Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Nabývání darů příspěvkovou organizací

07.09.2010 21:22

Zprávy MF 3/2010

Nabývání darů příspěvkovou organizací pro svého zřizovatele

čj.: 12/80 373/2010 – 124 – ref. JUDr. A. Heřmanová

Zákonem č. 477/2008 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bylo s účinností od 1. 4. 2009 umožněno, aby příspěvková organizace vlastnila majetek, pokud s tím bude souhlasit její zřizovatel. Obecně však příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele, a to podle § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 477/2008 Sb.

Na základě uvedené novely zákona č. 250/2000 Sb. příspěvková organizace nenabývá majetek pouze pro svého zřizovatele, ale podle ustanovení § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 477/2008 Sb., může nabývat majetek darem i do svého vlastnictví po předchozím písemném souhlasu zřizovatele. Proto je třeba, aby z darovací smlouvy jednoznačně vyplýval úmysl dárce, kdo má být obdarovaným. Pokud by v darovací smlouvě byla příspěvková organizace označena jako obdarovaná, potřebovala by k platnosti smlouvy a nabytí daru předchozí písemný souhlas svého zřizovatele. Pokud má být obdarovaným zřizovatel, musí to z darovací smlouvy jednoznačně vyplývat.

Pokud by měla příspěvková organizace uzavírat darovací smlouvu, jejímž předmětem by bylo nabytí daru do vlastnictví jejího zřizovatele, mohla by smlouvu uzavřít vlastním jménem, ale s výslovným uvedením, že obdarovaným je zřizovatel a majetek nabývá do jeho vlastnictví. Je možné uvést i odkaz na § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

I v takovém případě však je možné, aby byl k platnosti smlouvy třeba předchozí souhlas zřizovatele. Možnost zřizovatele stanovit, ve kterých případech potřebuje příspěvková organizace k nabytí majetku do jeho vlastnictví jeho předchozí souhlas, vyplývá z ustanovení § 27 odst. 4 druhé věty. Pokud zřizovatel stanoví své příspěvkové organizaci povinnost vyžádat si k nabytí určitého majetku do jeho vlastnictví jeho předchozí souhlas, je podle § 39b odst. 1 povinen oznámit tuto skutečnost (povinnost) v Ústředním věstníku ČR.