Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

PRAHA


 • 24. 9. 2018 Kontrola použití dotací ze strany poskytovatelů - obcí a měst, 9.30

 • Přihláška a podrobnější informace pořadatele

  (agentury TSM Vyškov):

  https://tsmvyskov.cz/kurz-16208-kontrola-pouziti-dotaci-ze-strany-poskytovatelu-obci-a-mest  

  Kontakt na pořadatele: telefon 517 333 699,

  e-mail: sikorova@tsmvyskov.cz   

  Místo konání: učebna agentury TSM, Opletalova 1417/25, PRAHA 1 

  (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)

  Program:

  Úvod - právní rámec následné veřejnosprávní kontroly příjemce dotace

  Podmínky pro čerpání dotace (od žádosti o dotaci ke smlouvě

  o jejím poskytnutí)

  - požadavky žadatele

  - záměry poskytovatele

  - výsledné podmínky pro použití dotace.

  Průběh kontroly příjemce dotace

  - průběh kontroly

  - pověření, protokol o výsledku kontroly

  - postup po ukončení kontroly, výzva k vrácení dotace

  Správnost a věrohodnost účetnictví

  - náležitosti účetních dokladů prokazujících použití dotace

  - rozlišení investičních a provozních nákladů, technická

  zhodnocení a opravy

  Porušení rozpočtové kázně (nesprávné použití dotace)

  - zadržení a neoprávněné použití poskytnutých prostředků

  - sankce

  - náklady uznatelné a neuznatelné

  "Opravné" prostředky

  - proti protokolu

  - proti rozhodnutí (platebnímu výměru)

  - žádost o prominutí odvodu, penále

  Závěr
  - shrnutí nejčastějších chyb, odpovědi na dotazy, diskuse


  Seminář je určen příjemcům dotací od územních samosprávných

  celků a kontrolorům provádějícím veřejnosprávní kontrolu dotací.

  Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál a doprovodné

  soubory na CD. Účastníci semináře mohou dopředu zasílat

  své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz.

  Místo konání Opletalova 25, PRAHA, velká oblouková vrata

  PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)  2. 11. 2018 Schvalování výdajů příspěvkové organizace , 9.00

  Podrobnější informace a přihláška budou včas zveřejněny 

  na webu pořadatele (Českého institutu interních auditorů):

  https://interniaudit.cz/profesni-vzdelavani/seminare-lektora.php?idLektor=235

  Místo konání: učebna v sídle pořadatele - Karlovo náměstí 3, Praha 2,

  Kontaktní údaje na pořadatele: Mgr. Michaela Vaculčíková,

  telefon 224 920 332,  mobil: 731 157 256 

  e-mail: prihlasky@interniaudit.cz  vaculcikova@interniaudit.cz  

  Program:

  1. Právní rámec, novinky a změny v legislativě zákon o finanční kontrole

  a jeho prováděcí vyhláška

  2. Veřejné výdaje

  definování veřejného výdaje

  rozdíl mezi výdaji a náklady

  kritéria "3 E"

  3. Osoby zajišťující předběžnou kontrolu výdajů

  pověření vydaná ředitelem

  personální zajištění 

  4. Schvalování budoucích výdajů

  úloha příkazce operací, správce rozpočtu a hlavního účetního

  schvalovací postupy dle vyhlášky č. 416/2004 Sb.

  limitovaný příslib - výhody a rizika (vazba na rozpočet a závazné ukazatele)

  5. Následná kontrola výdajů 

  interní (vnitřní) kontrola

  externí kontrola 

  6. Základní druhy výdajů příspěvkových organizací z hlediska zdrojů krytí

  7. Investiční výdaje

  pořízení dlouhodobého majetku, technické zhodnocení majetku

  specifika schvalování investičních výdajů s ohledem na

  dodržování rozpočtové kázně 

  8. Časté chyby při schvalování výdajů příspěvkových organizací


  Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz   

  Účastníci obdrží podrobný písemný materiál a budou

  mít možnost konzultací i po skončení semináře. Seminář je

  určen příspěvkovým organizacím (státním i zřizovaným

  obcemi a kraji) a také jejim zřizovatelům.

  Místo konání Karlovo nám. 3 Praha (velké obloukové dveře)
   

  Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

  Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode