Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Ostrava


7. 10. 2019  Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění - novela vyhlášky, roční zpráva za rok 2019

Akreditováno MV

Přihláška a podrobnější informace - agentury TSM Vyškov: https://www.tsmvyskov.cz/kurz-18072-zakon-o-financni-kontrole-a-souvisejici-legislativa-v-aktualnim-zneni

Kontakty na pořadatele:  skrivankova@tsmvyskov.cz , 517 333 699.

Místo konání: Homola (Severomoravské vzdělávací centrum) - 2 zastávka (Osada Míru) tramvají č. 4 z terminálu Hranečník

Program:

Zákon  o finanční kontrole (č. 320/2001 Sb.) v aktuálním znění

systém  finanční kontroly 

veřejnosprávní  kontrola

 • interní  audit, vnitřní  kontrola

 • roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (změna platná od letošního roku)


 • Zákon  o kontrole (č. 255/2012 Sb.)

 • práva a povinnosti kontrolorů a kontrolovaných

 • mlčenlivost

 • námitka


 • Vyhláška  o inventarizaci majetku a závazků (č. 270/ 2010 Sb.)

 • inventura a inventarizace

 • inventurní soupis, inventarizační zpráva


 • Rozpočtová pravidla

 • porušení rozpočtové kázně příjemci dotací a příspěvkovými organizacemi

 • hospodaření příspěvkových organizací


 • Poskytování dotací dle zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o obcích


 • Seminář je určen zejména kontrolorům provádějím veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací a příjemců dotací na úrovni územních samosprávných celků. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál  a doprovodné soubory na CD. Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz . • 18. 11. 2019  Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními orgány obcí a měst, 9.00

 • Akreditováno MV

  Přihláška a podrobnější informace pořadatele - agentury TSM Vyškov: https://www.tsmvyskov.cz/kurz-18075-prubeh-a-zamereni-verejnospravni-kontroly-provadene-kontrolnimi-organy-obci-a-mest

  Místo konání: Místo konání: Homola (Severomoravské vzdělávací centrum) - 2 zastávka (Osada Míru) tramvají č. 4 z terminálu Hranečník

  Kontakt na pořadatele: telefon  517 333 699, e-mail: skrivankova@tsmvyskov.cz    

  Program:

  1. Právní úprava veřejnosprávní kontroly, aktuality v legislativě
  - veřejnosprávní kontrola v systému finanční kontroly
  - zákon o finanční kontrole (základní pojmy, druhy kontrol)
  - zákon o kontrole (práva a povinnosti kontrolorů a kontrolovaných, zbavení mlčenlivosti, procesní pravidla)
  2. Personální a organizační zajištění veřejnosprávní kontroly
  3. Průběh následné veřejnosprávní kontroly na místě
  - přípravná fáze
  - zahájení kontroly (pověření k provedení kontroly)
  - provádění kontroly (kontrolní postupy, možné písemnosti v průběhu kontroly)
  - protokol o výsledku kontroly jako jediný možný výstupní dokument z kontroly (struktura, povinné náležitosti, doručení)
  - nesouhlas s protokolem (námitka proti protokolu)
  - ukončení kontroly
  - porušení rozpočtové kázně
  - sankce, opravné prostředky
  4. Zaměření veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací
  - finanční hospodaření (použití poskytnutých prostředků, provozní a investiční výdaje, vedení pokladny)
  - majetek (nakládání s majetkem, inventarizace, definování odpovědnosti za svěřený majetek)
  - vnitřní kontrolní systém (schvalování budoucích operací, analýza rizik, stanovení kritérií "3E")
  - zadávání veřejných zakázek
  - příklady zjištěných nedostatků a porušení rozpočtové kázně
  5. Zaměření veřejnosprávní kontroly příjemců dotací
  - dodržování stanovených podmínek
  - náklady hrazené z dotace
  - dodržení procentního podílu vlastních zdrojů na krytí dotovaného projektu
  - příklady zjištěných nedostatků a porušení rozpočtové kázně
  Závěr - shrnutí problematiky, odpovědi na dotazy
  Účastníci semináře obdrží podrobný písemný materiál a CD s doprovodnými materiály.

  Seminář je určen zejména kontrolorům provádějícím veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací a příjemců dotací na úrovni územních samosprávných celků. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál  a doprovodné soubory na CD. Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz .


  9. 12. 2019  Vnitřní kontrola v praxi příspěvkových organizací, 9.00   

  Akreditováno MŠMT, akreditováno MV.

  Přihláška a podrobnější informace pořadatele - agentury Paris: https://paris-karvina.cz/seminare/seminar-663/  

  Místo konání: Středisko volného času - velký sál, Ostrčilova 19, Moravská Ostrava

  Kontakt na pořadatele: telefon 596 338 026,  mobil: 604 264 590, e-mail: vzdelavani@paris-karvina.cz    

  Program:

  I. Právní úprava

  (zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška v aktuálním znění - novely, inventarizační vyhláška)
  II. Směrnice o provádění vnitřní kontroly

  Obecné náležitosti směrnic

  Náplň směrnice o provádění vnitřní kontroly

  Analýza rizik

  III. Písemnosti zpracovávané při výkonu řídící kontroly

  Schvalování budoucích příjmů a výdajů

  Limitovaný příslib, individuální příslib, pověření pro výkon funkcí příkazce operací, správce rozpočtu a hlavního účetního

  Záznam o provedení následné vnitřní kontroly, záznam o zjištěných rozdílech ve stavu majetku, inventurní soupis

  IV. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (změna od letošního roku)

  Seminář je určen ekonomům, účetním a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál  a doprovodné soubory na CD. Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz .