Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Zlín

15. 11. 2018  Majetek školské příspěvkové organizace a jeho inventarizace, technická zhodnocení, opravy a nakládání s ním, 9.00

Podrobnější informace pořadatele (agentury Paris Karviná) a přihláška:  https://paris-karvina.cz/seminare/seminar-546/
Místo konání: Střední zdravotnická škola, Broučkova 372, Zlín

Kontakt na pořadatele: tel. 596 338 026,  mobil 604 264 590,  e-mail: vzdelavani@paris-karvina.cz   

Program: 

I. Majetek ve veřejné sféře - právní rámec 

-  zákon o účetnictví, vyhláška o inventarizaci a její poslední změna

-  rozpočtová pravidla územních rozpočtů

-  zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška

-  zákon o daních z příjmů

-  České účetní standardy (č. 708 a 710)

II. Majetek příspěvkových organizací   

Kategorie majetku

Technická zhodnocení a opravy majetku

Odpisování majetku

Ochrana majetku - zabezpečení, pojištění, dohody o odpovědnosti

Nakládání s majetkem - nabývání, likvidace, prodej investičního majetku (zachycení v účetnictví), převod, pronájem (náležitosti smluv o
pronájmu)

Fond investic jako zdroj pro financování majetku - tvorba (investiční dotace, odpisy, prodej majetku), možnosti použití fondu

III. Inventarizace majetku (včetně inventarizace peněžních fondů)

Pojmy, povinnosti, průběh, inventurní soupis, inventarizační zpráva.


Seminář je určen zejména ekonomům a vedoucím zaměstnancům (nejen) školských příspěvkových organizací. Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz .

Účastníci obdrží písemný materiál a další materiály na CD. Během semináře bude možné zakoupit související publikaci:

https://paris-karvina.cz/publikace/majetek-skolske-prispevkove-organizace-kontrola-a-hospodareni/     

  Majetek školské příspěvkové organizace - kontrola a hospodaření                                                        


NOVINKA

19. 11. 2018 Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace

Podrobnější informace pořadatele (agentury TSM Vyškov) a přihláška: https://tsmvyskov.cz/kurz-16213-obec-v-roli-zrizovatele-prispevkove-organizace

Místo konání: HOTEL MOSKVA, Náměstí Práce 2512

Kontakt na pořadatele: telefon  517 333 699, e-mail: sikorova@tsmvyskov.cz   

Program:

1. Právní rámec
- zákon o obcích
- zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon o finanční kontrole
- kontrolní řád
2. Kompetence rady a zastupitelstva
3. Zřizovací listina
- hlavní a doplňková činnost
- majetek vlastní a svěřený
- změny zřizovací listiny
4. Zápis do obchodního rejstříku a do Rejstříku škol a školských zařízení
5. Předchozí souhlas zřizovatele k vybraným operacím

- tvorba a použití peněžních fondů, převody mezi fondy
- nákup na leasing a na splátky
- přijímání darů a dědictví do vlastnictví organizace.
6. Účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku
- podklady pro schvalování účetní závěrky
- inventarizační zpráva
- rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
7. Rozpočet a rozpočtový výhled příspěvkové organizace
- rozpočet
- rozpočtový výhled
- rozpočtová kázeň
8. Veřejnosprávní kontrola
- administrativní kontrola
- kontrola na místě
- roční zpráva

Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz . Účastníci obdrží písemný materiál a další materiály na CD.


Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode