Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Ostrava

26. 8. 2019  Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací, od 9.00

Přihláška a podrobnější informace pořadatele - agentury TSM Vyškov: https://www.tsmvyskov.cz/kurz-17841-zaznamy-a-pisemnosti-z-kontroly-prispevkovych-organizaci  

Místo konání: HOMOLA (Severomoravský vzdělávací institut) - šedozelená budova u zastávky Osada Míru (druhá tramvajová zastávka z dopravního terminálu Hranečník)

Kontakty na pořadatele: skrivankova@tsmvyskov.cz , 517 333 699.

Program:

I. Právní úprava

II. Písemnosti zpracovávané při výkonu veřejnosprávní kontroly (dle zákona o kontrole) 

Přípravná fáze - plán kontrol, sdělení záměru provést kontrolu.
V průběhu kontroly - pověření ke kontrole, podjatost, žádost o informace, žádost o poskytnutí originálních podkladů, záznam o zjištěných rozdílech majetku.

Protokol o výsledku kontroly provedené na místě - náležitosti, námitky, rozhodnutí o námitkách, dodatky k protokolu. 

Vedení kontrolního spisu, makulář.

III. Písemnosti zpracovávané při výkonu řídící kontroly (dle prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole)

Směrnice pro provádění vnitřní kontroly

Schvalování příjmů a výdajů - limitovaný příslib, individuální příslib, pověření pro výkon funkcí příkazce operací, správce rozpočtu a hlavního účetního.

Záznam o provedení následné vnitřní kontroly - formy záznamu včetně inventurního soupisu.

IV. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol - NOVÝ POSTUP (dle novely prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole)

Seminář je určen zejména pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací a pro kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál včetně vzorové směrnice pro provádění vnitřní kontroly a doprovodné soubory na CD (například vzor limitovaného příslibu nebo zjednodušeného inventurního soupisu fondu investic). Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz .
7. 10. 2019  Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění

Přihláška a podrobnější informace budou včas zveřejněny na webových stránkách pořadatele - agentury TSM Vyškov

Kontakty na pořadatele:  skrivankova@tsmvyskov.cz , 517 333 699.

Program:

Zákon  o finanční kontrole (č. 320/2001 Sb.) v aktuálním znění

systém  finanční kontroly 

veřejnosprávní  kontrola

 • interní  audit, vnitřní  kontrola

 • roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (změna platná od letošního roku)


 • Zákon  o kontrole (č. 255/2012 Sb.)

 • práva a povinnosti kontrolorů a kontrolovaných

 • mlčenlivost

 • námitka


 • Vyhláška  o inventarizaci majetku a závazků (č. 270/ 2010 Sb.)

 • inventura a inventarizace

 • inventurní soupis, inventarizační zpráva


 • Rozpočtová pravidla

 • porušení rozpočtové kázně příjemci dotací a příspěvkovými organizacemi

 • hospodaření příspěvkových organizací


 • Poskytování dotací dle zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o obcích


 • Seminář je určen zejména kontrolorům provádějím veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací a příjemců dotací na úrovni územních samosprávných celků. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál  a doprovodné soubory na CD. Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz .

 •