Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Aktuality

16.03.2018 14:10

GDPR - nová metodika pro školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro školy Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách. Metodika je zveřejněna na webu ministerstva: https://www.msmt.cz/dokumenty-3/strucny-navod-na-zabezpeceni-procesu-souvisejicich-s-gdpr
15.01.2018 15:09

Metodický pokyn CHJ č. 4 - Metodika předávání podnětů finančním úřadům

Ministerstvo financí vydalo Metodický pokyn CHJ č. 4, jehož cílem je stanovit formu a náležitosti podnětu k zahájení řízení o podezření na porušení rozpočtové kázně a nároky na další podklady, které by měly být součástí podnětu:...
03.01.2018 20:25

Změna inventarizační vyhlášky

Ve sbírce zákonů (částka 146) vyšla pod číslem 411/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Změna spočívá v tom, že nyní vyhláška jednoznačně stanoví povinnost inventarizovat jmění a peněžní fondy. Bude se jednat o jakousi kvaziinventuru,...
11.12.2017 09:15

Metodika k novele zákona o kontrole (kontrolního řádu)

Kontrolní řád byl novelizován zákonem č. 183/2017 Sb., a to s účinností od 1. července 2017, novela reaguje na novou právní úpravu přestupkového práva účinnou od stejného data. Změna se dotýká ustanovení § 15 až 17 kontrolního řádu a znamená sloučení skutkových podstat přestupků fyzických...
30.11.2017 19:18

Drobná změna účetní vyhlášky ve sbírce

Ve sbírce zákonů vyšla změna účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb, a to pod číslem 397/2017 Sb.: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38335
23.11.2017 17:49

Prosba o vyjádření k obsahu nového semináře

Dámy a pánové, připravuji nový seminář se zatím pracovním názvem Příspěvková organizace a její zřizovatel,chtěl bych Vás proto požádat o vyjádření, zda by Vás takové téma zajímalo. Rovněž bych poprosil o náměty, čím případně program tohoto semináře doplnit. Vaše podněty k navrhovanému semináři...
19.11.2017 16:25

Novela "velkých" rozpočtových pravidel a inventarizační vyhlášky

Novela zákona č. 218/2000 Sb., která se týká problematiky poskytování dotací, již vyšla ve sbírce zákonů (zákon č. 367/2017 Sb.): https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38321 .Na novelu inventarizační vyhlášky č. 270/2010 Sb., která by měla upravit "inventarizaci"...
08.11.2017 10:43

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace – doplnění

Ministerstvo financí vydalo ve Zprávách MF č. 7/2017doplnění informací o schvalování rozpočtů a rozpočtových výhledů:https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Zpravy-pro-obce-kraje_2017-c-07.pdf
15.09.2017 10:51

Dotace a schvalování účetních závěrek

Vyšly nové Zprávy MF s informacemi o dotacích a schvalování účetních závěrek. Dozvíme se také, že se Krajský soud v Českých Budějovicích zabýval povahou a náležitostmi sdělení o neposkytnutí dotace. Soudci uvádí mj.: Mělo by být vysvětleno, jak o žádosti o dotaci bylo uváženo, zda jí...
05.09.2017 20:58

Sněmovna neschválila zákon o kontrole a řízení!

Dnes Poslanecká sněmovna projednala znovu zákon o kontrole a řízení, který o prázdninách drtivou většinou Senát neschválil. Po důrazném naléhání pana senátora Vystrčila a relativně delší rozpravě nakonec poslanci zákon neschválili, byť jejich postoj nebyl tak jednoznačný, jako tomu bylo v horní...

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode