Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Účastníkům semináře v Praze 29. 4. 2013

30.04.2013 21:12

Rozporuplná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, která se týkají "povinnosti" vyměřit odvod za porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizaci:

§ 28

(6) Příspěvkové organizaci může její zřizovatel uložit odvod do svého rozpočtu, jestliže

a) její plánované výnosy překračují její plánované náklady, a to jako závazný ukazatel rozpočtu,

b) její investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí zřizovatele, nebo

c) porušila rozpočtovou kázeň.

 

(8) Za porušení rozpočtové kázně uloží zřizovatel příspěvkové organizaci odvod do svého rozpočtu ve výši neoprávněně použitých prostředků, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy porušení rozpočtové kázně zjistil, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení rozpočtové kázně došlo.

 

K uvedenému ministerstvo odpovědělo v rámci souboru odpovědí k novele zákona z roku 2008:

Dotazy a odpovědi MF k novele zákona 250/2000 Sb. I. část

https://denik.obce.cz/go/dokumenty/z_mf/rok_09/3_09/  

Dotazy územních samosprávných celků a odpovědi Ministerstva financí k zákonu č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších přepisů, a další související zákony

ref. Ing. V. Dědková, Ing. R. Kotrba, Mgr. H. Peterová, JUDr. A. Heřmanová

K § 28:

Dotaz:

Vidíme rozpor mezi ustanovením § 28 odst. 6 a odst. 8. Podle odst. 6 zřizovatel může organizaci uložit odvod a podle odst. 8 zřizovatel uloží odvod za porušení rozpočtové kázně. Podle našeho názoru zřizovatel může uložit odvod za porušení rozpočtové kázně. Striktní povinnost odvod uložit v zákoně nevidíme, neboť jsme názoru, že § 28 odst. 8 pouze definuje výši odvodu a lhůtu pro vyměření odvodu.

Odpověď:

Ustanovení § 28 odst. 6 obsahuje taxativní výčet případů, kdy zřizovatel ukládá odvod do svého rozpočtu. Jiný odvod do svého rozpočtu příspěvkové organizaci uložit nemůže. Možnost uložit odvod se vztahuje na případy uvedené v § 28 odst. 6 písm. a) a b). Odvod za porušení rozpočtové kázně uloží zřizovatel příspěvkové organizaci vždy. Má však možnost tento odvod na základě písemné žádosti příspěvkové organizace prominout.

 

Ministerstvo financí ČR si patrně uvědomuje nejednoznačnost ustanovení § 28 odst. 6 a odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. a dle připravované novely s předpokládanou účinností od 1. 1. 2014 by ustanovení odstavců 6 až 8 mělo znít následovně:

(6) Příspěvkové organizaci může její zřizovatel uložit odvod do svého rozpočtu, jestliže

 

a) její plánované výnosy překračují její plánované náklady, a to jako závazný ukazatel rozpočtu,

b) její investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí zřizovatele, nebo

c) porušila rozpočtovou kázeň.

 

(7) Příspěvková organizace se dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že

 

a) použije finanční prostředky, které obdrží z rozpočtu svého zřizovatele, v rozporu se stanoveným účelem,

b) převede do svého peněžního fondu více finančních prostředků, než stanoví tento zákon nebo než rozhodl zřizovatel,

c) použije prostředky svého peněžního fondu na jiný účel, než stanoví tento zákon nebo jiný právní předpis,

d) použije své provozní prostředky na účel, na který měly být použity prostředky jejího peněžního fondu podle tohoto zákona, nebo

e) překročí stanovený nebo přípustný objem prostředků na platy, pokud toto překročení do 31. prosince nekryla ze svého fondu odměn., nebo

f) neprovede odvod podle odstavce 6.

 

(8) Za porušení rozpočtové kázně uloží zřizovatel příspěvkové organizaci odvod do svého rozpočtu ve výši neoprávněně použitých prostředků, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy porušení rozpočtové kázně zjistil, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení rozpočtové kázně došlo.

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode