Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Správní řízení ve věci uložení pořádkové pokuty

29.02.2012 21:01

 

Dnešního dne jsme na semináři v Ostravě (Průběh veřejnosprávní kontroly) hovořili mimo jiné o zahájení  správního řízení o uložení pořádkové pokuty podle § 19 zákona č. zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole a o následném vydání rozhodnutí o uložení pokuty. Řekl jsem, že uvedené rozhodnutí by měl podepsat na úrovni obce starosta a oznámení o zahájení správního řízení by mohl podepsat příslušný kontrolor. K uvedenenému uvádím doslovnou citaci ze správního řádu (§ 46), ze které vyplývá, že toto oznámení může podepsat zaměstnanec, který je oprávněnou úřední osobou. Z toho vyvozuji, že není nutné, aby jej podepsal přímo starosta, jak by vyplývalo ze vzoru na webových stránkách Ministerstva financí ČR: 

 https://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/metodicke_pokyny_postupy.html

 

§ 46 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení

(1) Řízení z moci úřední je zahájeno dnem, kdy správní orgán oznámil zahájení řízení účastníkovi uvedenému v § 27 odst. 1 doručením oznámení nebo ústním prohlášením, a není-li správnímu orgánu tento účastník znám, pak kterémukoliv jinému účastníkovi. Oznámení musí obsahovat označení správního orgánu, předmět řízení, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby.

(2) Jestliže je v řízení z moci úřední více účastníků uvedených v § 27 odst. 1, má pro zahájení řízení význam oznámení o zahájení řízení prvnímu z nich. Těm, kterým se nepodařilo zahájení řízení oznámit, ustanoví správní orgán opatrovníka; usnesení o ustanovení opatrovníka se doručuje veřejnou vyhláškou.

(3) Oznámení o zahájení řízení může být spojeno s jiným úkonem v řízení.