Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

PRAHA


12. 11. 2019  Vnitřní kontrola v praxi příspěvkových organizací, 9.00

Akreditováno MV, akreditováno MŠMT

Přihláška a podrobnější informace pořadatele - agentury Paris:  https://paris-karvina.cz/seminare/seminar-661/

Místo konání: Dům dětí a mládeže, Slezská 21/920, Praha 2

Kontakt na pořadatele: telefon 596 338 026,  mobil: 604 264 590, e-mail: vzdelavani@paris-karvina.cz  

Program

I. Právní úprava

(zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška v aktuálním znění - novely, inventarizační vyhláška)
II. Směrnice o provádění vnitřní kontroly

Obecné náležitosti směrnic

Náplň směrnice o provádění vnitřní kontroly

Analýza rizik

III. Písemnosti zpracovávané při výkonu řídící kontroly

Schvalování budoucích příjmů a výdajů

Limitovaný příslib, individuální příslib, pověření pro výkon funkcí příkazce operací, správce rozpočtu a hlavního účetního

Záznam o provedení následné vnitřní kontroly, záznam o zjištěných rozdílech ve stavu majetku, inventurní soupis

IV. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (změna od letošního roku)

Seminář je určen ekonomům, účetním a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál  a doprovodné soubory (zejména vzory probíraných písemností) na CD. Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz . • 21. 11. 2019  Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními orgány obcí a měst, 9.00

 • Akreditováno MV

  Přihláška a podrobnější informace pořadatele - agentury TSM Vyškov: https://www.tsmvyskov.cz/kurz-18076-prubeh-a-zamereni-verejnospravni-kontroly-provadene-kontrolnimi-organy-obci-a-mest

  Místo konání: Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova), Praha

  Kontakt na pořadatele: telefon  517 333 699, e-mail: skrivankova@tsmvyskov.cz     

  Program:

  1. Právní úprava veřejnosprávní kontroly, aktuality v legislativě
  - veřejnosprávní kontrola v systému finanční kontroly
  - zákon o finanční kontrole (základní pojmy, druhy kontrol)
  - zákon o kontrole (práva a povinnosti kontrolorů a kontrolovaných, zbavení mlčenlivosti, procesní pravidla)


  2. Personální a organizační zajištění veřejnosprávní kontroly


  3. Průběh následné veřejnosprávní kontroly na místě
  - přípravná fáze
  - zahájení kontroly (pověření k provedení kontroly)
  - provádění kontroly (kontrolní postupy, možné písemnosti v průběhu kontroly)
  - protokol o výsledku kontroly jako jediný možný výstupní dokument z kontroly (struktura, povinné náležitosti, doručení)
  - nesouhlas s protokolem (námitka proti protokolu)
  - ukončení kontroly
  - porušení rozpočtové kázně
  - sankce, opravné prostředky


  4. Zaměření veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací
  - finanční hospodaření (použití poskytnutých prostředků, provozní a investiční výdaje, vedení pokladny)
  - majetek (nakládání s majetkem, inventarizace, definování odpovědnosti za svěřený majetek)
  - vnitřní kontrolní systém (schvalování budoucích operací, analýza rizik, stanovení kritérií "3E")
  - zadávání veřejných zakázek
  - příklady zjištěných nedostatků a porušení rozpočtové kázně


  5. Zaměření veřejnosprávní kontroly příjemců dotací
  - dodržování stanovených podmínek
  - náklady hrazené z dotace
  - dodržení procentního podílu vlastních zdrojů na krytí dotovaného projektu
  - příklady zjištěných nedostatků a porušení rozpočtové kázně


  Závěr - shrnutí problematiky, odpovědi na dotazy


  Účastníci semináře obdrží podrobný písemný materiál a CD s doprovodnými materiály.


  Seminář je určen zejména kontrolorům provádějícím veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací a příjemců dotací na úrovni územních samosprávných celků. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál  a doprovodné soubory na CD. Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz .