Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Novela zákona o finanční kontrole se asi bude muset přepracovat

03.10.2012 20:11

Novelu zákona o finanční kontrole doporučil Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny ČR vládě přepracovat. Je to určitě dobrá zpráva, protože novela nebyla dobře připravena. Dle mého názoru by bylo nanejvýš vhodné z novely vypustit ustanovení o auditu ve veřejné správě. Pokud ale jsou legislativci ministerstva financí přesvědčeni o nezbytnosti auditu ve veřejné správě, tak by těmto ustanovením měli dát konkrétní náplň a jasně tento plánovaný segment finanční kontroly odlišit od veřejnosprávní kontroly. A pokud jde o vnitřní kontrolu, tak by si ministerstvo financí mělo konečně uvědomit, že stejný systém kontroly pro celou veřejnou správu není možný. Je nesmyslné požadovat po malé mateřské škole způsob schvalování veřejných výdajů, který platí pro velká ministerstva či státní příspěvkové organizace! Předložená novela počítala s jistou úlevou pouze pro organizace s počtem zaměstnanců do 5, což si myslím problém vůbec neřeší. Kdo má ve školce s malým počtem zaměstnanců vykonávat funkci správce rozpočtu a hlavního účetního - některá z učitelek nebo snad uklízečka? Nebo legislativci ministerstva netuší, že malé příspěvkové organizace většinou mají externě vedené účetnictví? Vědí vůbec, jak takové malé organizace fungují?

 

A zde je text příslušného usnesení Kontrolního výboru PS, bohužel byl zveřejněn trochu se zpožděním, tak jsem o něm nemohl informovat účastníky semináře "Schvalování výdajů příspěvkové organizace", který proběhl v Praze.

 

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

2012, 6. volební období

149. USNESENÍ Kontrolního výboru z 26. schůze dne 19. září 2012

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/ Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po rekapitulaci náměstka ministra financí Ing. Miroslava Mateje, Ph.D., rekapitulaci zpravodajky výboru poslankyně Mgr. Zdeňky Horníkové a po rozpravě

I. d o p o r u č u j e vládě, aby vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/

v z a l a z p ě t k p ř e p r a c o v á n í ;

II. z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil předsedu vlády

a ministra financí;

III. z m o c ň u j e zpravodajku výboru, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou

sněmovnu Parlamentu ČR.

Mgr. Roman Sklenák v.r. Mgr. Zdeňka Horníková v.r.

ověřovatel

Kontrolního výboru

místopředsedkyně - zpravodajka

Kontrolního výboru

JUDr. Vojtěch Filip v.r.

předseda Kontrolního výboru