Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Zlín

7. 11. 2019  Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací

Akreditováno MV

Přihláška a podrobnější informace pořadatele - agentury TSM Vyškov: https://www.tsmvyskov.cz/kurz-18074-zaznamy-a-pisemnosti-z-kontroly-prispevkovych-organizaci

Místo konání: HOTEL MOSKVA, Náměstí Práce 2512, Zlín

Kontakty na pořadatele:  skrivankova@tsmvyskov.cz , tel. 517 330 544

Program:

I. Právní úprava (novela zákona o finanční kontrole a prováděcí vyhlášky)

II. Písemnosti zpracovávané při výkonu veřejnosprávní kontroly (dle zákona o kontrole) 

Přípravná fáze - plán kontrol, sdělení záměru provést kontrolu.
V průběhu kontroly - pověření ke kontrole, podjatost, žádost o informace, žádost o poskytnutí originálních podkladů, záznam o zjištěných rozdílech majetku.

Protokol o výsledku kontroly provedené na místě - náležitosti, námitky, vyřízení námitek, dodatky k protokolu. 

Vedení kontrolního spisu, makulář.

III. Písemnosti zpracovávané při výkonu řídící kontroly (dle prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole)

Směrnice pro provádění vnitřní kontroly

Schvalování příjmů a výdajů - limitovaný příslib, individuální příslib, pověření pro výkon funkcí příkazce operací, správce rozpočtu a hlavního účetního.

Záznam o provedení následné vnitřní kontroly - formy záznamu včetně inventurního soupisu.

IV. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (nová pravidla)

Seminář je určen zejména pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací a pro kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál  a doprovodné soubory na CD (včetně vzoru protokolu o kontrole a přibližně 10 vzorů písemností souvisejících s vnitřní kontrolou). Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz .