Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

PARDUBICE  /  HRADEC KRÁLOVÉ

15. 3. 2018 Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními orgány obcí a měst, V HRADCI KRÁLOVÉ 
 

Informace pořadatele agentury TSM a přihláška: https://tsmvyskov.cz/kurz-15774-prubeh-a-zamereni-verejnospravni-kontroly-provadene-kontrolnimi-organy-obci-a-mest , kontaktní údaje na pořadatele: telefon: 517 333 699 e-mail: skrivankova@tsmvyskov.cz  

Místo konání: HRADEC KRÁLOVÉ, Hotel Alessandria, Třída SNP 733

PROGRAM SEMINÁŘE:

1. Právní úprava veřejnosprávní kontroly, aktuality v legislativě

- veřejnosprávní kontrola v systému finanční kontroly

- zákon o finanční kontrole (základní pojmy, druhy kontrol)

- zákon o kontrole (práva a povinnosti kontrolorů a kontrolovaných, zbavení mlčenlivosti, procesní pravidla)


2. Personální a organizační zajištění veřejnosprávní kontroly


3. Průběh následné veřejnosprávní kontroly na místě

- přípravná fáze

- zahájení kontroly (pověření k provedení kontroly)

- provádění kontroly (kontrolní postupy, možné písemnosti v průběhu kontroly)

- protokol o výsledku kontroly jako jediný možný výstupní dokument z kontroly (struktura, povinné náležitosti, doručení)

- nesouhlas s protokolem (námitka proti protokolu)

- ukončení kontroly

- porušení rozpočtové kázně

- sankce, opravné prostředky


4. Zaměření veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací

- finanční hospodaření (použití poskytnutých prostředků, provozní a investiční výdaje, vedení pokladny)

- majetek (nakládání s majetkem, inventarizace, definování odpovědnosti za svěřený majetek)

- vnitřní kontrolní systém (schvalování budoucích operací, analýza rizik, stanovení kritérií "3E")

- zadávání veřejných zakázek

- příklady zjištěných nedostatků a porušení rozpočtové kázně


5. Zaměření veřejnosprávní kontroly příjemců dotací

- dodržování stanovených podmínek

- náklady hrazené z dotace

- dodržení procentního podílu vlastních zdrojů na krytí dotovaného projektu

- příklady zjištěných nedostatků a porušení rozpočtové kázně


Závěr - shrnutí problematiky, odpovědi na dotazy


Účastníci semináře obdrží písemný materiál a CD s doprovodnými materiály.

Předběžné dotazy můžete zasílat již nyní na adresu: petr-sikora@centrum.cz .  3. 5. 2018  Peněžní fondy školské příspěvkové organizace, jejich tvorba a použití, 9.00, V PARDUBICÍCH

Podrobnější informace pořadatele a přihláška: https://paris-karvina.cz/seminare/seminar-482/

Místo konání: Dům dětí a mládeže ALFA - odloučené pracoviště DELTA, Gorkého 2658, Pardubice

Program:

  • Legislativní rámec (zákon č. 250/2000 Sb., vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP a vyhláška č. 410/2009 Sb.)
  • Rezervní fond (tvorba a použití)
  • Fond investic (tvorba a použití, definování investičních výdajů)
  • Povinné ověřování peněžního krytí fondu investic (peněžně nekrytá část fondu a příčiny jejího vzniku) + novinka, povinná inventarizace peněžních fondů
  • Fond odměn (tvorba a použití)
  • Fond kulturních a sociálních potřeb (tvorba a použití)

  • Rozpočtová kázeň (souvislost porušování rozpočtové kázně s tvorbou a použitím peněžních fondů, sankce za porušení rozpočtové kázně)
  • Diskuse a zodpovězení dotazů.


Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.czÚčastníci obdrží písemný materiál a další materiály na CD.


Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode