Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

České Budějovice

22. 9. 2020  Zákon o kontrole a zákon o finanční kontrole ve vzájemné vazbě, 9.00

Akreditováno MV

Informace pořadatele a přihláška: https://www.tsmkurzy.cz/kurzy/obce-mesta-magistraty-kraje/brno/940-zakon-o-kontrole-a-zakon-o-financni-kontrole-ve-vzajemne-vazbe-p.html  

Místo konání: Metropol, Senovážné nám. 2, 370 21 České Budějovice

Kontakty na pořadateleskrivankova@tsmvyskov.cz , 517 330 544 nebo 736 216 375.

Program:

1) Systém finanční kontroly

- právní úprava

- náplň kontroly.


2) Vybraná ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

- veřejnosprávní kontrola na místě.


3) Procesní pravidla pro výkon veřejnosprávní kontroly dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

- rozdílný rozsah kontroly příjmců dotací a zřizovaných příspěvkových organizací

- práva a povinnosti kontrolovaných a kontrolujících

- opatření k nápravě.

 

4) Výklad zásadních ustanovení zákona o kontrole

- protokol o kontrole

- ukončení kontroly

- námitky a jejich vyřizování.

Seminář je určen zejména pro kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu na místě (příspěvkových organizací a příjemců dotací). Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál a doprovodné soubory na CD (například vzor protokolu o kontrole). Přihlášení zájemci o seminář mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz .7. 10. 2020  FKSP a další fondy příspěvkových organizací, 9.00

akreditace MŠMT a MV

Přihláška a podrobnější informace pořadatele - agentury Paris: https://paris-karvina.cz/seminare/seminar-165/

Místo konání: Střední škola polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice

Kontakt na pořadatele: telefon 596 338 026 nebo 604 264 590, e-mail: vzdelavani@paris-karvina.cz


13. 10. 2020  FKSP a další fondy příspěvkových organizací, 9.00

akreditace MŠMT

Přihláška a podrobnější informace pořadatele - agentury TSM Vyškov: https://www.tsmkurzy.cz/kurzy/skoly/vyskov/2355-fksp-a-dalsi-fondy-prispevkovych-organizaci-p.html  

Místo konání: Metropol, Senovážné nám. 2, 370 21 České Budějovice

Kontakt na pořadatele: telefon 736 216 375, e-mail: skrivankova@tsmvyskov.cz    


Program:

1) Legislativní úprava peněžních fondů

- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

-  vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb - novela

- vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky

2) Fond kulturních a sociálních potřeb 

- tvorba

- použití (nové možnosti po novele)

3) Rezervní fond

- tvorba

- použití

4) Fond investic

- tvorba

- použití

- definování investičních výdajů (pořízení investičního majetku, technické zhodnocení)

5) Povinné ověřování peněžního krytí fondu investic

- peněžně nekrytá část fondu a příčiny jejího vzniku

- inventarizace fondu investic a dalších fondů

6) Fond odměn

- tvorba

- použití

7) Rozpočtová kázeň

- souvislost porušování rozpočtové kázně s tvorbou a použitím peněžních fondů

- sankce za porušení rozpočtové kázně.


Účastníci semináře obdrží podrobný písemný materiál a dále doprovodné materiály na CD (například přehled nejdůležitějších změn vyhlášky o FKSP, vzor inventurního soupisu majetku a zjednodušeného inventurního soupisu fondu investic). V průběhu celého semináře bude možné klást dotazy k probírané problematice, dotazy lze zaslat i před seminářem na e-mail: petr-sikora@centrum.cz.

    

Fotografie použita dle Creative Commons Maria Eklind 

Vytvořte si web zdarma!Webnode