Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Z vybraných nálezů z kontrol příjemců dotací provedených finančními úřady (Květen 2010)

02.08.2010 19:09

Zdroj: Ministerstvo financí

 Kontrola hospodaření s účelově určenými prostředky státního rozpočtu
Kontrolován byl daňový subjekt - právnická osoba, který je ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 zákona čís. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, organizační složkou státu. Daňový subjekt není plátcem DPH a vede účetnictví.
Předmětem kontroly bylo hospodaření s účelově určenými prostředky státního rozpočtu, které daňový subjekt obdržel na základě 4 rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku vydaných v letech 2006 – 2007 ministerstvem práce a sociálních věcí, a to v souladu s vyhláškou čís. 40/2001 a vyhláškou čís. 560/2006 Sb. Na základě zmiňovaných rozhodnutí byly daňovému subjektu poskytnuty rozpočtové prostředky na realizaci jednotlivých akcí v následující výši:

ROZHODNUTÍ

dotační titul

rok

poskytnuté prostředky

A

investiční dotace na stavební úpravy

2006

348.000,00

B

investiční dotace na rekonstrukci budovy

2007

6.221.000,00

C

neinvestiční dotace na opravy a údržbu a pořízení DDM

2006

3.910.000,00

D

investiční dotace na rekonstrukci objektu

2006

18.931.000,00

 

CELKEM POSKYTNUTO

 

29.410.000,00

Zatímco u rozhodnutí uvedených na řádcích A a B výše uvedené tabulky se jednalo o méně závažná porušení rozpočtové kázně (nedodržení časových lhůt, nepředložení návrhu na změnu rozhodnutí) u dalších dvou rozhodnutí daňový subjekt porušil rozpočtovou kázeň již závažným způsobem tak, jak je popsáno v následujících odstavcích.

ROZHODNUTÍ C – neinvestiční dotace na opravy a údržbu a pořízení DDM
Dle Podmínek čerpání prostředků státního rozpočtu, které jsou vždy přílohou a nedílnou součástí zmiňovaného rozhodnutí (dále jen Podmínky čerpání), příjemce dotace byl povinen vypsat výběrové řízení již u dodávek, u nichž výše budoucího peněžitého závazku přesahovala 100.000,- Kč bez DPH a výběr provést minimálně ze tří nabídek. Příjemce dotace tak byl celkem v 7 případech povinen postupovat v souladu s ustanovením § 6 odst. 3 zákona čís. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném pro kontrolované období. Dle zjištění správce daně za účelem realizace akce nebylo vypsáno žádné výběrové řízení. Zakázky, u nichž cena plnění vysoko přesahovala limit pro vypsání výběrového řízení, byly realizovány pouze na základě telefonických objednávek. Mezi jinými byla na základě telefonických objednávek (u 14 různých dodavatelů) realizována i dodávka nábytku, jehož pořizovací cena přesahovala částku 1,100.000,- Kč. Interní směrnice upravující zadávání veřejných zakázek v podmínkách zmiňované organizační složky státu nebyla v průběhu kontroly správci daně předložena.
Ostatní dodávky, kde výše budoucího peněžitého závazku nepřesahovala částku 100.000,- Kč bez DPH, byl příjemce dotace povinen realizovat na základě písemných smluv a písemných objednávek, přičemž fakturace mohla být provedena až na základě odevzdaného a příjemcem dotace písemně převzatého plnění dle smlouvy či objednávky. Ze 170 případů byla dodávka na základě objednávky uskutečněna pouze ve 22 případech a v 10 případech na základě smlouvy; v ostatních případech byly dodávky realizovány pouze telefonicky. Dále Podmínky čerpání příjemci dotace ukládají vyhotovit v rámci závěrečného vyhodnocení akce soupis uzavřených smluv, soupis písemných objednávek a soupis faktur s přiřazením těchto faktur k jednotlivým smlouvám či písemným objednávkám. Z důvodu absence těchto písemností závěrečné vyhodnocení akce neobsahovalo doklady, jejichž předložení příjemci dotace taxativně ukládají Podmínky čerpání.
Příjemce dotace nedodržel závazné věcné parametry akce definované v rozhodnutí měrnou jednotkou počet pracovníků a počet souborů. Dle údajů z docházkového systému počet pracovníků definovaný v Rozhodnutí jako závazný parametr akce příjemce dotace ve skutečnosti nikdy nevykazoval a u závazného parametru definovaného jako počet souborů nebylo možno na základě předložených objednávek, faktur či dodacích listů jakýkoliv počet souborů vystopovat. V závěrečném vyhodnocení akce příjemce dotace uvedl, že zmiňované parametry byly beze zbytku dodrženy. I když si musel být vědom porušení Podmínek čerpání, odchylku zde nijak neokomentoval.
Na základě žádosti příjemce dotace poskytovatel částku z dotace navýšil o 394.000,- Kč s tím, že ve změnovém rozhodnutí byl výslovně nadefinován účel, na který je dotace poskytnuta. Z celkové částky 394.000,- Kč však byla částka ve výši 131.000,- Kč použita v rozporu s účelem, na který byly finanční prostředky určeny (místo pořízení zdravotnické techniky byla vybavena podatelna nábytkem).
Dále v průběhu kontroly příjemce dotace deklaroval, že část poskytnuté dotace ve výši 50.000,- Kč byla použita na úhradu faktur v hotovosti, přičemž tyto platby byly v předloženém seznamu faktur hrazených z dotace označeny příjemcem dotace jako mylné. Z Podmínek čerpání v žádném případě tento způsob úhrady fakturovaných částek nevyplývá. Poskytnutá dotace byla totiž čerpána přímou úhradou potřeb akce z příslušného výdajového účtu státního rozpočtu, a to prostřednictvím Oznámení limitu výdajů a dle Podmínek čerpání fakturace smí být provedena až na základě odevzdaného a účastníkem programu písemně převzatého plnění dle smlouvy či objednávky. Kromě pokladních dokladů stvrzujících platby v hotovosti však nebyly správci daně předloženy žádné další doklady prokazující použití rozpočtových prostředků. Příjemce dotace tak částku ve výši 50.000,- Kč použil nezjištěným způsobem.
Část finančních prostředků z dotace ve výši 36.000,- Kč příjemce dotace použil na úhradu zálohových plateb (jednalo se o nákup drobného hmotného majetku), které pak nebyly do konce roku vyúčtovány; dle Podmínek čerpání poskytovatel zálohové platby vůbec nepovoluje.
Příjemce dotace neprokázal, že akce byla zrealizována ve stanoveném termínu. V případě dodávky klempířských prací byly protokoly o předání a převzetí prací označeny pouze jako dílčí, přičemž datem byl opatřen pouze jeden z nich.
Příjemce dotace nepředložil správci daně žádný doklad stvrzující předložení závěrečného vyhodnocení akce poskytovateli ve stanoveném termínu; průvodní dopis k závěrečnému vyhodnocení akce byl vyhotoven měsíc po termínu stanoveném v Rozhodnutí pro jeho předložení. Příjemce dotace však v závěrečném vyhodnocení akce i v dalších závazných formulářích deklaruje, že termín pro předložení dokumentace byl dodržen.
Podmínky čerpání příjemci dotace ukládají, aby v rámci závěrečného vyhodnocení akce byly již výše zmiňované soupisy smluv a objednávek a rovněž soupisy faktur jakož i další závazné formuláře potvrzeny statutárním zástupcem příjemce dotace. Podpisem statutárního zástupce nebyla opatřena žádná z písemností vztahujících se k závěrečnému vyhodnocení akce; pouze některé písemnosti byly podepsány vedoucím odboru kanceláře úřadu.
I když v průběhu realizace akce si příjemce dotace musel být vědom, že nedodrží závazné věcné, časové i finanční parametry akce, správci programu tuto skutečnost neoznámil a nepožádal poskytovatele včas o změnu ani nepředložil návrh na změnu Rozhodnutí. Příjemce dotace však v závěrečném vyhodnocení akce deklaruje, že všechny závazné projektované parametry akce přesně dodržel, a to i projektované parametry akce, které jsou v rozhodnutí definovány se stupněm závaznosti ORI (tzn. jako orientační), čímž uváděl poskytovatele v omyl; nepravdivé údaje uváděl rovněž v příslušných závazných formulářích, které jsou nedílnou součástí závěrečného vyhodnocení akce, přičemž Podmínky čerpání příjemci dotace ukládají vždy vyhotovit strukturovaný komentář jednolitě zdůvodňující každé nedodržení (úpravu, upřesnění) správcem programu stanovených podmínek.
Na písemné výzvy správce daně k objasnění vzniklé situace příjemce dotace v některých případech přiznal pochybení, v ostatních případech konstatoval, že vlastně vše bylo dodrženo a daňová kontrola je v daném případě samoúčelná, jelikož příjemce dotace je organizační složkou státu.

ROZHODNUTÍ D – investiční dotace na rekonstrukci objektu
Dle Pokynů pro zadání akce, které jsou vždy přílohou a nedílnou součástí zmiňovaného rozhodnutí, příjemce dotace byl povinen za účelem realizace akce zadat zakázku na stavební práce v souladu se zákonem čís. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném pro kontrolované období. V tomto případě příjemce dotace pověřil výkonem zadavatelských činností mandatáře, a to na základě výběrového řízení, ve kterém byli k podání nabídky vyzváni 3 uchazeči. Z tohoto výběrového řízení však nevzešla žádná platná mandátní smlouva. Správci daně byl předložen pouze návrh smlouvy, který byl součástí nabídky, a to bez podpisů obou smluvních stran. Zpráva zadavatele o zadání veřejné zakázky na dodávku stavebních prací jakož i další písemnosti, které mandatář pro příjemce dotace zpracovával, pak nebyly podepsány statutárním zástupcem odpovědným za tuto společnost samostatně jednat.
V otevřeném řízení na dodávku stavebních prací provedeném v souladu se zákonem o veřejných zakázkách příjemce dotace zadal tuto veřejnou zakázku uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Hodnotící kritéria však nebyla nadefinována v souladu s příslušným ustanovením Pokynů pro zadání akce, jelikož zde nebyla jako jedno z hodnotících kritérií zahrnuta úroveň poskytovaného záručního servisu.
Kromě smlouvy o dílo a nabídek jednotlivých uchazečů (bez obálek, ve kterých byly doručeny) byly ostatní doklady vztahující se k veřejné zakázce předloženy správci daně pouze jako kopie. K zadávací dokumentaci vymezující požadavky na zpracování nabídky pak byla správci daně předložena pouze její textová část tzn. nikoliv v podobě, v jaké byla předávána jednotlivým uchazečům (ve smyslu vyhlášky čís. 239/2004 Sb., kterou se stanovení podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby). Příjemce dotace zde porušil Pokyny pro zadání akce v tom smyslu, že v souladu s ustanovením § 71 a § 50 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách příslušnou dokumentaci o zadání veřejné zakázky neuchovával po dobu 5 let od uzavření příslušné smlouvy o dílo.
Dále Příjemce dotace byl povinen v souladu s Pokyny pro zadání akce zadat zpracování projektové dokumentace a provedení autorského dozoru jako jedinou zakázku. Ve skutečnosti bylo zpracování projektové dokumentace a provedení autorského dozoru vyfakturováno na základě několika smluvních vztahů.
U faktur za autorský dozor na částku v celkové výši 357.000,- Kč předmět plnění nekoresponduje s příslušnou mandátní smlouvou, a to ani věcně ani hodnotově.
K faktuře za autorský dozor na částku 48.000,- Kč nebyla správci daně předložena žádná mandátní smlouva.
U faktury za autorský dozor na částku 95.000,- Kč předmět plnění věcně nekoresponduje s příslušnou mandátní smlouvou, která navíc nebyla opatřena datem vystavení.
Dále příjemce dotace Podmínky pro zadání akce porušil tím, že kopie smluv či objednávek nepředkládal správci programu – jednak z důvodu jejich absence nebo neplatnosti.
Ve smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací cena výrazně překračuje jednotkovou cenu dle nabídky; příjemce dotace proti takto stanovené ceně neměl námitky a smlouvu o dílo uzavřel v rozporu s cenovou nabídkou, která vzešla z veřejné zakázky. Tím, že smlouvu s vítězným uchazečem neuzavřel v souladu se zadáním a vybranou nabídkou, porušil ustanovení § 66 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách.
Z důvodu takto chybně uzavřené smlouvy o dílo chyběla pro dokončení díla dodávka stavebních prací v hodnotě 468.000,- Kč. Příjemce dotace proto s dodavatelem stavebních prací dohodl další dodávku potřebnou pro dokončení díla a poskytovatele požádal o rozšíření projektovaných parametrů akce a o navýšení poskytnutých finančních prostředků. Poskytovatel na základě změnového rozhodnutí finanční prostředky z dotace navýšil o požadovanou částku a příjemce dotace uhradil dodavateli z takto poskytnutých rozpočtových prostředků stavební práce, které již byly uhrazeny v rámci předchozích úhrad vyfakturovaných na základě původní smlouvy o dílo. Částka ve výši 468.000,- Kč tak byla vyfakturována a uhrazena z prostředků státního rozpočtu ve prospěch zhotovitele duplicitně.
Dále správce daně zjistil, že příjemce dotace uhradil dodavateli stavebních prací částku ve výši 98.000,- Kč, a to za dodávku podlahové krytiny, přičemž tato dodávka nebyla v rámci dotované akce realizována. Prvotní dodávka PVC byla totiž hrazena již v minulosti v rámci rekonstrukce předmětné budovy z prostředků PHARE a na jednání zástupců příjemce dotace a zástupců poskytovatele konaném již v průběhu 10/2006 v Praze bylo dohodnuto, že v návrhu dodatku ke smlouvě o dílo bude tato hodnota (98.000,- Kč) z celkové ceny díla odečtena. Doklad o snížení ceny díla nebyl správci daně předložen.
Jako součást fakturovaných nákladů za stavební práce byla dodavatelem vyfakturována i dodávka a montáž jednoho kusu plastového okna v hodnotě 5.999,- Kč. Ve skutečnosti předmětné okno bylo zhotoveno v jiné budově než je uvedeno v dokumentaci skutečného provedení stavby tzn., že okno bylo zhotoveno v objektu, který nebyl předmětem rekonstrukce.
Dále příjemce dotace uhradil dodavateli fakturu za dodávku a montáž řetízkových žaluzií různých rozměrů v celkové hodnotě 218.602,- Kč, přičemž tato dodávka nebyla dodavatelem nikdy realizována.
Dle Podmínek čerpání prostředků státního rozpočtu, které jsou vždy přílohou a nedílnou součástí rozhodnutí (dále jen Podmínky čerpání), byl příjemce dotace povinen předem informovat správce programu o konání kontrolních dnů akce, a to formou harmonogramu jejich konání, přičemž jednotlivé zápisy z kontrolních dnů byl povinen zasílat poskytovateli. V průběhu kontroly bylo sice správci daně předloženo celkem 7 zápisů z kontrolních dnů, avšak příjemce dotace již nedoložil, zda o jejich konání byl poskytovatel stanoveným způsobem informován a zda zápisy z jednotlivých kontrolních dnů pak byly poskytovateli zasílány.
Dále Podmínky čerpání příjemci dotace ukládají zpracovávat harmonogramy věcného a finančního plnění akce a tyto harmonogramy pak čtvrtletně zasílat poskytovateli. Ke splnění této podmínky nebyly správci daně předloženy žádné písemné dokumenty.
Dále v průběhu kontroly nebylo správci daně předloženo pověření statutárního zástupce pro oprávněnou osobu, která odpovídá za řízení realizace akce, přičemž tuto povinnost Podmínky čerpání příjemci dotace jednoznačně ukládají.
Dle Podmínek čerpání příjemce dotace byl povinen v termínu do 15.1.2007 písemně předložit správci programu roční vyúčtování finančních prostředků použitých na přípravu a realizaci akce. K této skutečnosti byl správci daně předložen pouze průvodní dopis vyhotovený příjemcem dotace dne 26.1.2007 (tzn. po stanoveném termínu).
Dle Podmínek čerpání se ukončením realizace akce rozumí datum uvedené na pravomocném kolaudačním rozhodnutí. K dodržení tohoto ukazatele příjemce dotace správci daně předložil kolaudační rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 6.1.2007 tzn. po termínu stanoveném v rozhodnutí jako MAX 12/2006. V závěrečném vyhodnocení akce pak příjemce dotace deklaruje, že termín realizace stavební části akce byl dodržen a dodržení termínu rovněž uvádí v aktualizovaném závazném formuláři RA 80; v dokumentech předkládaných správci programu tak uvádí nepravdivé údaje. Dále ve formuláři PROGFIN 3, který je dle Podmínek čerpání závaznou přílohou závěrečného vyhodnocení akce a má být řádně okomentován, jsou nepravdivé údaje uváděny na řádcích A4, B6, B9 a D0.
Podmínky čerpání porušil dále tím, že nedodržel skladbu závěrečného vyhodnocení akce, jelikož její součástí nebyly kopie uzavřených smluv a objednávek (z důvodu jejich absence či neplatnosti – popisováno již v bodech 4 – 7).
Příjemce dotace vyhotovil dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce, kterou pak doručil poskytovateli ve stanoveném termínu a závazný časový ukazatel akce tak splnil. Poskytovatel dotace se s údaji zde uvedenými ztotožnil a tím závěrečné vyhodnocení akce definitivně ukončil, a to na základě svého přípisu (bez data), ve kterém konstatuje, že termín realizace akce byl sice o 6 dnů překročen, ale „jelikož nebylo zjištěno jiné porušení podmínek účasti státního rozpočtu uvedených v Rozhodnutí ani jiné neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu, bylo závěrečné vyhodnocení akce ukončeno.
Po ukončení kontroly příjemce dotace předložil správci daně kopii dopisu, jehož prostřednictvím vyzývá dodavatele stavebních prací k vydání bezdůvodného obohacení, a to ve výši 781.000,- Kč a dále správci daně sdělil, že o vrácení finančních prostředků vede s dodavatelem jednání. Ve zmiňovaném dopise je pak částka k vydání bezdůvodného obohacení chybně vyčíslena.