Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Ostrava


8. 3. 2018 Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními orgány obcí a měst 


Přihláška a informace pořadatele agentury TSM https://www.tsmvyskov.cz/kurz-15772-prubeh-a-zamereni-verejnospravni-kontroly-provadene-kontrolnimi-organy-obci-a-mest

MÍSTO KONÁNÍ: HOMOLA - šedozelená budova, Vratimovská 624/11, Ostrava, zastávka Osada Míru,  druhá  v pořadí od terminálu Hranečník, TRAM č. 4

PROGRAM SEMINÁŘE:

1. Právní úprava veřejnosprávní kontroly, aktuality v legislativě

- veřejnosprávní kontrola v systému finanční kontroly

- zákon o finanční kontrole (základní pojmy, druhy kontrol)

- zákon o kontrole (práva a povinnosti kontrolorů a kontrolovaných, zbavení mlčenlivosti, procesní pravidla)


2. Personální a organizační zajištění veřejnosprávní kontroly


3. Průběh následné veřejnosprávní kontroly na místě

- přípravná fáze

- zahájení kontroly (pověření k provedení kontroly)

- provádění kontroly (kontrolní postupy, možné písemnosti v průběhu kontroly)

- protokol o výsledku kontroly jako jediný možný výstupní dokument z kontroly (struktura, povinné náležitosti, doručení)

- nesouhlas s protokolem (námitka proti protokolu)

- ukončení kontroly

- porušení rozpočtové kázně

- sankce, opravné prostředky


4. Zaměření veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací

- finanční hospodaření (použití poskytnutých prostředků, provozní a investiční výdaje, vedení pokladny)

- majetek (nakládání s majetkem, inventarizace, definování odpovědnosti za svěřený majetek)

- vnitřní kontrolní systém (schvalování budoucích operací, analýza rizik, stanovení kritérií "3E")

- zadávání veřejných zakázek

- příklady zjištěných nedostatků a porušení rozpočtové kázně


5. Zaměření veřejnosprávní kontroly příjemců dotací

- dodržování stanovených podmínek

- náklady hrazené z dotace

- dodržení procentního podílu vlastních zdrojů na krytí dotovaného projektu

- příklady zjištěných nedostatků a porušení rozpočtové kázně


Závěr - shrnutí problematiky, odpovědi na dotazy


Účastníci semináře obdrží písemný materiál a CD s doprovodnými materiály.

Předběžné dotazy můžete zasílat již nyní na adresu: petr-sikora@centrum.cz .  
9. 4. 2018 Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace, 9.00

Podrobnější informace pořadatele agentury TSM Vyškov a přihláška: https://www.tsmvyskov.cz/kurz-15739-obec-v-roli-zrizovatele-prispevkove-organizace
MÍSTO KONÁNÍ: HOMOLA - šedozelená budova, Vratimovská 624/11, Ostrava, zastávka Osada Míru,  druhá  v pořadí od terminálu Hranečník, TRAM č. 4

Program:

1. Právní rámec
- zákon o obcích
- zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon o finanční kontrole
- kontrolní řád
2. Kompetence rady a zastupitelstva
3. Zřizovací listina

- hlavní a doplňková činnost
- majetek vlastní a svěřený
- změny zřizovací listiny
4. Zápis do obchodního rejstříku a do Rejstříku škol a školských zařízení
5. Předchozí souhlas zřizovatele k vybraným operacím

- tvorba a použití peněžních fondů, převody mezi fondy
- nákup na leasing a na splátky
- přijímání darů a dědictví do vlastnictví organizace.
6. Účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku
- podklady pro schvalování účetní závěrky
- inventarizační zpráva
- rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
7. Rozpočet a rozpočtový výhled příspěvkové organizace
- rozpočet
- rozpočtový výhled
- rozpočtová kázeň
8. Veřejnosprávní kontrola
- administrativní kontrola
- kontrola na místě
- roční zpráva

Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz . Účastníci obdrží písemný materiál a další materiály na CD.


22. 5. 2018 Školská příspěvková organizace a její zřizovatel, 9.00

Podrobnější informace pořadatele agentury Paris Karviná včetně přihlášky: https://paris-karvina.cz/seminare/seminar-483/

Místo konání: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Zelená 40 A, Moravská Ostrava (za Krajským úřadem MSK)                                                   

PROGRAM:

Právní rámec (zákon o obcích, zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Zřizovací listina

- hlavní a doplňková činnost

- majetek vlastní a svěřený

- změny zřizovací listiny

Operace vázané na předchozí souhlas zřizovatele

- tvorba a použití peněžních fondů, převody mezi fondy

- nákup na leasing a na splátky

- přijímání majetku do vlastnictví organizace darem a děděním

Schvalování účetní závěrky

- podklady pro schvalování

- inventarizační zpráva

- rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Schvalování rozpočtu a rozpočtového výhledu

- rozpočet

- rozpočtový výhled

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol

Porušení rozpočtové kázně


Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz . Účastníci obdrží písemný materiál a další materiály na CD.

 

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode