Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Souhlas se zpracováním osobních údajů


Vážená paní/pane,


pokud máte zájem být informován(a) o mých seminářích, tak Vás prosím v souvislosti s novým nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) o udělení/obnovení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tento Váš souhlas potřebuji, abych Vám mohl zasílat elektronickou poštou informace o připravovaných seminářích v oblasti finanční kontroly, anebo v souvislosti s nimi. Seznamte se prosím s celým zněním souhlasu se zpracováním osobních údajů:
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby Ing. Petr Sikora, IČO: 06562922, zapsaný do živnostenského rejstříku (dále jen "správce"), zpracovával Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.


Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu e-mailové adresy a názvu obce/města, kde sídlí či působí Váš zaměstnavatel, případně je Vaše pracoviště či místo podnikání.


Účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem podávání informací o připravovaných seminářích v oblasti finanční kontroly, případně v přímé souvislosti s již uskutečněnými semináři.

  

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění účelu zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako "GDPR").


Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat pro potřeby podávání informocí o seminářích v oblasti finanční kontroly po dobu 2 let od otevření jím zaslané e-mailové zprávy nebo navštívení semináře lektorovaného správcem, pokud tento souhlas neodvoláte.


Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bez jakýchkoliv dalších podmínek odvolat, a to prostřednictvím zasláním e-mailu na adresu: petr-sikora@centrum.cz .
Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každé Vám zaslané informativní e-mailové zprávy. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které by správce zpracovával na základě jiného právního základu, než je tento souhlas.


Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup pouze správce.


Kontaktní údaje správce

Správce můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy: petr-sikora@centrum.cz.


Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku čistížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován oporušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.


Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za výše uvedeným účelem, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.


Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. 


Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, tak nebude možné Vás informovat o vzdělávacích seminářích lektorovaných správcem. Záleží však zcela na Vašem uvážení, zda chcete tato sdělení odebírat, či nikoliv.


Fotografie použita dle Creative Commons Maria Eklind 

Vytvořte si web zdarma!Webnode