Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Archiv článků

21.04.2018 19:00

Stanovisko Ministerstva financí ČR - IA a GDPR

Stanovisko Ministerstva financí k problematice možného pověření interního auditora funkcí pověřence pro ochranu osobních údajů v rámci agendy GDPR je k dispozici na webových stránkách ministerstva:...
17.04.2018 20:34

Novela zákona o finanční kontrole

Ministerstvo financí ČR zpracovalo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů:Materiál: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNAVRLMA7U Platné znění s vyznačením...
17.04.2018 19:50

"Sebezaměstnávání" ředitelů

V průběhu semináře Obec v roli zřizovatele, který proběhl v Brně 5. 4. 2018, otevřely dvě účastnice velmi závažné téma, kterým je "sebezaměstnávání" ředitelů škol. Může ředitel například v souvislosti s dotačním projektem uzavřít dohodu o provedení práce sám se sebou, kdy se jednou podepíše za...
11.04.2018 09:05

Jak konkrétně zveřejnit informaci o zrušení příspěvkové organizace v Ústředním věstníku České republiky?

Žádost o uveřejnění údajů ve Věstníku se zasílá Ministerstvu spravedlnosti - redakci Věstníku poštou nebo elektronicky. Redakce Ústředního věstníku ČR: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, telefon: 221 997 119, elektronická adresa: uvcr@mps.justice.cz Vzor oznámení:...
11.04.2018 08:20

Otázky - účetní metody a postupy, AKTUALIZACE

Zdroj: webové stránky Ministerstva financí České republikyMinisterstvo financí ČR aktualizovalo účetní metodiku Často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - účetní metody a postupy. Aktualizovaná metodika je k dispozici na webových stránkách ministerstva:...
08.04.2018 19:30

Může ředitel školy uzavřít sám se sebou dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti?

K uvedenému problému vydalo 4. 12. 2015 MŠMT ČR na základě žádosti Jihomoravského kraje stanovisko, ve kterém se mimo jiné uvádí:Lze tedy uzavřít, že v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu ředitel nemůže zastoupit zaměstnavatele při právním jednání se sebou jako zaměstnancem, neboť již...
03.04.2018 19:32

Majetek školské příspěvkové organizace - obsah publikace

Pro nakladatelství Paris jsem připravil novou publikaci Majetek školské příspěvkové organizace kontrola a hospodaření PUBLIKACE VYŠLA 3. 4. 2018Publikace si klade za cíl pomoci ředitelům, ekonomům a účetním zejména školských příspěvkových organizací k orientaci v oblasti majetku,...
16.03.2018 14:10

GDPR - nová metodika pro školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro školy Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách. Metodika je zveřejněna na webu ministerstva: https://www.msmt.cz/dokumenty-3/strucny-navod-na-zabezpeceni-procesu-souvisejicich-s-gdpr
07.02.2018 09:54

Je veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací samostatnou působností obce?

Ano, veřejnosprávní kontrola náleží do samostatné působnosti obce - rozhodně nejde o přenesenou působnost.Zákon 250/2000 Sb. říká, že obec kontroluje hospodaření příspěvkových organizací. Zákon o finanční kontrole v § 9 uvádí, že územní samosprávný celek (tedy i obec) provádí veřejnosprávní...
15.01.2018 15:09

Metodický pokyn CHJ č. 4 - Metodika předávání podnětů finančním úřadům

Ministerstvo financí vydalo Metodický pokyn CHJ č. 4, jehož cílem je stanovit formu a náležitosti podnětu k zahájení řízení o podezření na porušení rozpočtové kázně a nároky na další podklady, které by měly být součástí podnětu:...

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode