Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Dámy a pánové, vítám Vás na svých internetových stránkách věnovaných finanční kontrole a vzdělávacím akcím, které připravuji. Úvodem pár základních informací.

Kdo jsem

Jmenuji se Petr Sikora a jsem absolventem Vysoké školy ekonomické
v Praze (obor finance a úvěr).

Čím se zabývám

Od roku 1991 se zabývám kontrolní činností, nejprve daňovou kontrolou a od roku 2002 veřejnosprávní kontrolou. Do roku 2017 jsem byl zaměstnán na pozici vedoucího oddělení kontroly magistrátu statutárního města. Nyní se problematikou finanční kontroly zabývám na základě živnostenského oprávnění.

Co mohu nabídnout

- semináře z různých oblastí finanční kontroly připravované pro agenturu TSM (zejména semináře pro veřejnou správu) a agenturu Paris (semináře pro školství),
z dalších pořadatelů bych zmínil především Český institut interních auditorů a Vzdělávací institut pro Moravu v Brně.

Účastníci seminářů obdrží písemné materiály
a zpravidla také doplňkové materiály
na CD  nebo e-mailem (připravené agenturou na základě mých podkladů) a samozřejmě odpovědi na dotazy,
a to i po jejich skončení (elektronickou cestou).

Nabídky dalších pořadatelů na lektorskou činnost z časových důvodů nepřijímám! Děkuji za pochopení.

Seminářům konaným v rámci dotovaných projektů, se kterými se neztotožňuji, se vyhýbám! Děkuji
za pochopení.

V rámci svých časových možností dále nabízím:

- účast v kontrolních týmech z pozice přizvané osoby - jen na území Moravskoslezského kraje, zejména
na Těšínsku

- přípravu na veřejnosprávní kontrolu

školení, konzulatace pro příspěvkové organizace i jejich zřizovatele připravená podle konkrétního zadání přímo nebo prostřednictvím agentury, dosud se jednalo například
o následující instituce:

- Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

- Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady

- Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc

- Nemocnice TGM v Hodoníně

- Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná

- Technické služby města Nového Jičína

- Místní akční skupina Bohumínsko, z.s.

- Město Lázně Bohdaneč

- Město Nový Jičín a jeho příspěvkové organizace

- Statutární město Ostrava

- Statutární město Teplice

- Statutární město Karviná 

- Městský obvod Ostrava - Jih a jeho příspěvkové organizace

- MČ Praha 6 a její příspěvkové organizace

- Zlínský kraj

 

PARIS vzdělávací agentura s.r.o.

https://paris-karvina.cz/

 

 

https://www.tsmkurzy.cz/kurzy/lektori/ing-petr-sikora/

 

 

ČIIA

 

   

 

ČASOPIS PRO PERSONALISTY -
AD REM se zabývá také FKSP

V číslech 3/2020 až 1/2021 vždy jeden článek o FKSP (naposledy téma FKSP
a důchodci)

odkazy na jednotlivá čísla
a objednávku bezplatného zasílání najdete zde:
https://www.tsmkurzy.cz/casopis-ad-rem/

Publikace

09.01.2021 16:00

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v_otázkách a odpovědích - NOVINKA

Nakladatelství Paris vydává mou novinku o cestovních náhradách,  která je určena   je   především   vedoucím  zaměstnancům a účetním příspěvkových organizacích - státních i těch zřizovaných územními samosprávnými...
09.01.2021 15:07

Majetek školské příspěvkové organizace, 3. vydání vyšlo v lednu 2021

 Publikace si klade za cíl pomoci ředitelům, ekonomům a účetním zejména školských příspěvkových organizací k orientaci v oblasti majetku, hospodaření, peněžních fondů a finanční kontroly. Text je přehledně členěn na sedm částí. Největší pozornost je...
02.09.2020 09:59

Vnitřní kontrola v otázkách a odpovědích

Vydal: PARIS, 9/2020, 152 stran + CD, cena 285 Kč (+ manipulační náklady)Objednávka a informace na webu vydavatele: https://paris-karvina.cz/publikace/vnitrni-kontrola-ve-skolach-a-dalsich-prispevkovych-organizacich-v-otazkach-a-odpovedich/ Publikace bude...

 

Aktuality

20.10.2021 15:24

Změna vyhlášky č. 589/2020 Sb. (upravující poskytování cestovních náhrad)

S účinností od 19. 10. 2021 byla změněna vyhláška č. 589/2020 Sb., která stanoví sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné a průměrnou cenu pohonných hmot pro účely...
07.10.2021 07:31

20. KONFERENCE PERSONALISTŮ proběhne v Brně na jaře 2022 včetně příspěvku na téma DARY Z FKSP

20. konference personalistů neproběhne v původně avizovaném termínu 25. 11. 2021, ale uskuteční se v Brně 24. března 2022. Konferenci bude moderovat odbornice na pracovní právo Mgr. Klára...
19.07.2021 11:01

Možnosti výkonu distanční kontroly dle kontrolního řádu

21. června 2021 proběhl vzdělávací seminář na téma „Dopady pandemie COVID na výkon kontroly a auditu“, mezi dostupnými výstupy jsou také následující materiály, ve kterých se mimo jiné hovoří o...

Téma

12.11.2020 09:28

Vyhodnocení ankety - Nejvhodnější den pro konání semináře

Na dotaz Který den je podle vás nejvhodnější pro pořádání seminářů? respondenti odpověděli následovně (uvádím počty odpovědí a v závorce procentní vyjádření):pondělí 92 (52 %)úterý 14 (8 %)středa 10...
27.07.2020 09:06

Brýle z FKSP - je příspěvek osvobozen od daně?

Podle vyhlášky o FKSP je nyní možné přispívat na dioptrické brýle či čočky, vyplývá to z ustanovení § 4 odst. 2 a odst. 3, kde se uvádí:(2) Z fondu lze přispívat zaměstnancům na:a) vitaminové...
13.06.2019 09:19

Pracovní obuv – FKSP a daňové dopady

Právní rámec problematikyk semináři Fondy příspěvkových organizací - radnice Praha 6, 12. 6. 2019vyhláška o FKSP§ 4Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji...

Majetek školské příspěvkové organizace

- kontrola a hospodaření  

Majetek školské příspěvkové organizace - kontrola a hospodaření


Publikace byla aktualizována 


Vzhledem k nedávným novelám zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhlášky o FKSP byla publikace aktualizována. Pokud si ji nyní zakoupíte od vydavatele: https://paris-karvina.cz/publikace/majetek-skolske-prispevkove-organizace-kontrola-a-hospodareni/, tak obdržíte již třetí vydání, které vyšlo v lednu 2021.

Odpovědi na elektronické dotazy

14.11.2021 11:17

Dárkové balíčky z FKSP

S ohledem na současnou epidemickou situaci nebudeme u příležitosti blížících se Vánoc pořádat žádnou kulturní akci financovanou z FKSP. Chtěli bychom proto všem zaměstnancům z FKSP pořídit dárkové balíčky, které by obsahovaly kávu, čokoládu a různé pochutiny. Je to možné? Možné to není. Jednalo by...
14.11.2021 10:54

Hořčík a wobenzym z FKSP?

Je možné poskytovat zaměstnancům příspěvky z FKSP na hořčík a wobenzym? Podle § 4 vyhlášky o FKSP je možné přispívat na vitaminové prostředky. To znamená, že je možné přispívat na produkty, ve kterých jsou rozhodující složkou vitamíny. Vitamíny jsou organické nízkomolekulární sloučeniny, které mají...
28.04.2021 13:34

Tzv. izolačka a FKSP

Je mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (tzv. izolačka) základem pro povinný příděl do FKSP a účtuje se následně 527/412? Jelikož se nejedná o klasickou náhradu mzdy, ale jde o "pouhý" příspěvek, tak by neměl vstupovat do základny pro výpočet zákládního přídělu do FKSP. Je ale možné, že se...
04.02.2021 08:21

Lhůta, do které mohou úřady ÚSC uložit odvody a penále příjemcům dotací.

Do kdy může obecní úřad (resp. krajský úřad, městský úřad nebo magistrát) uložit odvod a penále příjemci dotace, který porušil rozpočtovou kázeň?Podle § 22 odst. 13 zákona č. 250/2000 Sb. je to možné do 10 let počítaných od 1. 1. roku následujícího po roce, kdy došlo k porušení...
02.02.2021 07:10

Vliv zveřejnění dotačních smlouv v registru smluv na povinnost zveřejňovat tyto smlouvy na webové úřední desce. Dotaz z webináře Kontrola dotací... konaného 1. 2. 2021.

Musí být veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč z rozpočtu územního samosprávného celku zveřejněna na webové úřední desce, když už byla zveřejněna v registru smluv?Podle § 8 odst. 5 zákona o registru smluv to nutné není. Jestliže je veřejnoprávní smlouva o poskytnutí...
19.01.2021 14:33

FKSP - sankce za porušení rozpočtové kázně - dotaz z webináře 18. 1. 2021 Průběh veřejnosprávní kontroly...

Dotaz:Školská příspěvková organizace zřizovaná obcí poruší rozpočtovou kázeň tím, že nesprávně použije fond kulturních a sociálních potřeb. Jestliže odvod za toto porušení má uložit kraj, který poskytuje organizaci prostředky na přímé vzdělávací výdaje, jak se máme vyrovnat s ustanovením § 28 odst....
29.04.2020 13:59

Může pracovní cesta začínat v trvalém bydlišti zaměstnance příspěvkové organizace?

