Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Účastníkům semináře "Majetek příspěvkových organizací a jeho kontrola"

25.09.2011 14:37

Na semináři v Praze 22. 9. 2011 jsme vedli diskusi, zda je nutné provádět rozdílovou inventuru zásob v případě, že již byla provedena jejich průběžná inventura. Slíbil jsem, že se na svých webových stránkách k tomu vyjádřím ...

Znovu jsem si podrobně pročetl inventarizační vyhlášku a také všechny mně dostupné informace o inventarizaci (včetně internetových diskusí) a dospěl jsem k následujícímu názoru:

Rozdílová inventura k 31. 12., která má podobu dokladové inventury, se vztahuje pouze k prvotní fyzické inventuře hmotného majetku. Pakliže se zásoby neinvetarizují k 31. 12., ale jejich stav se prověřuje během roku k jinému datu, tak tato průběžná inventarizace spočívá v provedení fyzické inventury k danému datu a následném porovnání skutečného stavu se stavem účetním ke stejnému datu. K 31. 12. se stav zásob už nebude prověřovat, ale v inventarizační zprávě, která je jakýmsi konečným souhrným inventarizačním výstupem, se uvede, že stav zásob byl ověřen průběžnou inventarizací a dále výsledek této průběžné inventarizace.    

A na závěrem ještě jedno upozornění. Na semináři jste obdrželi CD s různými materiály. Jeden z materiálů obsahoval přehlednou tabulku o tvorbě a použití peněžních fondů příspěvkových organizací, ve které je m.j. uvedeno, že FKSP se tvoří ve výši 2% z prostředků na platy. Toto samozřejmě platí pro rok 2010, ale nikoliv pro letošní rok, kdy je možná tvorba FKSP pouze v poloviční výši. Materiál jsem připravoval už dříve, kdy to uvedená výše tvorby ještě platila, děkuji za pochopení.

Petr Sikora