Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Pardubice

30. 11. 2020  Peněžní fondy příspěvkové organizace, FKSP po novele vyhlášky, 9.00

Akreditováno MŠMT a MV

S ohledem na mimořádná opatření vlády se seminář nekonal
v původním termínu v březnu, ani v náhradním termínu
v květnu, ale je odložen až listopad!!! 

Přihláška a podrobnější informace pořadatele - agentury Paris: https://paris-karvina.cz/seminare/seminar-115/

Místo konání: GYMNÁZIUM Mozartova, Pardubice - Polabiny

Kontakt na pořadatele: telefon 596 338 026,  mobil: 604 264 590, e-mail: vzdelavani@paris-karvina.cz      

Program:

1) Legislativní rámec

- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

- vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

- vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky novela

2) Rezervní fond

- tvorba

- použití

3) Fond investic

- tvorba

- použití

- definování investičních výdajů (pořízení investičního majetku, technické zhodnocení)

4) Povinné ověřování peněžního krytí fondu investic

- peněžně nekrytá část fondu a příčiny jejího vzniku, inventarizace

5) Fond odměn

- tvorba

- použití

6) Fond kulturních a sociálních potřeb změny od 1. 1. 2020

- tvorba

- použití

7) Rozpočtová kázeň

- souvislost porušování rozpočtové kázněs tvorbou a použitím peněžních fondů

- sankce za porušení rozpočtové kázně


Seminář je určen ekonomům, účetním a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál a doprovodné soubory na CD. Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz .


Fotografie použita dle Creative Commons Maria Eklind 

Vytvořte si web zdarma!Webnode