Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Pardubice


15. 10. 2019 Majetek školské příspěvkové organizace a jeho inventarizace, technická zhodnocení, opravy a nakládání s ním, od 9.00

Akreditováno MŠMT, akreditováno MV

Přihláška a podrobnější informace pořadatele (agentury Paris Karviná): https://paris-karvina.cz/seminare/seminar-666/

Kontakt na pořadatele: vzdelavani@paris-karvina.cz , telefon: 596 338 026, mobil: 604 264 590

Místo konání: Dům dětí a mládeže ALFA - odloučené pracoviště DELTA, Gorkého 2658, Pardubice

Program semináře:

Majetek ve veřejné sféře - právní rámec

zákon o účetnictví, vyhláška o inventarizaci

rozpočtová pravidla územních rozpočtů

zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška

zákon o daních z příjmů

České účetní standardy (č. 708 a 710)

Majetek příspěvkových organizací

Kategorie majetku

Technická zhodnocení a opravy majetku

Odpisování majetku

Ochrana majetku - zabezpečení, pojištění, dohody o odpovědnosti

Nakládání s majetkem - nabývání, likvidace, prodej investičního majetku (zachycení v účetnictví), převod, pronájem (náležitosti smluv o pronájmu)

Fond investic jako zdroj pro financování majetku - tvorba (investiční dotace, odpisy, prodej majetku), možnosti použití fondu

Inventarizace majetku

Pojmy, povinnosti, průběh, inventurní soupis, inventarizační zpráva.

Seminář je určen zejména pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál a doprovodné soubory na CD (například vzor inventurního soupisu a zjednodušeného inventurního soupisu). Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz .


Související publikace: Majetek školské příspěvkové organizace - kontrola a hospodaření https://paris-karvina.cz/publikace/majetek-skolske-prispevkove-organizace-kontrola-a-hospodareni/