Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Připravují se novely kontrolních zákonů

19.01.2012 19:23

Zdroj: webové stránky MF ČR 18. 1. 2012

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě České republiky a tzv. školský zákon. Novela byla vypracována na základě úkolu vyplývajícího ze Strategie vlády v boji proti  korupci na období let 2010 až 2012.

Novela zákona v souladu s evropskou dobrou praxí navrhuje vytvořit dvoustupňový systém finanční kontroly ve veřejné správě České republiky. V rámci prvního stupně dochází k posílení manažerské odpovědnosti za kontrolní mechanismy realizované jako nedílná součást finančního řízení. Druhý stupeň tvoří audit, který musí vyhodnocovat funkčnost a účinnost zavedených kontrolních mechanismů finančního řízení a v případě zjištěných nedostatků doporučovat vrcholnému vedení orgánů veřejné správy opatření ke zdokonalování těchto kontrolních mechanismů.

Dochází k novému vymezení systému finanční kontroly zavedením auditu ve veřejné správě, změnám v oblasti jmenování a odvolávání vedoucích útvarů interních auditů. Dále se  rozšiřují případy, kdy orgány veřejné správy mohou nahradit činnost interního auditu jinými opatřeními, omezují se zpravodajské povinnosti malých obcí a některých dalších orgánů  veřejné správy, a tím se zjednodušuje kontrolní mechanismus finanční kontroly ve veřejné správě. To se projeví ve zlevnění kontroly v malých územních samosprávných celcích a menších orgánech veřejné správy .

Změna právní úpravy nebude mít dopady na státní rozpočet. Změna systému finanční kontroly ve veřejné správě bude probíhat v rámci reorganizace stávajících organizačních struktur zajišťujících finanční kontrolu ve veřejné správě.

Komentář Petr Sikory

Uvedená novela byla už jednou ministerstvu vládou vrácena k dopracování. Lze si jen přát, aby nyní na jednání vlády "doputovala" v lepší kvalitě, aby už  konečně nemusela mít malá školka stejný kontrolní systém jako jako velký ministerský "moloch"! Doufejme, že jediným přínosem novely nebude to, že z kontrolorů provádějících veřejnosprávní kontrolu vyrobí auditory ve veřejné správě. 

V souvislosti s přípravou novely zákona o finanční kontrole upozorňuji také na to, že se parlament bude zabývat novým zákonem o kontrole, který má  nahradit dosavadní zákon o státní kontrole - viz sněmovní tisk číslo 575/0 https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=575 ,text navrhovaného zákona: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=82228