Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Dopad novely rozpočtových pravidel na příspěvkové organizace

07.07.2009 17:34

Dnem 1. 4. 2009 nabyly účinnosti změny zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které byly provedené zákonem č. 477/2008 Sb. Novela (kromě problematiky hospodaření obcí a s ní souvisejících správních deliktů) měla mimo jiné vyřešit problém majetku příspěvkových organizací územních samosprávných celků a ukončit dosavadní spory, zda vůbec příspěvková organizace může nabývat vlastní majetek. Dosavadní zkušenosti s uplatňováním změn nasvědčují, že problematiku majetku a hospodaření příspěvkových organizací novela neřeší uspokojivě a především ne jednoznačně ….

Především si řekněme, co podstatného novela (ve vztahu k příspěvkovým organizacím) mění či nově upravuje:

-          porušení rozpočtové kázně v § 22 (na příspěvkové organizace se ustanovení vztahuje jen tehdy, jsou-li v pozici příjemců veřejné finanční podpory - dotací),

-          porušení rozpočtové kázně příspěvkovými organizacemi (v § 28)

-          majetek příspěvkových organizací (zejména § 27)

-          přijímání darů příspěvkovými organizacemi (§ 27 odst. 5, § 39 b)

-          investiční fond (§ 31).

Nejdůležitější ustanovení (a de facto základní postulát) vztahující se k majetku příspěvkových organizací je v § 27 odst. 4: „Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li tento zákon jinak. …“. Co to pro zřizovatele znamená? Především musí rozhodnout, zda vůbec nějaká část majetku (se kterým příspěvková organizace hospodaří) bude ve vlastnictví příspěvkové organizace (dle § 27 odst. 5). Zřizovatel musí stanovit jasná pravidla pro nakládání s majetkem svěřeným příspěvkové organizaci, který si ponechá ve svém vlastnictví. Troufám si tvrdit, že v současné době panuje většinová shoda, že pro zajištění jednoduchého (a nebyrokratického) fungování příspěvkových organizací je nanejvýš nutné ponechat jim ve vlastnictví alespoň oběžný majetek (zásoby, peníze, pohledávky). Na druhou stranu, zřizovatel o nic nepřijde, ponechá-li příspěvkové organizaci ve vlastnictví i majetek investiční povahy. Pokud se chce příspěvková organizace zbavit nepotřebného majetku, který nabyla do svého vlastnictví na základě bezúplatného převodu od zřizovatele, musí jej přednostně nabídnout zřizovateli. Avšak nemovitý majetek si zpravidla zřizovatelé ze strategických důvodů (a také proto, že většinou zajišťují jeho náročnější údržbu a rekonstrukce) ponechávají ve svém vlastnictví.

Jaká úskalí přináší novela?

-          text novely pracuje s pojmem „majetek“, aniž by jej dále definovat či kategorizoval (pojem majetek totiž v sobě zahrnuje nejen dlouhodobý majetek, ale m.j. i zásoby a pohledávky), pojem „majetek“ je příliš rozsáhlý a novela jej používá v některých případech diskutabilně a v jiných dokonce nevhodně (či vysloveně chybně) – zejména v ustanoveních upravujících tvorbu investičního fondu (dle doslovného výkladu § 31 by zdrojem investičního fondu mohly být i výnosy z prodeje neinvestičního majetku!!!),

-          majetkové dary a peněžité dary účelově určené může příspěvková organizace nabývat do svého vlastnictví pouze na základě předchozího písemného souhlasu zřizovatele, a to bez ohledu na jejich hodnotu ð tato povinnost se tak vztahuje i na zcela bagatelní dary (které běžně přijímají např. mateřské školy),

-          hromadně je možné schválit  (na základě „předchozího souhlasu společného pro více právních úkonů“) pouze přijímání peněžních darů účelově neurčených.

Jaká základní povinnost z novely vyplývá pro zřizovatele?

Zřizovatel přizpůsobí zřizovací listinu příspěvkové organizace zákonu č. 250/2000 Sb. ve znění dle novely do 7 měsíců ode dne nabytí její účinnosti.

Oficiální stanovisko Ministerstva financí si můžete přečíst zde: Informace Ministerstva financí - Změny v rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (od 1. dubna 2009)

Závěrem jen dodávám, že dopadům zmiňované novely rozpočtových pravidel (z důvodu její závažnosti a také rozporuplnosti) věnuji během svých seminářů na téma veřejnosprávní kontrola značnou pozornost.                                                                          

Petr Sikora