Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

PRAHA

NOVINKA

17. 10. 2018  Školská příspěvková organizace a její zřizovatel, 9.00

Místo konání: Dům dětí a mládeže, Slezská 21/920, Praha 2

https://paris-karvina.cz/mista/dum-deti-a-mladeze-slezska-21920-praha-2/  

Konání semináře pořadatel potvrdil dne 25. 9. 2018, na seminář je

možné se stále hlásit, a to nejlépe na telefonních číslech: 

596 338 026, 604 264 590.

Přihláška a informace pořadatele (agentury Paris): 

https://paris-karvina.cz/seminare/seminar-543/   

Kontakt na pořadatele: e-mail: vzdelavani@paris-karvina.cz    

Program: 

Právní rámec

(zákon o obcích, zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Zřizovací listina

 • majetek vlastní a svěřený
 • změny zřizovací listiny
 • hlavní a doplňková činnost

Operace vázané na předchozí souhlas zřizovatele

 • nákup na leasing a na splátky
 • přijímání majetku do vlastnictví organizace darem a děděním
 • tvorba a použití peněžních fondů, převody mezi fondy

Schvalování účetní závěrky

 • inventarizační zpráva
 • rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
 • podklady pro schvalování

Schvalování rozpočtu a rozpočtového výhledu

 • rozpočtový výhled
 • rozpočet

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol

Porušení rozpočtové kázně


Seminář je určen zejména ekonomům a vedoucím zaměstnancům

(nejen) školských příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem

je územní samosprávný celek (např. obec, město, kraj).

Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz .

Účastníci semináře obdrží podrobný písemný materiál,

pro jehož zpracování byly využity také podněty zaměstnanců

škol, a dále doprovodné materiály na CD.  Během semináře

bude možné zakoupit publikaci:

https://paris-karvina.cz/publikace/majetek-skolske-prispevkove-organizace-kontrola-a-hospodareni/   2. 11. 2018 Schvalování výdajů příspěvkové organizace, 9.00

Podrobnější informace a přihláška na webu pořadatele

Českého institutu interních auditorů:

https://www.interniaudit.cz/profesni-vzdelavani/seminare/detail-seminar.php?idSeminar=3287

Místo konání: Karlovo náměstí 3, Praha 2

Kontaktní údaje na pořadatele: Mgr. Michaela Vaculčíková,

telefon 224 920 332,  mobil: 731 157 256 

e-mail: prihlasky@interniaudit.cz  vaculcikova@interniaudit.cz  

Program:

1. Právní rámec, novinky a změny v legislativě zákon o finanční kontrole

a jeho prováděcí vyhláška

2. Veřejné výdaje definování veřejného výdaje rozdíl mezi výdaji a náklady

kritéria "3 E"

3. Osoby zajišťující předběžnou kontrolu výdajů

pověření vydaná ředitelem

personální zajištění 

4. Schvalování budoucích výdajů

úloha příkazce operací, správce rozpočtu a hlavního účetního

schvalovací postupy dle vyhlášky č. 416/2004 Sb.

limitovaný příslib - výhody a rizika (vazba na rozpočet a závazné ukazatele)

5. Následná kontrola výdajů 

interní (vnitřní) kontrola

externí kontrola 

6. Základní druhy výdajů příspěvkových organizací z hlediska zdrojů krytí

7. Investiční výdaje

pořízení dlouhodobého majetku, technické zhodnocení majetku

specifika schvalování investičních výdajů s ohledem na

dodržování rozpočtové kázně 

8. Časté chyby při schvalování výdajů příspěvkových organizací


Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz   

Účastníci obdrží podrobný písemný materiál a budou

mít možnost konzultací i po skončení semináře. Seminář je

určen příspěvkovým organizacím (státním i zřizovaným

obcemi a kraji) a také jejim zřizovatelům.

Místo konání Karlovo nám. 3 Praha (velké obloukové dveře) 

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode