Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Novinky (odpisy, rezervní fond)

15.04.2011 20:00

Na stránkách MF ČR je už zveřejněn nový účetní standard č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku:

https://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/financni_zpravodaj_61552.html  Standard obsahuje možné způsoby odpisování majetku. Pro toho, kdo odepisoval rovnoměrně se de facto nic nemění a jen přibyla nová možnost tzv. komponentního odepisování. Tématu se budu podrobně věnovat na podzim během semináře "Majetek příspěvkových organizací a jeho kontrola".

 

 

 

 

Finanční hospodaření příspěvkové organizace – Zprávy  MF 2/2011

čj.: 12/34 500/2011 – 124 – ref. Mgr. H. Peterová

Podle § 30 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, se rezervní fond příspěvkové organizace tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace na základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku, sníženého o případné převody do fondu odměn. Zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace je vytvořen tehdy, jestliže skutečné výnosy jejího hospodaření jsou spolu s přijatým provozním příspěvkem větší než její provozní náklady. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a do fondu odměn schvaluje zřizovatel.

V § 30 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je taxativně stanoveno použití rezervního fondu příspěvkovou organizací. Podle tohoto ustanovení příspěvková organizace prostředky svého peněžního fondu mimo jiné používá k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady a k úhradě své ztráty za předchozí léta. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů neobsahuje žádné ustanovení, podle kterého by použití prostředků rezervního fondu příspěvkové organizaci schvaloval její zřizovatel.

Z výše uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a do fondu odměn příspěvkové organizace podléhá schválení jejího zřizovatele, ale použití rezervního fondu příspěvkovou organizací schválení zřizovatele nepodléhá. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů rovněž nestanoví zřizovateli možnost zakázat své příspěvkové organizaci použití jejího rezervního fondu.

Dále pro informaci uvádíme, že podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, plní vůči příspěvkové organizaci zřízené zastupitelstvem obce úkoly zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2), rada obce. V obci kde se rada obce nevolí plní vůči příspěvkové organizaci úkoly zřizovatele starosta (viz § 99 odst. 2 a § 102 odst. 4 zákona o obcích).

https://denik.obce.cz/go/dokumenty/z_mf/rok_11/2_11/  (Zprávy MF 2/2011)