Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Kdy dochází k porušení rozpočtové kázně?

02.02.2010 19:29

Pro správný výpočet penále za porušení rozpočtové kázně je klíčové stanovit datum porušení rozpočtové kázně. V případě postupu dle "malých" rozpočtových pravidel (rozpočtovou kázeň porušil např. příjemce dotace od obce či města) se domnívám, že toto datum by mělo vyplývat z podmínek stanovených pro použití dotace, protože zmíněná rozpočtová pravidla neřeší skutkovou podstatu porušení rozpočtové kázně. Pokud byla dotace použita v rozporu se stanovenými podmínkami (resp. na jiný než stanovený účel), tak v úvahu přicházejí následující data:

- okamžik reálného (nesprávného) použití poskytnutých peněz - zaplacení faktura apod.,

- den následující po dni, kdy měla být nesprávně použitá část dotace vrácena

- termín vyúčtování dotace.

V případě státních dotací bývá za den porušení rozpočtové kázně (nejde-li o neoprávněně zadržení poskytnutých prostředků) považován den, kdy byly poskytnuté prostředky nesprávně použity (první zmíněná možnost). Pro zajímavost cituji 

Metodický výklad k nakládání s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu a k úloze finančních úřadů v této oblasti, č.j.: 434/107 277/2001 :

Odvody za porušení rozpočtové kázně

V případě neoprávněného použití nebo zadržení prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, ukládá zákon č. 218/2000 Sb. porušitelům podmínek povinnost odvést do státního rozpočtu neoprávněně použité nebo zadržené prostředky včetně penále.

V praxi to znamená, že momentem porušení některé z podmínek pro poskytnutí prostředků státního rozpočtu, porušení některé z podmínek pro použití prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, či jejich nevrácení ve stanoveném termínu, se tyto prostředky stávají neoprávněně použitými či zadrženými prostředky a tímto momentem vzniká tomu, kdo porušil podmínky, nebo nevrátil poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu, povinnost odvést tyto prostředky do státního rozpočtu formou odvodu za porušení rozpočtové kázně včetně penále.

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode