Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Ostrava

12. 11. 2018  Majetek školské příspěvkové organizace a jeho inventarizace, technická zhodnocení, opravy a nakládání s ním, 9.00

Podrobnější informace pořadatele (agentury Paris Karviná) a přihláška: https://paris-karvina.cz/seminare/seminar-545/
Místo konání: Středisko volného času - velký sál, Ostrčilova 19, Moravská Ostrava, seminář bude probíhat od 9.00 do 13.30

Kontakt na pořadatele: tel. 596 338 026,  mobil 604 264 590,  e-mail: vzdelavani@paris-karvina.cz  

Program: 

I. Majetek ve veřejné sféře - právní rámec 

-  zákon o účetnictví, vyhláška o inventarizaci a její poslední změna

-  rozpočtová pravidla územních rozpočtů

-  zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška

-  zákon o daních z příjmů

-  České účetní standardy (č. 708 a 710)

II. Majetek příspěvkových organizací   

Kategorie majetku

Technická zhodnocení a opravy majetku

Odpisování majetku

Ochrana majetku - zabezpečení, pojištění, dohody o odpovědnosti

Nakládání s majetkem - nabývání, likvidace, prodej investičního majetku (zachycení v účetnictví), převod, pronájem (náležitosti smluv o
pronájmu)

Fond investic jako zdroj pro financování majetku - tvorba (investiční dotace, odpisy, prodej majetku), možnosti použití fondu

III. Inventarizace majetku (včetně inventarizace peněžních fondů)

Pojmy, povinnosti, průběh, inventurní soupis, inventarizační zpráva.


Seminář je určen zejména ekonomům a vedoucím zaměstnancům (nejen) školských příspěvkových organizací. Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz .

Účastníci obdrží písemný materiál a další materiály na CD. Během semináře bude možné zakoupit související publikaci:

https://paris-karvina.cz/publikace/majetek-skolske-prispevkove-organizace-kontrola-a-hospodareni/     

  Majetek školské příspěvkové organizace - kontrola a hospodaření                                                                       3. 12. 2018 Kontrola použití dotací ze strany poskytovatelů - obcí a měst, 9.00

Přihláška a podrobnější informace pořadatele (agentury TSM Vyškov): https://tsmvyskov.cz/kurz-16214-kontrola-pouziti-dotaci-ze-strany-poskytovatelu-obci-a-mest

Kontakt na pořadatele: telefon: 517 333 699, e-mail: skrivankova@tsmvyskov.cz

Místo konání: HOMOLA (Severomoravský vzdělávací institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky Osada Míru (druhá zastávka od dopravního terminálu Hranečník - TRAM č. 4, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky)

Program:

Úvod - právní rámec následné veřejnosprávní kontroly příjemce dotace

Podmínky pro čerpání dotace (od žádosti o dotaci ke smlouvě o jejím poskytnutí)

- požadavky žadatele

- záměry poskytovatele

- výsledné podmínky pro použití dotace.

Průběh kontroly příjemce dotace

- průběh kontroly

- pověření, protokol o výsledku kontroly

- postup po ukončení kontroly, výzva k vrácení dotace

Správnost a věrohodnost účetnictví

- náležitosti účetních dokladů prokazujících použití dotace

- rozlišení investičních a provozních nákladů, technická zhodnocení a opravy

Porušení rozpočtové kázně (nesprávné použití dotace)

- zadržení a neoprávněné použití poskytnutých prostředků

- sankce

- náklady uznatelné a neuznatelné

"Opravné" prostředky

- proti protokolu

- proti rozhodnutí (platebnímu výměru)

- žádost o prominutí odvodu, penále

Závěr
- shrnutí nejčastějších chyb, odpovědi na dotazy, diskuse


Seminář je určen příjemcům dotací od územních samosprávných celků a kontrolorům provádějícím veřejnosprávní kontrolu dotací. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál a doprovodné soubory na CD. Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz.

 

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode