Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

České Budějovice


11. 11. 2019  Peněžní fondy (školské) příspěvkové organizace, jejich tvorba a použití, 9.00

Akreditováno MŠMT, akreditováno MV 

Přihláška a podrobnější informace pořadatele - agentury Paris: https://paris-karvina.cz/seminare/seminar-664/

Místo konání: Střední škola polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice

Kontakt na pořadatele: telefon 596 338 026,  mobil: 604 264 590, e-mail: vzdelavani@paris-karvina.cz  

Program:

 • Legislativní rámec (zákon č. 250/2000 Sb., vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP a vyhláška č. 410/2009 Sb.)
 • Fond odměn (tvorba a použití)
 • Fond kulturních a sociálních potřeb (tvorba a použití)
 • Rezervní fond (tvorba a použití)
 • Fond investic (tvorba a použití, definování investičních výdajů)
 • Povinné ověřování peněžního krytí fondu investic (peněžně nekrytá část fondu a příčiny jejího vzniku)
 • Rozpočtová kázeň (souvislost porušování rozpočtové kázně s tvorbou a použitím peněžních fondů, sankce za porušení rozpočtové kázně)
 • Seminář je určen zejména ekonomům a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky (např. obcemi a kraji). Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál  a doprovodné soubory na CD. Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz

 • Během semináře bude nabízeno k prodeji 2. vydání publikace Majetek školské příspěvkové organizace - kontrola a hospodaření, která byla aktualizována v souvislosti s drobnými novelami zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky. Další změna spočívá v tom, že byla doplněna kapitola pojednávající o FKSP. Informace o knize najdete zde: https://financnikontrola.webnode.cz/news/majetek-skolske-prispevkove-organizace/ .


 • 29. 11. 2019  Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací,  roční zpráva za rok 2019, 9.00

  Akreditováno MV

  Informace pořadatele, agentury TSM Vyškov a přihláška:  https://www.tsmvyskov.cz/kurz-18486-zaznamy-a-pisemnosti-z-kontroly-prispevkovych-organizaci-rocni-zprava-za-rok-2019

  Místo konání: Metropol, Senovážné nám. 2, 370 21 České Budějovice 

  Program:

  I. Právní úprava (novela zákona o finanční kontrole a prováděcí vyhlášky)

  II. Písemnosti zpracovávané při výkonu veřejnosprávní kontroly (dle zákona o kontrole) 

  Přípravná fáze - plán kontrol, sdělení záměru provést kontrolu.
  V průběhu kontroly - pověření ke kontrole, podjatost, žádost o informace, žádost o poskytnutí originálních podkladů, záznam o zjištěných rozdílech majetku.

  Protokol o výsledku kontroly provedené na místě - náležitosti, námitky, vyřízení námitek, dodatky k protokolu. 

  Vedení kontrolního spisu, makulář.

  III. Písemnosti zpracovávané při výkonu řídící kontroly (dle prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole)

  Směrnice pro provádění vnitřní kontroly

  Schvalování příjmů a výdajů - limitovaný příslib, individuální příslib, pověření pro výkon funkcí příkazce operací, správce rozpočtu a hlavního účetního.

  Záznam o provedení následné vnitřní kontroly - formy záznamu včetně inventurního soupisu.

  IV. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (nová pravidla)

  Seminář je určen zejména pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací a pro kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál  a doprovodné soubory na CD (včetně vzoru protokolu o kontrole a přibližně 10 vzorů písemností souvisejících s vnitřní kontrolou). Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz .  22. 9. 2020  Zákon o kontrole a zákon o finanční kontrole ve vzájemné vazbě, 9.00

  Akreditováno MV

  Informace pořadatele a přihláška budou včas zveřejněny

  Očekávané místo konání: Metropol, Senovážné nám. 2, 370 21 České Budějovice

  Kontakty na pořadateleskrivankova@tsmvyskov.cz , 517 330 544.

  Program:

  1) Systém finanční kontroly

  - právní úprava

  - náplň kontroly.


  2) Vybraná ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

  - veřejnosprávní kontrola na místě.


  3) Procesní pravidla pro výkon veřejnosprávní kontroly dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

  - rozdílný rozsah kontroly příjmců dotací a zřizovaných příspěvkových organizací

  - práva a povinnosti kontrolovaných a kontrolujících

  - opatření k nápravě.

   

  4) Výklad zásadních ustanovení zákona o kontrole

  - protokol o kontrole

  - ukončení kontroly

  - námitky a jejich vyřizování.

  Seminář je určen zejména pro kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu na místě (příspěvkových organizací a příjemců dotací). Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál a doprovodné soubory na CD (například vzor protokolu o kontrole). Přihlášení zájemci o seminář mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz .