Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Pes v evidenci majetku

22.02.2012 20:05

Na semináři "Průběh veřejnosprávní kontroly ...", který se konal v Praze 20. 2. 2012 jsme vedli diskusi o tom, jak zanést hlídacího psa (resp. jiná zvířata nepatřící do základního stáda) do účetnictví a evidence majetku. Vnímavé posluchačky zaregistrovaly změnu, a já po prostudování současného znění prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví (č 410/2009 Sb.) mohu jen potvrdit, že je tomu tak. Dříve byla tato zvířata považována za ostatní zásoby. Nyní jsou dospělá zvířata (už se nehovoří o tom, zda patří či nepatří do základního stáda) zahrnuta v rozvaze do položky „A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek“, a to bez ohledu na výši ocenění. Mezi „ostatní zásoby“ potom patří zvířata nezahrnutá mezi „ostatní dlouhodobý hmotný majetek“, tedy nedospělá zvířata. Jako důkaz přináším doslovnou citaci ze zmíněné vyhlášky:

 

Položka „A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek“ obsahuje zejména dospělá zvířata bez ohledu na výši ocenění. Dále obsahuje ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich části koupené nebo nabyté vkladem jako součást pozemku po 1. lednu 1997 v rozsahu vymezeném geologickým průzkumem a za podmínky stanovené v § 66 odst. 2, a to bez ohledu na výši ocenění, a dále obsahuje technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nevykazovaného v položkách „A.II.2. Kulturní předměty“ až „A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů“.

 

§ 20

 

Zásoby

 

       (1) Položka „B.I. Zásoby“ obsahuje materiál do okamžiku spotřeby, jimiž jsou materiál na skladě, pořízení materiálu, materiál na cestě, nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky, ostatní zásoby, zboží na skladě, pořízení zboží a zboží na cestě.

 

       (3) Položka

 

a) „B.I.1. Pořízení materiálu“ obsahuje částky pořízeného materiálu do okamžiku převodu na sklad,

 

b) „B.I.2. Materiál na skladě“ obsahuje pořízený materiál převedený na sklad do okamžiku spotřeby,

 

c) „B.I.4. Nedokončená výroba“ obsahuje produkty, které již prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již zejména materiálem, ale také nejsou ještě hotovým výrobkem. Pod pojem nedokončená výroba se zahrnují rovněž nedokončené výkony jiných činností, kde nevznikají hmotné produkty,

 

d) „B.I.5. Polotovary vlastní výroby“ obsahuje produkty, které dosud neprošly všemi výrobními stupni a budou dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky,

 

e) „B.I.6. Výrobky“ obsahuje předměty (věci) vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky,

 

f) „B.I.7. Pořízení zboží“ obsahuje částky pořízeného zboží do okamžiku převodu na sklad,

 

g) „B.I.8. Zboží na skladě“ obsahuje nemovité a movité věci nabyté za účelem prodeje,

 

h) „B.I.10. Ostatní zásoby“ obsahuje zásoby, které neobsahují položky B.I.1. až B.I.9. a zvířata, která neobsahuje položka A.II.7.