Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

PRAHA

24. 4. 2018 Vnitřní kontrolní systém školských příspěvkových organizací - schvalování výdajů, 9.00

Podrobnější informace pořadatele agentury Paris Karviná a přihláška: https://paris-karvina.cz/seminare/seminar-480/

Kontakt na pořadatele: telefon 596 338 026, mobil 604 264 590, e-mail: vzdelavani@paris-karvina.cz

Místo konání: Dům dětí a mládeže, Slezská 21/920, Praha 2                                                    

Program:

1. Vnitřní kontrola v systému finanční kontroly

- zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška

- stručný úvod do problematiky
(základní pojmy, povinnosti ředitele školy, řídící kontrola a interní audit)

- transformace obecně platných postupů do vnitřní směrnice

2. Předběžná řídící kontrola

- schvalování výdajů příspěvkové organizace

- limitovaný příslib, individuální příslib

- možné personální problémy při zajištění předběžné kontroly

- základní druhy výdajů příspěvkových organizací z hlediska zdrojů krytí

3. Průběžná a následná řídící kontrola

- plán kontrolní činnosti

- záznamy o provedených kontrolách (auditní/kontrolní stopa)

- kontrola uzavřených smluv a jejich evidence, kontrola čerpání dotací

4. Vyhodnocování rizik

- soupis možných rizik (rizika zmiňovaná v legislativě, metodika MF ČR)

- zpracování analýzy rizik - hodnocení dopadu a míry pravděpodobnosti rizik, opatření k předcházení rizik

5. Hospodárnost, efektivnost a účelnost

- základní definice v zákoně o finanční kontrole a její rozvedení do vnitřní směrnice

- souvislost kritérií "3E" a zadávání veřejných zakázek

- důležitost definování cíle (účelu) veřejného výdaje

6. Časté nedostatky ve vnitřní kontrole

- chyby v průběhu schvalování budoucích výdajů

- nedefinování efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti

- chyby v definování vnitřních kontrolních postupů

- neprovázanost oběhu účetních dokladů s vnitřní kontrolou

- realizace veřejných výdajů v rozporu s "3E"

- nesprávné stanovení limitovaného příslibu

- nesprávné stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky

- účetní chyby

- chyby při čerpání dotací

Závěr - shrnutí problematiky, odpovědi na dotazy

Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz . Účastníci obdrží písemný materiál a další materiály na CD.2. 5. 2018 Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace

Přihláška a podrobnější informace pořadatele (agentury TSM Vyškov): https://tsmvyskov.cz/kurz-15740-obec-v-roli-zrizovatele-prispevkove-organizace

Kontakt na pořadatele: telefon 517 333 699, e-mail: sikorova@tsmvyskov.cz

Místo konání: učebna agentury TSM, Opletalova 1417/25, PRAHA 1 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)

Program:

1. Právní rámec
- zákon o obcích
- zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon o finanční kontrole
- kontrolní řád
2. Kompetence rady a zastupitelstva
3. Zřizovací listina
- hlavní a doplňková činnost
- majetek vlastní a svěřený
- změny zřizovací listiny
4. Zápis do obchodního rejstříku a do Rejstříku škol a školských zařízení
5. Předchozí souhlas zřizovatele k vybraným operacím
- tvorba a použití peněžních fondů, převody mezi fondy
- nákup na leasing a na splátky
- přijímání darů a dědictví do vlastnictví organizace.
6. Účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku
- podklady pro schvalování účetní závěrky
- inventarizační zpráva
- rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
7. Rozpočet a rozpočtový výhled příspěvkové organizace
- rozpočet
- rozpočtový výhled
- rozpočtová kázeň
8. Veřejnosprávní kontrola
- administrativní kontrola
- kontrola na místě
- roční zpráva

Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz . Účastníci obdrží písemný materiál a další materiály na CD.5. 6. 2018 Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole, 9.00

Podrobnější informace pořadatele (Českého institutu interních auditorů) a přihláška:
https://www.interniaudit.cz/profesni-vzdelavani/seminare/detail-seminar.php?idSeminar=3184
Místo konání: učebna v sídle pořadatele - Karlovo náměstí 3, Praha 2,

Kontaktní údaje na pořadatele: Mgr. Michaela Vaculčíková, telefon 224 920 332,  mobil: 731 157 256
e-mail: vaculcikova@interniaudit.cz

Program:


 • Systém finanční kontroly
 • (veřejnosprávní kontrola, interní audit, vnitřní kontrola, zaměření veřejnosprávní kontroly zřizovaných organizací a příjemců dotací)

 • Vybraná ustanovení zákona o finanční kontrole v aktuálním znění
 • (personální a organizační zajištění veřejnosprávní kontroly, procesní pravidla, vazba zákona o finační kontrole a kontrolního řádu)

 • Zásadní ustanovení zákona o kontrole
 • (práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných, mlčenlivost)

 • Průběh veřejnosprávní kontroly podle zákona o kontrole, protokol o výsledku kontroly
 • (příprava kontroly, zahájení, vlastní kontrola, písemnosti v průběhu kontroly, ukončení kontroly, postup po ukončení kontroly příjemce dotace, porušení rozpočtové kázně)

 • Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz  

  Účastníci obdrží písemný materiál.

   

  Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

  Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode