Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

České Budějovice

14. 2. 2019 Kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací kontrolními a finančními výbory obcí, od 9.00 

Přihláška a podrobnější informace pořadatele - agentury TSM Vyškov: https://www.tsmvyskov.cz/kurz-17490-kontrola-prispevkovych-organizaci-a-prijemcu-dotaci-kontrolnimi-a-financni-vybory-obci

Místo konání: Metropol, Senovážné nám. 2, 370 21 České Budějovice 

Kontakty na pořadatele:  skrivankova@tsmvyskov.cz , 517 333 699.

Program:

1) Právní rámec

- zákon o obcích

- zákon o finanční kontrole

- zákon o kontrole

- metodika ministerstva vnitra

2) Kontrola podle zákona o obcích

3) Účast členů výborů na veřejnosprávní kontrole

- procesní pravidla

- protokol

- mlčenlivost

3) Náplň kontroly příspěvkových organizací

4) Náplň kontroly příjemců dotací

Seminář je určen zejména členům kontrolních a finančních výborů obcí, měst a městysů, kteří provádějí kontrolu zřizovaných příspěvkových
organizací a příjemců dotací. Účastníci budou upozorněni dvě možné formy kontroly - kontrolu realizovanou přímo výborem, anebo účast členů výborů v kontrolních týmech provádějících veřejnosprávní kontrolu. Budou podrobně seznámi se specifiky obou typů kontrol. Stranou pozornosti nezůstatne ani věcná náplň kontrol příspěvkových organizací a příjemců dotací. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál a doprovodné soubory na CD včetně vzoru protokolu a přehledu oficiální metodiky v oblasti kontroly. Předběžné dotazy můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz .


6. 3. 2019 Vnitřní kontrolní systém školských příspěvkových organizací - schvalování výdajů, od 9.00

Přihláška a podrobnější informace pořadatele (agentury Paris Karviná): bude včas na webu pořadatele

Kontakt na pořadatele: vzdelavani@paris-karvina.cz , telefon: 596 338 026, mobil: 604 264 590

Místo konání: bude upřesněno
Program:

1. Vnitřní kontrola v systému finanční kontroly

- zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška

- stručný úvod do problematiky (základní pojmy, povinnosti ředitele školy, řídící kontrola a interní audit)

- transformace obecně platných postupů do vnitřní směrnice


2. Předběžná řídící kontrola

- schvalování výdajů příspěvkové organizace

- limitovaný příslib, individuální příslib

- možné personální problémy při zajištění předběžné kontroly

- základní druhy výdajů příspěvkových organizací z hlediska zdrojů krytí


3. Průběžná a následná řídící kontrola

- plán kontrolní činnosti

- záznamy o provedených kontrolách (auditní/kontrolní stopa)

- kontrola uzavřených smluv a jejich evidence, kontrola čerpání dotací


4. Vyhodnocování rizik

- soupis možných rizik (rizika zmiňovaná v legislativě, metodika MF ČR)

- zpracování analýzy rizik - hodnocení dopadu a míry pravděpodobnosti rizik, opatření k předcházení rizik


5. Hospodárnost, efektivnost a účelnost

- základní definice v zákoně o finanční kontrole a její rozvedení do vnitřní směrnice

- souvislost kritérií "3E" a zadávání veřejných zakázek

- důležitost definování cíle (účelu) veřejného výdaje


6. Časté nedostatky ve vnitřní kontrole

- chyby v průběhu schvalování budoucích výdajů

- nedefinování efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti

- chyby v definování vnitřních kontrolních postupů

- neprovázanost oběhu účetních dokladů s vnitřní kontrolou

- realizace veřejných výdajů v rozporu s "3E"

- nesprávné stanovení limitovaného příslibu

- nesprávné stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky

- účetní chyby

- chyby při čerpání dotací


Závěr - shrnutí problematiky, odpovědi na dotazy

Seminář je určen zejména pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací a pro kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál včetně vzorové směrnice pro provádění vnitřní kontroly a doprovodné soubory na CD (například přehledné schéma schvalovacích postupů). Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz .
20. 3. 2019 Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací, 9.00

Přihláška a podrobnější informace pořadatele - agentury TSM Vyškov: https://www.tsmvyskov.cz/kurz-17234-zaznamy-a-pisemnosti-z-kontroly-prispevkovych-organizaci

Místo konání: Metropol, Senovážné nám. 2, 370 21 České Budějovice 

Kontakty na pořadatele:  skrivankova@tsmvyskov.cz , 517 333 699.

Program:

I. Právní úprava
II. Písemnosti zpracovávané při výkonu veřejnosprávní kontroly (dle zákona o kontrole) 

Přípravná fáze - plán kontrol, sdělení záměru provést kontrolu.
V průběhu kontroly - pověření ke kontrole, podjatost, žádost o informace, žádost o poskytnutí originálních podkladů, záznam o zjištěných rozdílech majetku.

Protokol o výsledku kontroly provedené na místě - náležitosti, námitky, rozhodnutí o námitkách, dodatky k protokolu. 

Vedení kontrolního spisu, makulář.

III. Písemnosti zpracovávané při výkonu řídící kontroly (dle prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole)

Směrnice pro provádění vnitřní kontroly

Schvalování příjmů a výdajů - limitovaný příslib, individuální příslib, pověření pro výkon funkcí příkazce operací, správce rozpočtu a hlavního účetního.

Záznam o provedení následné vnitřní kontroly - formy záznamu včetně inventurního soupisu.

IV. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (úplná a zkrácená verze - náplň)

Seminář je určen zejména pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací a pro kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál včetně vzorové směrnice pro provádění vnitřní kontroly a doprovodné soubory na CD (například vzor limitovaného příslibu nebo zjednodušeného inventurního soupisu fondu investic). Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz .Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode