Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Zlín


17. 4. 2018  Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními orgány obcí a měst, 9.00

Přihláška a podrobnější informace pořadatele agentury TSM Vyškov, s.r.o.: https://tsmvyskov.cz/kurz-15773-prubeh-a-zamereni-verejnospravni-kontroly-provadene-kontrolnimi-organy-obci-a-mest

Místo konání: ZLÍN, Hotel MOSKVA, Náměstí Práce 2512 

Program:

1. Právní úprava veřejnosprávní kontroly, aktuality v legislativě

- veřejnosprávní kontrola v systému finanční kontroly

- zákon o finanční kontrole (základní pojmy, druhy kontrol)

- zákon o kontrole (práva a povinnosti kontrolorů a kontrolovaných, zbavení mlčenlivosti, procesní pravidla)

2. Personální a organizační zajištění veřejnosprávní kontroly

3. Průběh následné veřejnosprávní kontroly na místě

- přípravná fáze

- zahájení kontroly (pověření k provedení kontroly)

- provádění kontroly (kontrolní postupy, možné písemnosti v průběhu kontroly

- protokol o výsledku kontroly jako jediný možný výstupní dokument z kontroly (struktura, povinné náležitosti, doručení)

- nesouhlas s protokolem (námitka proti protokolu)

- ukončení kontroly

- porušení rozpočtové kázně

- sankce, opravné prostředky

4. Zaměření veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací

- finanční hospodaření (použití poskytnutých prostředků, provozní a investiční výdaje, vedení pokladny)

- majetek (nakládání s majetkem, inventarizace, definování odpovědnosti za svěřený majetek)

- vnitřní kontrolní systém (schvalování budoucích operací, analýza rizik, stanovení kritérií "3E")

- zadávání veřejných zakázek

- příklady zjištěných nedostatků a porušení rozpočtové kázně

5. Zaměření veřejnosprávní kontroly příjemců dotací

- dodržování stanovených podmínek

- náklady hrazené z dotace

- dodržení procentního podílu vlastních zdrojů na krytí dotovaného projektu

- příklady zjištěných nedostatků a porušení rozpočtové kázně

Závěr - shrnutí problematiky, odpovědi na dotazy


Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz . Účastníci obdrží písemný materiál a další materiály na CD.7. 6. 2018  Peněžní fondy školské příspěvkové organizace, jejich tvorba a použití, 9.00

Přihláška a podrobnější informace pořadatele agentury Paris Karviná: https://paris-karvina.cz/seminare/seminar-484/  

Místo konání: Střední zdravotnická škola, Broučkova 372, Zlín                                                     

Program:

Legislativní rámec (zákon č. 250/2000 Sb., vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP a vyhláška č. 410/2009 Sb.)

Rezervní fond (tvorba a použití)

Fond investic (tvorba a použití, definování investičních výdajů)

Povinné ověřování peněžního krytí fondu investic (peněžně nekrytá část fondu a příčiny jejího vzniku) + novinka, povinná inventarizace peněžních fondů

Fond odměn (tvorba a použití)

Fond kulturních a sociálních potřeb (tvorba a použití)

Rozpočtová kázeň (souvislost porušování rozpočtové kázně s tvorbou a použitím peněžních fondů, sankce za porušení rozpočtové kázně)

Diskuse a zodpovězení dotazů.


Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz      

Účastníci obdrží písemný materiál a další materiály na CD.


Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode