyplývá, že na účet 558 se nebude účtovat nákup majetku vedeného na podrozvahových účtech. Např. metodika Olomouckého kraje tento názor zastává https://www.kr-olomoucky.cz/clanky/dokumenty/179/hlavni-zmeny-2012.pdf . Domnívám se, že metodika vašeho kraje není správná. Majetek vedený na účtech 901 a 902 prostě není DDHM ani DDNM.