Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

PODÁVÁNÍ INFORMACÍ O ZÁVAŽNÝCH ZJIŠTĚNÍCH

09.07.2019 15:44

Na webových stránkách ministerstva financí byla zveřejněna informace o závažných zjištěních za loňský rok dle § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Zprava_2017_Informace-o-zavaznych-zjistenich-z-vykonanych-financnich-kontrol.pdf . 


Pro jistotu upozorňuji, že závažná zjištění (z vnitřních i veřejnosprávních kontrol) jsou definována v § 22 zákona o finanční kontrole následovně:


Za závažné zjištění se považuje

a) zjištění, na jehož základě kontrolní orgán oznámil podle zvláštního právního předpisu státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin,

b) zjištění neoprávněného použití, zadržení, ztráty nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující 300 000 Kč.

O závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol informují kontrolní orgány Ministerstvo financí nejpozději do 1 měsíce od ukončení finanční kontroly.


V textu materiálu se také zmiňuje záměr ministerstva využít pro podávání těchto zpráv modul ročních zpráv IS FKVS - viz následující citace jeho závěru:


Za účelem dosažení jednotného postupu pro podávání informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol byla koncem roku 2018 vyvinuta technická informační podpora "Modul závažných z jištění" (dále jen "MZZ") jako součást informačního systému finanční kontroly ve veřejné správě (IS FKVS), který orgány veřejné správy v současnosti využívají pro předávání ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol MF.

Cílem záměru bylo vytvořit maximální podporu pro efektivní a účinné plnění tohoto úkolu, usnadnit práci kontrolním orgánům zabezpečujícím tuto činnost, zefektivnit proces oznamování, snížit chybovost a administrativní zátěž a na podkladě jednotné formy nahlášených údajů formou strukturovaného formuláře vytvořit kvalitní podklad pro analýzu a vyhodnocování závažných zjištění za účelem odstranění jejich dopadu na veřejné rozpočty.

Elektronické zasílání závažných zjištění prostřednictvím MZZ se předpokládá již v průběhu roku 2019.

Pro usnadnění práce s MZZ byla zpracována a orgánům veřejné správy poskytnuta uživatelská příručka, která slouží jako podrobný pracovní postup pro využívání této informační podpory.


Poněkud zvláštní je věta: Elektronické zasílání závažných zjištění prostřednictvím MZZ se předpokládá již v průběhu roku 2019. Patrně to znamená, že závažná zjištění (která se MF ČR oznamují do jednoho měsíce) za letošní rok část oznamovatelů podá jiným způsobem, než prostřednictvím zmíněného modulu. Nabízí se otázka, proč vše nebylo připraveno již na začátku roku...


Uživatelská příručka zmiňovaná v materiálu je k dispozici zde: https://fkvs.mfcr.cz/mkp/app/Help/MZZ/FKVS_MZZ_Manual.pdf?q=279342404 .


Webové stránky nové verze informačního systému finanční kontroly ve veřejné správě (IS FKVS): https://fkvs.mfcr.cz/mkp/app/

Fotografie použita dle Creative Commons Maria Eklind 

Vytvořte si web zdarma!Webnode