Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

PRAHA

4. 2. 2019 Zákon o kontrole a zákon o finanční kontrole ve vzájemné vazbě, 9.30

Přihláška a podrobnější informace pořadatele - agentury TSM Vyškov: https://www.tsmvyskov.cz/kurz-17232-zakon-o-kontrole-a-zakon-o-financni-kontrole-ve-vzajemne-vazbe

Místo konání: učebna TSM, Opletalova 1417/25 (vchod

dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), Praha 1,

u Hl. nádraží

Kontakty na pořadatele: skrivankova@tsmvyskov.cz,

telefon: 517 333 699.

Program:

1) Systém finanční kontroly

- administrativní kontrola, kontrola na místě

2) Vybraná ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

- vazba na kontrolní řád, rozdíl mezi kontrolou příjemců dotací a zřizovaných příspěvkových organizací

3) Procesní pravidla pro výkon veřejnosprávní kontroly dle zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole    

- zahájení, průběh a ukončení kontroly, výzvy k vrácení dotace, mlčenlivost apod.           

4) Zásadní ustanovení zákona o kontrole

- protokol: první a poslední kontrolní úkon, lhůta pro vyhotovení, doručení, námitky; informace o výsledcích kontrol 


Seminář je určen zejména pro kontrolory provádějící veřejno-

správní kontrolu příspěvkových organizací a příjemců dotací.

Každý účastník kurzu obdrží podrobný písemný materiál

a doprovodné soubory na CD. Účastníci semináře mohou

dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz
4. 3. 2019 Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace, 9.30

Podrobnější informace pořadatele (agentury TSM Vyškov) a

přihláška: https://www.tsmvyskov.cz/kurz-17233-obec-v-roli-zrizovatele-prispevkove-organizace

Místo konání: učebna TSM, Opletalova 1417/25 (vchod

dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), Praha 1, u Hl. nádraží

Kontakty na pořadatele: skrivankova@tsmvyskov.cz ,

telefon: 517 333 699.

Program:

1. Právní rámec
- zákon o obcích
- zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon o finanční kontrole
- kontrolní řád
2. Kompetence rady a zastupitelstva
3. Zřizovací listina
- hlavní a doplňková činnost
- majetek vlastní a svěřený
- změny zřizovací listiny
4. Zápis do obchodního rejstříku a do Rejstříku škol a školských zařízení
5. Předchozí souhlas zřizovatele k vybraným operacím
- tvorba a použití peněžních fondů, převody mezi fondy
- nákup na leasing a na splátky
- přijímání darů a dědictví do vlastnictví organizace.
6. Účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku
- podklady pro schvalování účetní závěrky
- inventarizační zpráva
- rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
7. Rozpočet a rozpočtový výhled příspěvkové organizace
- rozpočet
- rozpočtový výhled
- rozpočtová kázeň
8. Veřejnosprávní kontrola
- administrativní kontrola
- kontrola na místě
- roční zpráva


Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz . Účastníci obdrží písemný materiál a další materiály na CD.5. 3. 2019  Peněžní fondy školské příspěvkové organizace, jejich tvorba a použití, 9.00 

Přihláška a podrobnější informace pořadatele (agentury Paris Karviná): bude včas na webu pořadatele

Kontakt na pořadatele: vzdelavani@paris-karvina.cz , telefon: 596 338 026, mobil: 604 264 590

Místo konání: bude upřesněno
Program:

1) Legislativní rámec

-  zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

- vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

- vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví  pro některé vybrané účetní jednotky


2) Rezervní fond

- tvorba

- použití


3) Fond investic

- tvorba

- použití

- definování investičních výdajů (pořízení investičního majetku, technické zhodnocení)


4) Povinné ověřování peněžního krytí fondu investic

- peněžně nekrytá část fondu a příčiny jejího vzniku

- inventarizace fondu investic (a dalších fondů)


5) Fond odměn

- tvorba

- použití


6) Fond kulturních a sociálních potřeb

- tvorba

- použití


7) Rozpočtová kázeň

- souvislost porušování rozpočtové kázně s tvorbou a použitím peněžních fondů

- sankce za porušení rozpočtové kázně


Účastníci semináře obdrží podrobný písemný materiál a dále doprovodné materiály na CD (například vzor inventurního soupisu majetku a
zjednodušeného inventurníhou soupisu fondu investic). V průběhu celého semináře bude možné klást dotazy k probírané problematice, dotazy lze zaslat i před seminářem na e-mail: petr-sikora@centrum.cz .

 

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode