Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

HRADEC KRÁLOVÉ

1. 11. 2018  Majetek školské příspěvkové organizace a jeho inventarizace, technická zhodnocení, opravy a nakládání s ním, od 9.00

Podrobnější informace pořadatele (agentury Paris Karviná) a přihláška: https://paris-karvina.cz/seminare/seminar-544/
Místo konání: Střední průmyslová škola, Hradební 1029, Hradec Králové https://paris-karvina.cz/mista/stredni-prumyslova-skola-stredni-odborna-skola-a-stredni-odborne-uciliste-hradebni-1029-hradec-kralove/

Kontakt na pořadatele: tel. 596 338 026,  mobil 604 264 590,  e-mail: vzdelavani@paris-karvina.cz   

Program: 

I. Majetek ve veřejné sféře - právní rámec 

-  zákon o účetnictví, vyhláška o inventarizaci a její poslední změna

-  rozpočtová pravidla územních rozpočtů

-  zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška

-  zákon o daních z příjmů

-  České účetní standardy (č. 708 a 710)

II. Majetek příspěvkových organizací   

Kategorie majetku

Technická zhodnocení a opravy majetku

Odpisování majetku

Ochrana majetku - zabezpečení, pojištění, dohody o odpovědnosti

Nakládání s majetkem - nabývání, likvidace, prodej investičního majetku (zachycení v účetnictví), převod, pronájem (náležitosti smluv o
pronájmu)

Fond investic jako zdroj pro financování majetku - tvorba (investiční dotace, odpisy, prodej majetku), možnosti použití fondu

III. Inventarizace majetku (včetně inventarizace peněžních fondů)

Pojmy, povinnosti, průběh, inventurní soupis, inventarizační zpráva.


Seminář je určen zejména ekonomům a vedoucím zaměstnancům (nejen) školských příspěvkových organizací. Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz .

Účastníci obdrží písemný materiál a další materiály na CD. Během semináře bude možné zakoupit související publikaci:

https://paris-karvina.cz/publikace/majetek-skolske-prispevkove-organizace-kontrola-a-hospodareni/      

  Majetek školské příspěvkové organizace - kontrola a hospodaření                                                        16. 5. 2019  Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací, od 9.00

Přihláška a podrobnější informace budou včas na webových stránkách pořadatele - agentury TSM Vyškov

Místo konání: Hotel Alessandria

Kontakty na pořadatele: skrivankova@tsmvyskov.cz , 517 333 699.

Program:

I. Právní úprava
II. Písemnosti zpracovávané při výkonu veřejnosprávní kontroly (dle zákona o kontrole) 

Přípravná fáze - plán kontrol, sdělení záměru provést kontrolu.
V průběhu kontroly - pověření ke kontrole, podjatost, žádost o informace, žádost o poskytnutí originálních podkladů, záznam o zjištěných rozdílech majetku.

Protokol o výsledku kontroly provedené na místě - náležitosti, námitky, rozhodnutí o námitkách, dodatky k protokolu. 

Vedení kontrolního spisu, makulář.

III. Písemnosti zpracovávané při výkonu řídící kontroly (dle prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole)

Směrnice pro provádění vnitřní kontroly

Schvalování příjmů a výdajů - limitovaný příslib, individuální příslib, pověření pro výkon funkcí příkazce operací, správce rozpočtu a hlavního účetního.

Záznam o provedení následné vnitřní kontroly - formy záznamu včetně inventurního soupisu.

IV. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (úplná a zkrácená verze - náplň)

Seminář je určen zejména pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací a pro kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál včetně vzorové směrnice pro provádění vnitřní kontroly a doprovodné soubory na CD (například vzor limitovaného příslibu nebo zjednodušeného inventurního soupisu fondu investic). Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz .Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode