Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Ústí nad Labem

22. 11. 2019 Průběh a zaměření VSK prováděné kontrolními orgány obcí a měst, 9.00

Akreditováno MV

Přihláška a informace pořadatele - agentury TSM Vyškov: https://www.tsmvyskov.cz/kurz-18079-prubeh-a-zamereni-verejnospravni-kontroly-provadene-kontrolnimi-organy-obci-a-mest

Místo konání: Interhotel BOHEMIA, Mírové náměstí 6

Kontakty na pořadatele: skrivankova@tsmvyskov.cz , 517 330 544.

Program:

1. Právní úprava veřejnosprávní kontroly, aktuality v legislativě

- veřejnosprávní kontrola v systému finanční kontroly

- zákon o finanční kontrole
(základní pojmy, druhy kontrol)

- zákon o kontrole (práva a povinnosti kontrolorů a kontrolovaných, zbavení mlčenlivosti, procesní pravidla)

2. Personální a organizační zajištění veřejnosprávní kontroly

3. Průběh následné veřejnosprávní kontroly na místě

- přípravná fáze

- zahájení kontroly (pověření k provedení kontroly)

- provádění kontroly (kontrolní postupy, možné písemnosti v průběhu kontroly)

- protokol o výsledku kontroly jako jediný možný výstupní dokument z kontroly (struktura, povinné náležitosti, doručení)

- nesouhlas s protokolem (námitka proti protokolu)

- ukončení kontroly

- porušení rozpočtové kázně

- sankce, opravné prostředky

4. Zaměření veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací

- finanční hospodaření (použití poskytnutých prostředků, provozní a investiční výdaje, vedení pokladny)

- majetek (nakládání s majetkem, inventarizace, definování odpovědnosti za svěřený majetek)

- vnitřní kontrolní systém (schvalování budoucích operací, analýza rizik, stanovení kritérií "3E")

- zadávání veřejných zakázek

- příklady zjištěných nedostatků a porušení rozpočtové kázně

5. Zaměření veřejnosprávní kontroly příjemců dotací

- dodržování stanovených podmínek

- náklady hrazené z dotace

- dodržení procentního podílu vlastních zdrojů na krytí dotovaného projektu

- příklady zjištěných nedostatků a porušení rozpočtové kázně

Závěr - shrnutí problematiky, odpovědi na dotazy

Seminář je určen zejména pro kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu na místě (příspěvkových organizací a příjemců dotací). Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál a doprovodné soubory na CD (například vzor výzvy k vrácení dotace). Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz .20. 4. 2020  Majetek příspěvkové organizace a jeho kontrola, 9.00 

Akreditováno MV

Přihláška a informace pořadatele - agentury TSM Vyškov budou včas zveřejněny

Očekávané místo konání: Interhotel BOHEMIA, Mírové náměstí 6

Kontakty na pořadatele: skrivankova@tsmvyskov.cz , 517 330 544.

Program:

I. Majetek ve veřejné sféře - právní rámec

(zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole; vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole; zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků; České účetní standardy)

II. Majetek příspěvkových organizací
Kategorie majetku.

Technická zhodnocení a opravy majetku.

Odpisování majetku dle ČÚS č. 708

Ochrana majetku -  zabezpečení, pojištění, dohody o odpovědnosti.  

  • Nakládání  s majetkem - nabývání, likvidace, prodej investičního  majetku (zachycení v účetnictví), převod, pronájem (náležitosti smluv o pronájmu).

  • Fond investic jako zdroj pro financování majetku - tvorba (investiční příspěvky a dotace, odpisy, prodej majetku), možnosti použití fondu.


  • III. Kontrola a interní audit se zaměřením na majetek

  • Veřejnosprávní kontrola majetku - náplň a nejčastější zjištění, porušení rozpočtové kázně při nesprávném  použití fondu investic. Řídící kontrola - schvalování nákupu majetku, kontrola stavu majetku, inventarizace majetku. Zaměření auditu hospodaření s majetkem.


  • Seminář je určen ekonomům a ředitelům příspěvkových organizací a dále kontrolorům ÚSC provádějícím veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál a doprovodné soubory na CD (například vzor inventurního soupisu). Přihlášení účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz.