Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Otázky - účetní metody a postupy, AKTUALIZACE

11.04.2018 08:20

Zdroj: webové stránky Ministerstva financí České republiky


Ministerstvo financí ČR aktualizovalo účetní metodiku Často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - účetní metody a postupy. Aktualizovaná metodika je k dispozici na webových stránkách ministerstva:

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/otazky-a-odpovedi-ucetnictvi-statu/otazky-ucetni-metody-a-postupy


Z textu upozorňuji na následující odpovědi na dotazy:


Může vybraná účetní jednotka v případě zúčtování poskytnuté krátkodobé zálohy na energie, pokud je skutečná výše závazku nižší, než výše poskytnuté zálohy, přeúčtovat vzniklý přeplatek na syntetický účet 311 - Odběratelé? (dotaz k účetní vyhlášce č. 19/2018)


Ano, v případě, že skutečná výše závazku je nižší, než výše poskytnuté zálohy, může účetní jednotka o zúčtování zálohy účtovat na stranu MÁ DÁTI syntetického účtu 321 - Dodavatelé a současně na stranu MÁ DÁTI syntetického účtu 311 - Odběratelé se souvztažným zápisem na stranu DAL syntetického účtu 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy.
Příklad:
- MD 314/DAL 241 - poskytnutá záloha dodavateli (100 tis. Kč)
- MD 502/DAL 321 - předpis závazku z titulu spotřeby energie (80 tis. Kč)
- MD 321 (80 tis. Kč) a MD 311 (20 tis. Kč)/DAL 314 - zúčtování zálohy (100 tis. Kč)
- MD 241/DAL 311 - inkaso přeplatku od dodavatele (20 tis. Kč)

Analogicky může účetní jednotka postupovat i v případě zúčtování záloh z jiných titulů, pokud vyhláška č. 410/2009 Sb. nebo ČÚS nestanoví jinak.

Poznámka Petra Sikory: upozorňuji na použité slůvko "může"!


Jak postupují účetní jednotky v případě tzv. "vyvolaných investic", kdy investor (např. ŘSD) v rámci své investice zhodnotí i cizí majetek (např. ve vlastnictví kraje)? (dotaz k účetní vyhlášce č. 2/2018)


Problematika tzv. "vyvolaných investic" není v účetních předpisech explicitně řešena. Je-li pro uvedení investice do stavu způsobilého k užívání nezbytné vynaložit náklady na zásah na cizím majetku, lze postupovat obdobně, jako v případě ostatních nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého majetku podle ustanovení § 55 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb., a zahrnout náklady na zásah na cizím majetku do pořizovací ceny investice.

Vlastník příslušného majetku, na kterém byl proveden předmětný zásah, účtuje při splnění podmínek uvedených v ustanovení § 55 odst. 4 vyhlášky č. 410/2009 Sb. o technickém zhodnocení, a to v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb.