Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Registr ekonomických subjetků a příspěvkové organizace

11.09.2018 13:15

V průběhu semináře Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace, který se konal 10. 9. 2018 v Českých Budějovicích, jsem byl upozorněn, že jsem do výkladu nezahrnul problematiku registru ekonomických subjektů. Během semináře jsem slíbil, že připravím na toto téma článek na webových stránkách...

Z informací Českého statistického úřadu uvádím výtah z článku Zápis do registru ekonomických subjektů? Pouze bezplatně, který byl zveřejněn v časopisu STATISTIKA&MY a dále základní údaje o registru ekonomických subjektů z webových stránek úřadu. Upozorňuji především na text zvýrazněný červeně.Zápis do registru ekonomických subjektů? Pouze bezplatně

(Zdroj: https://www.statistikaamy.cz/2016/01/zapis-do-registru-ekonomickych-subjektu-pouze-bezplatne/)


Český statistický úřad opakovaně varuje podnikatele před falešnými výzvami k zápisu do RES (registr ekonomických subjektů). Jedná se o katalogový podvod. Má jej na svědomí právnická osoba z Brna, od jejíž komerční činnosti se ČSÚ již několikrát distancoval.


Podvod je založen na korespondenční distribuci formulářů, které mohou působit jako žádost nově vzniklého podnikatelského subjektu o zápis do RES. Podpisem smlouvy se však adresát zavazuje k úhradě poplatku nemalé výše. Pokud by jej nezaplatil, putoval by nedoplatek k rozhodčímu řízení a následně by mohl být vymáhán v rámci exekuce.
Český statistický úřad upozorňuje, že zápis do statistického registru ekonomických subjektů je prováděn pouze bezplatně.

Dotazník pro nově vzniklé ekonomické subjekty je zasílán výhradně elektronickou cestou.

Zápisy do RES jsou kompletně prováděny na základě administrativních zdrojů dat, tj. z existujících záznamů v jiných registrech vedených státní správou. Prostřednictvím Dotazníku pro nově vzniklé ekonomické subjekty jsou oslovovány jen vybrané typy právnických osob zapisovaných do obchodního rejstříku, které vznikly v průběhu kalendářního roku a u nichž je např. zapotřebí doplnit, ověřit či aktualizovat některé údaje.

Odesilatelem je ČSÚ, který je jediným správcem registru bez toho, aby na tomto jakkoliv spolupracoval s dalšími, natož pak komerčními subjekty.
Součástí oficiálního dokumentu je mimo jiné logo ČSÚ a příslušné kontaktní informace.

Úřední dotazník je zasílán do datových schránek

     
Autor: Petra Báčová, tisková mluvčí ČSÚInformace o registru ekonomických subjektů webových stránek ČSÚ (zdroj: https://www.czso.cz/csu/res/o_registru_res)


O registru - RES

 

Registr ekonomických subjektů (dále jen RES) je veřejným seznamem, který je veden podle §20 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Zápis do RES má pouze evidenční význam. Ekonomickým subjektem je každá právnická osoba, fyzická osoba s postavením podnikatele a organizační složka státu, která je účetní jednotkou.  RES se průběžně aktualizuje a jeho časový snímek (stav ke konci měsíce) je přístupný na našich internetových stránkách. Každé čtvrtletí jsou k dispozici informace o počtu evidovaných subjektů podle vybraných základních třídících hledisek. O základních charakteristikách podniků a podnikatelů v ČR vypovídají dosud vydané publikace.Právní úprava - Zákon o státní statistické službě (č. 89/1995 Sb.)

§ 20 Registr ekonomických subjektů

(1) Český statistický úřad zapíše ekonomický subjekt do registru ekonomických subjektů na základě údajů, které získal podle zvláštních zákonů9) nebo podle tohoto zákona. Zápis do registru má pouze evidenční význam.

(2) Do registru ekonomických subjektů se zapisují tyto údaje

a) identifikační číslo,

b) obchodní firma (název),

c) u právnických osob a organizačních složek státu sídlo, u fyzických osob místo podnikání,

d) územní identifikace sídla a místa podnikání, poštovní adresa, popřípadě telekomunikační spojení,

e) předmět podnikání nebo jiné činnosti,

f) právní forma,

g) datum vzniku právnické osoby a organizační složky státu; u fyzické osoby datum vydání povolení nebo dokladu o registraci nebo zápisu opravňujícího ji k podnikání,

h) datum a příčinu zániku právnické osoby a organizační složky státu; u fyzické osoby datum a příčinu zániku oprávnění podnikat,

i) kategorie velikosti ekonomického subjektu,

j) sektor pro národní účty (zařazení do klasifikace),

k) u fyzické osoby rodné číslo,

l) počet zaměstnanců,

m) výše příjmu (výnosu),9a)

n) výše základního kapitálu9b) nebo nadačního jmění9c) nebo kmenového jmění,9d)

o) výměra obhospodařované zemědělské a lesní půdy,

p) výměra obhospodařované orné půdy,

r) skutečnost, zda subjekt skutečně podniká, či nikoliv,

s) hodnota zboží přijatého za příslušné kalendářní období z ostatních členských zemí Evropských společenství,

t) hodnota zboží odeslaného za příslušné kalendářní období do ostatních členských zemí Evropských společenství,

u) agendový identifikátor fyzické osoby9e).

Fotografie použita dle Creative Commons Maria Eklind 

Vytvořte si web zdarma!Webnode