Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

České Budějovice


10. 9. 2019 Průběh a zaměření VSK prováděné kontrolními orgány obcí a měst, 9.00

Informace pořadatele - agentury TSM Vyškov: budou včas na webových stránkách TSM 

Místo konání: Metropol, Senovážné nám. 2, 370 21 České Budějovice 

Kontakty na pořadatele:  skrivankova@tsmvyskov.cz , 517 333 699.

Program:

1. Právní úprava veřejnosprávní kontroly, aktuality v legislativě

- veřejnosprávní kontrola v systému finanční kontroly

- zákon o finanční kontrole
(základní pojmy, druhy kontrol)

- zákon o kontrole (práva a povinnosti kontrolorů a kontrolovaných, zbavení mlčenlivosti, procesní pravidla)

2. Personální a organizační zajištění veřejnosprávní kontroly

3. Průběh následné veřejnosprávní kontroly na místě

- přípravná fáze

- zahájení kontroly (pověření k provedení kontroly)

- provádění kontroly (kontrolní postupy, možné písemnosti v průběhu kontroly)

- protokol o výsledku kontroly jako jediný možný výstupní dokument z kontroly (struktura, povinné náležitosti, doručení)

- nesouhlas s protokolem (námitka proti protokolu)

- ukončení kontroly

- porušení rozpočtové kázně

- sankce, opravné prostředky

4. Zaměření veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací

- finanční hospodaření (použití poskytnutých prostředků, provozní a investiční výdaje, vedení pokladny)

- majetek (nakládání s majetkem, inventarizace, definování odpovědnosti za svěřený majetek)

- vnitřní kontrolní systém (schvalování budoucích operací, analýza rizik, stanovení kritérií "3E")

- zadávání veřejných zakázek

- příklady zjištěných nedostatků a porušení rozpočtové kázně

5. Zaměření veřejnosprávní kontroly příjemců dotací

- dodržování stanovených podmínek

- náklady hrazené z dotace

- dodržení procentního podílu vlastních zdrojů na krytí dotovaného projektu

- příklady zjištěných nedostatků a porušení rozpočtové kázně

Závěr - shrnutí problematiky, odpovědi na dotazy


Seminář je určen zejména pro kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu na místě (příspěvkových organizací a příjemců dotací). Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál a doprovodné soubory na CD (například vzor výzvy k vrácení dotace). Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz .