Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Výroční zpráva České školní inspekce

06.02.2013 20:25

Celý text: https://www.csicr.cz/getattachment/e1b96137-2102-4a87-8cae-7384d9dba60c

 

Výtah z textu zprávy|:

 

6.5 Veřejnosprávní kontrola

 

6.5.1 Základní informace o provedených kontrolách

Samostatným úkolem podle Plánu hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok

2011/2012 byla veřejnosprávní kontrola využívání prostředků státního rozpočtu poskytnutých

školám a školským zařízením všech zřizovatelů.

Hlavním úkolem veřejnosprávní kontroly bylo

- prověřit, zda finanční prostředky státního rozpočtu poskytnuté podle § 160 a 163

školského zákona byly přijaty a použity oprávněně, tj. ve správné výši, v daném

rozpočtovém roce, určeným účelům a v souladu s právními předpisy,

121/186

- prověřit, zda údaje o hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytnuté

podle citovaných ustanovení školského zákona věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb

těchto prostředků a zda předávané údaje jsou v souladu s příslušnými dokumenty, resp. se

skutečností,

- prověřit, zda na základě nedostatků zjištěných kontrolami provedenými ve sledovaných

oblastech byla přijata opatření k odstranění zjištěných nedostatků a zda jsou přijatá

opatření kontrolovanou osobou plněna,

- prověřit, zda kontrolovaná osoba zavedla a udržuje vnitřní kontrolní systém a zda je

zajištěno jeho fungování podle příslušných ustanovení zákona o finanční kontrole.

 

6.5.3 Závěry veřejnosprávní kontroly

Ve školním roce 2011/2012 bylo kontrolováno 676 subjektů. V těchto školách a školských

zařízeních bylo z celkového objemu přijatých finančních prostředků ze státního rozpočtu ve

výši 6 773 675 397 Kč na místě zkontrolováno 6 471 716 646 Kč, z celkových výdajů ze

státního rozpočtu ve výši 6 527 038 637 Kč bylo kontrolováno 5 896 187 105 Kč. Celkový

objem zjištěných nedostatků činil 95 545 582 Kč, z toho porušení rozpočtové kázně činilo

4 973 352 Kč. Při veřejnosprávní kontrole bylo zjištěno ve 164 kontrolovaných subjektech

porušení právních předpisů vztahujících se k hospodaření s finančními prostředky ze státního

rozpočtu, nakládání s majetkem státu a nefunkčnímu vnitřnímu kontrolnímu systému. Celkem

bylo v těchto subjektech zjištěno 488 porušení právních předpisů. V 80 z kontrolovaných škol

a školských zařízení došlo k porušení rozpočtové kázně.

125/186

 

Oprávněnost přijetí a použití finančních prostředků přidělených ze SR z kapitoly

MŠMT

Celkem bylo v těchto subjektech zjištěno 488 porušení právních předpisů, které vedlo

k nedostatkům v oblasti nakládání s finančními prostředky, z toho v 80 případech se jednalo

o porušení rozpočtové kázně a bylo zjištěno 215 porušení. Na základě zjištěných nedostatků

bylo podáno 11 podnětů příslušnému finančnímu úřadu a 69 podnětů příslušnému krajskému

úřadu. Ve všech 164 subjektech byla uložena lhůta k přijetí opatření a odstranění nedostatků.

Bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně v oblasti výdajů na platy (92), neoprávněně byly

finanční prostředky použity na odvody a tvorbu FKSP (38) a na využití ostatních

neinvestičních výdajů (27). Ve 28 subjektech nebyly dodrženy závazné ukazatele.

 

Závěry z kontrol byly předávány zřizovateli, příslušnému krajskému úřadu, oblastním

inspektorátům práce a příslušnému finančnímu úřadu.

Prověření, zda kontrolované operace byly realizovány v souladu s právními předpisy a zda

údaje o hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu věrně zobrazovaly zdroje, stav

a pohyb těchto prostředků, ukázalo, že ve 130 kontrolovaných subjektech bylo zjištěno

porušení právních předpisů vztahujících se k hospodaření s finančními prostředky ze státního

rozpočtu, nakládání s majetkem státu, které nevedlo k porušení rozpočtové kázně. Jedná se

zejména o vedení účetnictví, zúčtování dotací, evidenci majetku, provedení inventarizace

v souladu s platnou legislativou, cestovní náhrady.

Prověření, zda kontrolovaná osoba zavedla a udržuje vnitřní kontrolní systém a zda je

zajištěno jeho fungování podle příslušných ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční

kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, vedlo k závěrům, že ve 143

z kontrolovaných subjektů není vnitřní kontrolní systém zaveden nebo není funkční

a nedokáže identifikovat rizika v nakládání s finančními prostředky státního rozpočtu.

 

6.5.4 Doporučení

- Zlepšení spolupráce se zřizovatelem.

- Stanovení pravidel a podmínek poskytování dotací ze státního rozpočtu, v nichž bude

vymezena povinnost příjemce dotace sledovat v účetnictví zdroje a jejich čerpání

odděleně podle účelu (účelových znaků).

- Důsledně vyžadovat dodržování ustanovení zákona o finanční kontrole ve všech školách

a školských zařízeních.

- Věnovat zvýšenou pozornost dodržování principu legality a vedení účetnictví.

- Zabezpečení následné kontroly a prověření realizace a účinnosti opatření přijatých

kontrolovanou osobou.__