Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

PRAHA

18. 8. 2020, Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole, 9.00

Přihláška a podrobnější informace pořadatele - ČIIA Praha: https://www.interniaudit.cz/profesni-vzdelavani/seminare/detail-seminar.php?idSeminar=3713   

Místo konání: Český institut interních auditorů, Karlovo náměstí 319/3, Praha
Kontakt na pořadatele: e-mail: ciia@interniaudit.czbezouskova@interniaudit.cz, tel. 222 263 761, mobil 731 157 250


Program:

 • Systém finanční kontroly
 • - legislativní rámec (zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška, kontrolní řád, zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

  - veřejnosprávní kontrola

  - vnitřní kontrolní systém 

 • Vybraná ustanovení zákona o finanční kontrole (v aktuálním znění)
 • - procesní pravidla

  - významné změny ve finanční kontrole od 1. 1.2020

 • Zásadní ustanovení zákona o kontrole
 • - povinnosti kontrolujícího

  - práva a povinnosti kontrolované osoby

 • - mlčenlivost 

 • Průběh veřejnosprávní kontroly podle zákona o kontrole, protokol o výsledku kontroly
 • - přípravná fáze

  - zahájení kontroly (pověření k provedení kontroly)

  - vlastní kontrola (vybrané kontrolní metody a postupy, možné písemnosti v průběhu kontroly)

  - písemnosti vyhotovované v průběhu kontroly

  - protokol o kontrole.


  Seminář je určen zejména zaměstnancům územních samosprávných celků provádějícím veřejnosprávní kontrolu, ale také vedoucím zaměstnancům, ekonomům a účetním příspěvkových organizací.  Během semináře bude popsán současný systém finanční kontrol. Hlavní pozornost bude ale věnována veřejnosprávní kontrole. Bude probrána její procesní stránka a také protokol o kontrole jako povinný výstupní materiál z kontroly. Účastníci semináře obdrží podrobný písemný materiál a další doprovodné materiály. Předběžné dotazy můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz.    27. 8. 2020  Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací, roční zpráva, 9.00

  akreditováno MV

  Přihláška a informace pořadatele - agentury TSM Vyškov: https://www.tsmkurzy.cz/kurzy/obce-mesta-magistraty-kraje/brno/397-zaznamy-a-pisemnosti-z-kontroly-prispevkovych-organizaci-rocni-zprava-p.html  

  Místo konání: Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova), Praha poblíž hl. nádraží

  Kontakty na pořadatele: skrivankova@tsmvyskov.cz,  517 333 699.

  Program:

  I. Právní úprava
  II. Písemnosti zpracovávané při výkonu veřejnosprávní kontroly
  (dle zákona o kontrole)
  1. Přípravná fáze - plán kontrol, sdělení záměru provést kontrolu.
  2. V průběhu kontroly - pověření ke kontrole, podjatost, žádost o informace, žádost o poskytnutí orginálních podkladů, záznam o zjištěných rozdílech majetku.
  3. Protokol o výsledku kontroly provedené na místě - náležitosti, námitky, vyřízení námitek, dodatky k protokolu.
  4. Vedení kontrolního spisu, makulář.
  III. Písemnosti zpracovávané při výkonu řídící kontroly
  (dle prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole a dle inventarizační vyhlášky)
  1. Směrnice pro provádění vnitřní kontroly
  2. Schvalování příjmů a výdajů - limitovaný příslib, individuální příslib, pověření pro výkon funkcí příkazce operací, správce rozpočtu a hlavního účetního.
  3. Záznam o provedení následné vnitřní kontroly - formy záznamu včetně inventurního soupisu.
  IV. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (náplň, kdo ji podává a kdo nikoliv)

  Seminář je určen zejména pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací a pro kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál včetně vzorové směrnice pro provádění vnitřní kontroly a doprovodné soubory na CD (vzory probíraných písemností). Předběžné dotazy můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz.  27. 8. 2020  Obec v roli zřizovatele
  příspěvkové organizace, 9.00

  akreditováno MV

  Přihláška a informace pořadatele - agentury TSM Vyškov: https://www.tsmkurzy.cz/kurzy/obce-mesta-magistraty-kraje/1989-obec-v-roli-zrizovatele-prispevkove-organizace-p.html

  Místo konání: Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova), Praha poblíž hl. nádraží

  Kontakty na pořadatele: prihlasky@tsmvyskov.cz,  517 330 544, 736 216 375


  Program
  1. Právní rámec
  - zákon o obcích
  - zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  - zákon o finanční kontrole
  - kontrolní řád
  2. Kompetence rady a zastupitelstva
  3. Zřizovací listina

  - hlavní a doplňková činnost
  - majetek vlastní a svěřený
  - změny zřizovací listiny
  4. Zápis do obchodního rejstříku a do Rejstříku škol a školských zařízení
  5. Předchozí souhlas zřizovatele k vybraným operacím

  - tvorba a použití peněžních fondů, převody mezi fondy
  - nákup na leasing a na splátky
  - přijímání darů a dědictví do vlastnictví organizace.
  6. Účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku
  - podklady pro schvalování účetní závěrky
  - inventarizační zpráva
  - rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
  7. Rozpočet a rozpočtový výhled příspěvkové organizace
  - rozpočet
  - rozpočtový výhled
  - rozpočtová kázeň
  8. Veřejnosprávní kontrola
  - administrativní kontrola
  - kontrola na místě
  - roční zpráva

  Seminář je určen především zaměstnancům obcí a měst, kteří se podílejí na financování, metodickém vedení a kontrole příspěvkových organizací. Velká pozornost bude věnována zřizovací listině. Účastníci semináře budou rovněž upozorněni na klíčové úkony, ke kterým příspěvková organizace musí mít (anebo měla by mít) předchozí souhlas zřizovatele. Stranou pozornosti nezůstane ani naplňování dalších důležitých pravomocí zřizovatele, jako je schvalování účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku do fondů, schvalování rozpočtu a související poskytování příspěvku na provoz, případně investičního příspěvku. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál a doprovodné soubory na CD. Předběžné dotazy můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz.

   

  Fotografie použita dle Creative Commons Maria Eklind 

  Vytvořte si web zdarma!Webnode