Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Dámy a pánové, vítám Vás na svých internetových stránkách věnovaných finanční kontrole a vzdělávacím akcím, které připravuji. Úvodem pár základních informací.

Kdo jsem

Jmenuji se Petr Sikora a jsem absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze (obor finance a úvěr).

Čím se zabývám

Od roku 1991 se zabývám kontrolní činností, nejprve daňovou kontrolou a od roku 2002 veřejnosprávní kontrolou. Do roku 2017 jsem byl zaměstnán na pozici vedoucího oddělení kontroly magistrátu statutárního města. Nyní se problematikou finanční kontroly zabývám na základě živnostenského oprávnění.

Co mohu nabídnout

- semináře z různých oblastí finanční kontroly připravované pro agenturu TSM Vyškov (zejména semináře pro veřejnou správu) a agenturu Paris Karviná (semináře pro školství), z dalších pořadatelů bych zmínil především Český institut interních auditorů a Středisko služeb školám v Brně.

Účastníci seminářů obdrží písemné materiály a zpravidla také doplňkové materiály na CD (připravené agenturou na základě mých podkladů) a samozřejmě odpovědi na dotazy, a to i po jejich skončení (elektronickou cestou).

Nabídky dalších pořadatelů na lektorskou činnost už nepřijímám!


V rámci svých časových možností dále nabízím:

- účast v kontrolních týmech z pozice přizvané osoby - jen na území Moravskoslezského kraje zejména v regionu Těšínského Slezska

- přípravu na veřejnosprávní kontrolu   

- školení, konzulatace pro příspěvkové organizace i jejich zřizovatele připravená podle konkrétního zadání přímo nebo prostřednictvím agentury, dosud se jednalo například o následující instituce:


- Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady

- Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  

- Nemocnice TGM v Hodoníně

- Město Lázně Bohdaneč

- Město Nový Jičín a jeho příspěvkové organizace

- Statutární město Ostrava

- Statutární město Teplice 


Anketa

Který den je podle vás nejvhodnější pro pořádání seminářů? Hlasujte kliknutím na příslušný den.

Nové publikace

14.05.2018 14:53

Užitečné publikace pro příspěvkové organizace

V nedávné době vyšly tři velmi dobře zpracované publikace určené příspěvkovým organizacím z oblasti účetnictví (souvztažnosti), práva (zejména pracovního a správního) a BOZP. Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací - sbírka...
03.04.2018 19:32

Majetek školské příspěvkové organizace - obsah publikace

Pro nakladatelství Paris jsem připravil novou publikaci Majetek školské příspěvkové organizace kontrola a hospodaření PUBLIKACE VYŠLA 3. 4. 2018Publikace si klade za cíl pomoci ředitelům, ekonomům a účetním zejména školských příspěvkových organizací...
27.06.2017 14:00

Zajímavý materiál ke kritériím "3 E"

Na webu NKÚ doporučuji Vaší pozornosti velmi zajímavou prezentaci k problematice 3 E:https://www.nku.cz/assets/o-nas/konference-seminare/2017/seminar-principy-3E/nku_regentikova_3e_priklady_selhani_vks.pdf  Malá ukázka z prezentace - příklad...

 

Aktuality

11.10.2018 10:05

Komentář k nové metodice ministerstva financí

Ministerstvo financí vydalo novou metodiku k vnitřní (řídící) kontrole:Stanovisko CHJ č. 6/2018 k průběhu řídicí kontroly při darování nebo bezúplatném převodu...
11.09.2018 13:15

Registr ekonomických subjetků a příspěvkové organizace

V průběhu semináře Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace, který se konal 10. 9. 2018 v Českých Budějovicích, jsem byl upozorněn, že jsem do výkladu nezahrnul problematiku registru...
05.08.2018 08:12

Interní auditoři asi nebudou muset mít "ZOS"

Ministerstvo vnitra by mělo v nejbližší době předložit návrh novely vyhlášky o zvláštní odborné způsobilosti, který by vyčlenil interní audit z okruhu agend, k jejichž výkonu je nutná zkouška odborné...

Téma

08.11.2018 16:48

Rozdílné definice technického zhodnocení

V průběhu semináře Kontrola použití dotací ... jsme narazili na otázku definice technického zhodnocení v příspěvkových organizacích. V této souvislosti upozorňuji, že definice platná pro nestátní...
17.04.2018 19:50

"Sebezaměstnávání" ředitelů

V průběhu semináře Obec v roli zřizovatele, který proběhl v Brně 5. 4. 2018, otevřely dvě účastnice velmi závažné téma, kterým je "sebezaměstnávání" ředitelů škol. Může ředitel například v...
12.01.2017 19:06

Zákon o řízení a kontrole veřejných financí

Připomínky k předloze, kterou schválila Vláda ČR dne 19. 12. 2016ÚvodZákon má nahradit zákon o finanční kontrole (č. 320/2001 Sb.) a jeho prováděcí vyhlášku (č. 416/2004 Sb.). Stávající zákon o...

Odpovědi na elektronické dotazy

13.06.2018 19:41

Nákup majetku z FKSP na Slovensku

Příspěvková organizace může majetek z fondu kulturních a sociálních potřeb (v případech umožněných vyhláškou o FKSP) nakoupit i v zahraničí, například na Slovensku. Z FKSP potom bude hradit veškeré výdaje, které vstupují do pořizovací ceny nakoupeného majetku, přičemž složky pořizovací ceny majetku...
18.05.2018 09:11

Je možné/nutné vystavit limitovaný příslib na budoucí příjmy (dotace, pronájmy, různé tržby, ostatní příjmy….)?

Není to možné, limitovaným příslibem se souhrnně schvaluje množina jasně definovaných budoucích veřejných výdajů před vznikem závazku (přičemž nemusí být znám jejich počet a výše, ale stanoví se jejich maximálně možný limit). Při schvalování veřejných příjmů se nestanovuje žádný limit a schvaluje...
28.04.2018 16:07

Kdy je možné poskytnout dar z FKSP v souvislosti s prvním odchodem do starobního důchodu?

Každý občan, který požádal o důchod, obdrží od ČSSZ písemné rozhodnutí o přiznání a výši starobního důchodu nebo o zamítnutí žádosti. To znamená, že má písemnost, která jednoznačně prokazuje přiznání starobního důchodu (obdobné je to v případě invalidního důchodu pro invaliditu třetího...
11.04.2018 09:05

Jak konkrétně zveřejnit informaci o zrušení příspěvkové organizace v Ústředním věstníku České republiky?

Žádost o uveřejnění údajů ve Věstníku se zasílá Ministerstvu spravedlnosti - redakci Věstníku poštou nebo elektronicky. Redakce Ústředního věstníku ČR: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, telefon: 221 997 119, elektronická adresa: uvcr@mps.justice.cz Vzor oznámení:...
08.04.2018 19:30

Může ředitel školy uzavřít sám se sebou dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti?

K uvedenému problému vydalo 4. 12. 2015 MŠMT ČR na základě žádosti Jihomoravského kraje stanovisko, ve kterém se mimo jiné uvádí:Lze tedy uzavřít, že v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu ředitel nemůže zastoupit zaměstnavatele při právním jednání se sebou jako zaměstnancem, neboť již...
07.02.2018 09:54

Je veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací samostatnou působností obce?

Ano, veřejnosprávní kontrola náleží do samostatné působnosti obce - rozhodně nejde o přenesenou působnost.Zákon 250/2000 Sb. říká, že obec kontroluje hospodaření příspěvkových organizací. Zákon o finanční kontrole v § 9 uvádí, že územní samosprávný celek (tedy i obec) provádí veřejnosprávní...
23.11.2017 18:05

Může dostat dar z FKSP při dosažení 50 let věku i ředitel školy?

DOTAZ K SEMINÁŘI PENĚŽNÍ FONDY ŠKOLSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE          Podle vyhlášky může zaměstnanec dostat z FKSP dar u příležitosti dosažení 50 let (a potom po každých 5 letech). Jelikož ředitel je také zaměstnanec, tak osobně nevidím...
23.03.2017 19:33

Můžeme používat majetek s nulovou zůstatkovou cenou?

Jsme příspěvková organizace. Ve stavu máme majetek, který byl bohužel odepsaný v roce 2016 do zůstatkové ceny 0,-. Tento majetek ale stále používáme. Je nějaká možnost kromě toho, že musíme majetek vyřadit, i když je zcela funkční?ČÚS 708 nezakazuje používat majetek, který má nulovou...
07.01.2014 20:02

Lze stanovit ve vnitřní směrnicí maximální výši ceny za nocleh?

      Při kontrole na jedné PO jsme zjistili, že zaměstnanec uhradil při pracovní cestě za jeden nocleh 700 Kč, ale PO mu proplatila jen 600 Kč (100 Kč hradil zaměstnanec ze svého), s odvoláním na vnitřní směrnici, kde má PO stanoveno, že ubytování bude hrazeno maximálně...
02.09.2013 20:11

Průběžná veřejnosprávní kontrola. Zákon č. 320/2001 vymezuje předběžné, průběžné a následné VSK. Popisuje, co se v jednotlivé fázi kontroluje atd. Ukládá ale tento zákon (nebo z jiný předpis) striktní povinnost provádět průběžnou veřejnosprávní kontrolu?

Striktní povinnost provádět průběžné veřejnosprávní kontroly plošně u všech subjektů rozhodně nikde není uvedena. Průběžná veřejnosprávní kontrola má zpravidla formu tzv. administrativní kontroly (kontroly od stolu) a u příspěvkových organizací a spočívá v prověřování různých...

Kontakt

Vyhledávání

 

Přehled seminářů

pro podrobnější informace prosím klikněte na název města

Praha

4. 2. 2019  Zákon o kontrole a zákon o finanční kontrole ve vzájemné vazbě (TSM Vyškov)

4. 3. 2019  Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace (TSM Vyškov)

24. 4. 2019  Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole (ČIIA)Brno

14. 1. 2019  Zákon o kontrole a zákon o finanční kontrole ve vzájemné vazbě (TSM Vyškov)

7. 2. 2019  Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích (SSŠ Brno) 


Ostrava

3. 12. 2018  Kontrola použití dotací ze strany poskytovatelů - obcí a měst (TSM Vyškov) 

10. 1. 2019 Zákon o kontrole a zákon o finanční kontrole ve vzájemné vazbě (TSM Vyškov)


Olomouc

10. 12. 2018  Schvalování výdajů příspěvkové organizace (ČIIA)

13. 5. 2019  Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací (TSM Vyškov)


Hradec Králové 

16. 5. 2019  Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací (TSM Vyškov)

30. 9. 2019  Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné orgány obcí a měst (TSM Vyškov)


Pardubice

semináře se připravují   


České Budějovice

20. 3. 2019  Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací (TSM Vyškov)

10. 9. 2019  Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné orgány obcí a měst (TSM Vyškov) 


Plzeň

21. 3. 2019  Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací (TSM Vyškov) 


Jihlava

semináře se připravují 


Zlín

7. 11. 2019  Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací (TSM Vyškov)


Ústí nad Labem

25. 4. 2019  Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací (TSM Vyškov)

22. 11. 2019  Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné orgány obcí a měst (TSM Vyškov) 

Znojmo  

29. 4. 2019 Vnitřní kontrola v praxi příspěvkové organizace (SSŠ Znojmo)Odběr informací o seminářích

Dámy a pánové, máte-li zájem o zasílání pravidelných informací o pořádaných seminářích na svou soukromou či pracovní e-mailovou adresu, která zahrnuje Vaše osobní údaje (zejména jméno a příjmení), tak Vás prosím o udělení souhlasu. Souhlas udělíte tím, že zašlete e-mailovou zprávu na adresu: petr-sikora@centrum.cz , do které zkopírujete text uvedený zde:  Přihláška k odběru informací.odt a doplníte do něj chybějící údaje: e-mail + obec/město. Děkuji Vám


Podrobnější informace najdete zde: https://financnikontrola.webnode.cz/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju/ 

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba www stránek zdarmaWebnode