Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Jihlava


25. 2. 2019  Peněžní fondy školské příspěvkové organizace, jejich tvorba a použití, 9.00 

Přihláška a podrobnější informace pořadatele (agentury Paris Karviná): https://paris-karvina.cz/seminare/seminar-601/

Kontakt na pořadatele: vzdelavani@paris-karvina.cz , telefon: 596 338 026, mobil: 604 264 590

Místo konání: Střední škola stavební, Žižkova 1939/20, Jihlava
Program:

1) Legislativní rámec

-  zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

- vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

- vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví  pro některé vybrané účetní jednotky


2) Rezervní fond

- tvorba

- použití


3) Fond investic

- tvorba

- použití

- definování investičních výdajů (pořízení investičního majetku, technické zhodnocení)


4) Povinné ověřování peněžního krytí fondu investic

- peněžně nekrytá část fondu a příčiny jejího vzniku

- inventarizace fondu investic (a dalších fondů)


5) Fond odměn

- tvorba

- použití


6) Fond kulturních a sociálních potřeb

- tvorba

- použití


7) Rozpočtová kázeň

- souvislost porušování rozpočtové kázně s tvorbou a použitím peněžních fondů

- sankce za porušení rozpočtové kázně


Účastníci semináře obdrží podrobný písemný materiál a dále doprovodné materiály na CD (například vzor inventurního soupisu majetku a
zjednodušeného inventurníhou soupisu fondu investic). V průběhu celého semináře bude možné klást dotazy k probírané problematice, dotazy lze zaslat i před seminářem na e-mail: petr-sikora@centrum.cz .