Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Ostrava

 • 25. 8. 2020  FKSP a další fondy příspěvkových organizací, 9.00

 • Akreditováno MŠMT

  Dne 31. 7. 2020 pořadatel potvrdil konání, na seminář je možné se stále hlásit.

  Přihláška a podrobnější informace pořadatele - agentury TSM Vyškov: https://www.tsmkurzy.cz/kurzy/skoly/usti-nad-labem/2355-fksp-a-dalsi-fondy-prispevkovych-organizaci-p.html

  Kontakt na pořadatele: telefon 517 330 544, e-mail: skrivankova@tsmvyskov.cz     

  Místo konání: Homola (Severomoravské vzdělávací centrum) - 2. zastávka (Osada Míru) tramvají č. 4 z terminálu Hranečník

  Kontakty na pořadatele: skrivankova@tsmvyskov.cz,  517 330 544.


  Program:

  1) Legislativní úprava peněžních fondů

  - zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

  - vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb - novela

  - vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky

  2) Fond kulturních a sociálních potřeb 

  - tvorba

  - použití (nové možnosti po novele)

  3) Rezervní fond

  - tvorba

  - použití

  4) Fond investic

  - tvorba

  - použití

  - definování investičních výdajů (pořízení investičního majetku, technické zhodnocení)

  5) Povinné ověřování peněžního krytí fondu investic

  - peněžně nekrytá část fondu a příčiny jejího vzniku

  - inventarizace fondu investic a dalších fondů

  6) Fond odměn

  - tvorba

  - použití

  7) Rozpočtová kázeň

  - souvislost porušování rozpočtové kázně s tvorbou a použitím peněžních fondů

  - sankce za porušení rozpočtové kázně.


  Účastníci semináře obdrží podrobný písemný materiál a dále doprovodné materiály na CD (například přehled nejdůležitějších změn vyhlášky o FKSP, vzor inventurního soupisu majetku a zjednodušeného inventurního soupisu fondu investic). V průběhu celého semináře bude možné klást dotazy k probírané problematice, dotazy lze zaslat i před seminářem na e-mail: petr-sikora@centrum.cz.
 • 14. 9. 2020  Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace, 9.00

 • Akreditováno MV

  Dne 31. 7. 2020 pořadatel potvrdil konání, na seminář je možné se stále hlásit.

  Přihláška a podrobnější informace pořadatele - agentury TSM: https://www.tsmkurzy.cz/kurzy/obce-mesta-magistraty-kraje/brno/1989-obec-v-roli-zrizovatele-prispevkove-organizace-p.html

  Místo konání: Homola (Severomoravské vzdělávací centrum) - 2. zastávka (Osada Míru) tramvají č. 4 z terminálu Hranečník

  Kontakty na pořadatele: skrivankova@tsmvyskov.cz, 517 330 544.

  Program:

  1. Právní rámec
  - zákon o obcích
  - zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  - zákon o finanční kontrole
  - kontrolní řád
  2. Kompetence rady a zastupitelstva
  3. Zřizovací listina
  - hlavní a doplňková činnost
  - majetek vlastní a svěřený
  - změny zřizovací listiny
  4. Zápis do obchodního rejstříku a do Rejstříku škol a školských zařízení
  5. Předchozí souhlas zřizovatele k vybraným operacím
  - tvorba a použití peněžních fondů, převody mezi fondy
  - nákup na leasing a na splátky
  - přijímání darů a dědictví do vlastnictví organizace.
  6. Účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku
  - podklady pro schvalování účetní závěrky
  - inventarizační zpráva
  - rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku.
  7. Rozpočet a rozpočtový výhled příspěvkové organizace
  - rozpočet
  - rozpočtový výhled
  - rozpočtová kázeň.
  8. Veřejnosprávní kontrola
  - administrativní kontrola
  - kontrola na místě
  - roční zpráva.

  Seminář je určen především zaměstnancům obcí a měst, kteří se podílejí na financování, metodickém vedení a kontrole příspěvkových organizací. Účastníci semináře budou mimo jiné upozorněni na klíčové úkony, ke kterým příspěvková organizace musí mít (anebo měla by mít) předchozí souhlas zřizovatele. Stranou pozornosti nezůstane ani naplňování dalších důležitých pravomocí zřizovatele, jako je schvalování účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku do fondů, schvalování rozpočtu a související poskytování příspěvku na provoz, případně investičního příspěvku. Seminář završí výklad o kontrole příspěvkových organizací ze strany zřizovatele, o jejich formách, náplni a organizačním zajištění.  V průběhu celého semináře bude možné klást dotazy k probírané problematice, dotazy lze zaslat i před seminářem na e-mail: petr-sikora@centrum.cz.  23. 11. 2020, Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění, 9.00

  Přihláška a podrobnější informace pořadatele - agentury TSM: https://www.tsmkurzy.cz/kurzy/obce-mesta-magistraty-kraje/701-zakon-o-financni-kontrole-a-souvisejici-legislativa-v-aktualnim-zneni-novela-provadeci-vyhlasky--p.html

  Místo konání: Homola (Severomoravské vzdělávací centrum) - 2. zastávka (Osada Míru) tramvají č. 4 z terminálu Hranečník

  Kontakty na pořadatele: skrivankova@tsmvyskov.cz, 517 330 544 nebo 736 216 375.

  Program:

  Zákon o finanční kontrole (č. 320/2001 Sb.) a jeho prováděcí vyhláška
  systém finanční kontroly
  veřejnosprávní kontrola
  interní audit
  vnitřní kontrola
  roční zpráva o výsledcích finančních kontrol.
  Zákon o  kontrole (č. 255/2012 Sb.)
  práva a povinnosti kontrolorů a kontrolovaných
  protokol o kontrole
  mlčenlivost
  sankce.
  Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků (č. 270/ 2010 Sb.)
  inventura a inventarizace
  inventurní soupis, inventarizační zpráva.
  Rozpočtová pravidla (č. 250/2000 Sb.)
  porušení rozpočtové kázně
  hospodaření příspěvkových organizací.
  Poskytování dotací dle zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o obcích.

  Seminář je určen nejen kontrolorům provádějícím veřejnosprávní kontrolu, ale také vedoucím zaměstnancům, ekonomům a účetním příspěvkových organizací.  Během semináře bude popsán současný systém finanční kontroly, včetně  schvalování veřejných příjmů a výdajů. Dále bude vysvětlena navazující  problematika, kterou upravují související právní předpisy - postup při  inventarizaci, hospodaření příspěvkových organizací a problematika  dotací a dodržování rozpočtové kázně. Účastníci semináře obdrží písemný  materiál a doprovodné materiály na CD. Předběžné dotazy můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz.

   

  Fotografie použita dle Creative Commons Maria Eklind 

  Vytvořte si web zdarma!Webnode