Podle § 153 zákoníku práce (viz citace níže) místo nástupu a ukončení cesty určí předem zaměstnavatel. Není tedy vyloučeno, že místem nástupu bude trvalé bydliště. Stejně tak platí, že pracovní cesta nemusí být nutně ukončena na pravidelném pracovišti.Určení trvalého bydliště jako místa nástupu na...
15.02.2020 10:06

Je možné přispívat důchodcům z FKSP na stravování? - dotaz ze semináře Peněžní fondy... v Hradci Králové 13. 2. 2020

Příspěvková organizace může ve svém vlastním zařízení poskytovat důchodcům, kteří u ní pracovali při odchodu do důchodu, stravování za sníženou úhradu (ve výši nákladů na potraviny).  Vzhledem ke skutečnosti, že důchodci spadají do legislativní zkratky "zaměstnanec", tak je možné jim...
13.12.2018 08:13

Skutečný majitel příspěvkové organizace a jeho zápis

Kdo je skutečným majitelem příspěvkové organizace a jak se zapíše do evidence skutečných majitelů?Příspěvková organizace zapsaná do obchodního rejstříku musí mít do 31. 12. 2018 zapsaného "skutečného majitele právnické osoby podle AML", tedy fyzickou osobu zapsanou na rejstříkovém soudu do tzv....
29.11.2018 17:30

Stanovení platu a odměn řediteli školy

Zřizovatel stanovuje řediteli plat i odměny, znamená to, že ředitel příspěvkové organizace nemá možnost si sám stanovit odměny?Skutečnost, že ředitel školské příspěvkové organizace si nemůže sám určit výši odměn, vyplývá zejména ze školského zákona a ze zákoníku práce. Ředitel je do své funkce...

Kontakt

Vyhledávání

Přehled aktuálních seminářů

pro podrobnější informace prosím klikněte na název města, případně na ON-LINE SEMINÁŘE

ON-LINE SEMINÁŘE

2. 12.  2021  Školská příspěvková organizace a její zřizovatel (VIM) konání potvrzeno

18. 1. 2022  Kontrola použití dotací ze strany poskytovatelů - obcí a měst (TSM)

21. 1. 2022  FKSP a další peněžní fondy školských a ostatních příspěvkových organizací (Paris)

28. 1. 2022  Vnitřní kontrolní systém příspěvkové organizace - schvalování výdajů (Paris)

 

Praha  

27. 4. 2022  Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění (TSM) 

 

Brno 

7. 2. 2022 Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění (TSM) 

 

Ostrava

8. 12. 2021  Hospodaření

s FKSP v příspěvkových organizacích (TSM) NOVINKA

 

Olomouc

9. 12. 2021 Hospodaření

s FKSP v příspěvkových organizacích (TSM) NOVINKA

14. 2. 2022  Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění (TSM)

 

Hradec Králové

10. 3. 2022  Hospodaření
s FKSP v příspěvkových organizacích (TSM)

 

Pardubice

14. 12. 2021 Vnitřní kontrola v praxi příspěvkových organizací - vzory písemností (Paris) 

 

Jihlava

 

 

České Budějovice 

26. 5. 2022  Hospodaření
s FKSP v příspěvkových organizacích (TSM)

 

Plzeň

 

 

Zlín

 

 

Ústí nad Labem

28. 4. 2022 Hospodaření s FKSP v příspěvkových organizacích (TSM)

 

Břeclav

7. 4. 2021  Školská příspěvková organizace a její zřizovatele (VIM)

 

Liberec

 

 

Vyškov

 

 

Hodonín

 


 

Přehled všech seminářů podle pořadatelů:

Pro inspiraci zájemcům             o seminář na míru.

 

Český institut interních auditorů (ČIIA)

Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole

Rozbor vzorové směrnice o vnitřní kontrole příspěvkové organizace

Schvalování výdajů příspěvkové organizace

 

Paris

FKSP a další fondy školských a ostatních příspěvkových organizací

Majetek školské příspěvkové organizace a jeho inventarizace, technická zhodnocení, opravy a nakládání s ním

Školská příspěvková organizace a její zřizovatel

Vnitřní kontrola v praxi příspěvkových organizací - vzory písemností

Vnitřní kontrolní systém příspěvkových organizací - schvalování výdajů

 

Vzdělávací institut pro Moravu (VIM)

Rozbor vzorové směrnice o vnitřní kontrole příspěvkové organizace 

Školská příspěvková organizace a její zřizovatel

Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích

 

TSM 

FKSP a další fondy příspěvkových organizací 

Hospodaření s FSKP
v příspěvkových organizacích

Kontrola použití dotací ze strany poskytovatelů - obcí a měst

Kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací úředníky, kontrolními
a finančními výbory obcí

Majetek příspěvkových organizací a jeho kontrola

Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace

Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními orgány obcí a měst

Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění

Zákon o kontrole a zákon finanční kontrole ve vzájemné vazbě

Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací

 

 

 

Odběr informací o seminářích

Dámy a pánové, máte-li zájem o zasílání pravidelných informací o pořádaných seminářích a dále o zasílání aktualit z oblasti finanční kontroly na svou soukromou či pracovní e-mailovou adresu, která zahrnuje Vaše osobní údaje (zejména jméno a příjmení), tak Vás prosím o udělení souhlasu se zpracováním těchto údajů. Souhlas udělíte tím, že zašlete e-mailovou zprávu na adresu: petr-sikora@centrum.cz , do které zkopírujete text uvedený zde:  Přihláška k odběru informací.odt a doplníte do něj chybějící údaje: e-mail + obec/město. Děkuji Vám

 

Podrobnější informace najdete zde: https://financnikontrola.webnode.cz/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju/