Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Dámy a pánové, vítám Vás na svých internetových stránkách věnovaných finanční kontrole a vzdělávacím akcím, které připravuji. Úvodem pár základních informací.

Kdo jsem

Jmenuji se Petr Sikora a jsem absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze (obor finance a úvěr).

Čím se zabývám

Od roku 1991 se zabývám kontrolní činností, nejprve daňovou kontrolou a od roku 2002 veřejnosprávní kontrolou. Do roku 2017 jsem byl zaměstnán na pozici vedoucího oddělení kontroly magistrátu statutárního města. Nyní se problematikou finanční kontroly zabývám na základě živnostenského oprávnění.

Co mohu nabídnout

- semináře z různých oblastí finanční kontroly připravované pro agenturu TSM Vyškov (zejména semináře pro veřejnou správu) a agenturu Paris Karviná (semináře pro školství), z dalších pořadatelů bych zmínil především Český institut interních auditorů a Středisko služeb školám v Brně.

Účastníci seminářů obdrží písemné materiály a zpravidla také doplňkové materiály na CD (připravené agenturou na základě mých podkladů) a samozřejmě odpovědi na dotazy, a to i po jejich skončení (elektronickou cestou).

Nabídky dalších pořadatelů na lektorskou činnost z časových důvodů nepřijímám! Děkuji za pochopení.

V rámci svých časových možností dále nabízím:

- účast v kontrolních týmech z pozice přizvané osoby - jen na území Moravskoslezského kraje zejména v regionu Těšínského Slezska

- přípravu na veřejnosprávní kontrolu   

- školení, konzulatace pro příspěvkové organizace i jejich zřizovatele připravená podle konkrétního zadání přímo nebo prostřednictvím agentury, dosud se jednalo například o následující instituce:

- Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady

- Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  

- Nemocnice TGM v Hodoníně

- Město Lázně Bohdaneč

- Město Nový Jičín a jeho příspěvkové organizace

- Statutární město Ostrava

- Statutární město Teplice 

- Městský obvod Ostrava - Jih a jeho příspěvkové organizace

- Zlínský kraj

- MČ Praha 6 a její příspěvkové organizace

Anketa

Který den je podle vás nejvhodnější pro pořádání seminářů? Hlasujte kliknutím na příslušný den.

Nové publikace

03.08.2019 09:15

Majetek školské příspěvkové organizace - druhé vydání

Nakladatelství Paris přináší druhé vydání mé publikace Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, která je určena zejména příspěvkovým organizacím zřizovaným obcemi, městy a kraji.  Publikace si klade za cíl pomoci...
14.05.2018 14:53

Užitečné publikace pro příspěvkové organizace

V nedávné době vyšly tři velmi dobře zpracované publikace určené příspěvkovým organizacím z oblasti účetnictví (souvztažnosti), práva (zejména pracovního a správního) a BOZP. Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací - sbírka...
27.06.2017 14:00

Zajímavý materiál ke kritériím "3 E"

Na webu NKÚ doporučuji Vaší pozornosti velmi zajímavou prezentaci k problematice 3 E:https://www.nku.cz/assets/o-nas/konference-seminare/2017/seminar-principy-3E/nku_regentikova_3e_priklady_selhani_vks.pdf  Malá ukázka z prezentace - příklad...

 

Aktuality

18.09.2019 10:54

Upozornění - semináře mají akreditaci MV ČR

Semináře pořádané agenturou Paris Karviná pro příspěvkové organizace mají nyní nejen akreditaci MŠMT, ale také akreditaci ministerstva vnitra. Znamená to, že úředníkům ÚSC se tyto semináře...
12.07.2019 08:49

Nová metodika ministerstva financí

Ministerstvo financí ČR vydalo následující metodiku:Metodický pokyn CHJ č. 8 - Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2019 a...
09.07.2019 15:44

PODÁVÁNÍ INFORMACÍ O ZÁVAŽNÝCH ZJIŠTĚNÍCH

Na webových stránkách ministerstva financí byla zveřejněna informace o závažných zjištěních za loňský rok dle § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole...

Téma

13.06.2019 09:19

Pracovní obuv – FKSP a daňové dopady

Právní rámec problematikyk semináři Fondy příspěvkových organizací - radnice Praha 6, 12. 6. 2019vyhláška o FKSP§ 4Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji...
06.06.2019 20:25

Důležité úkony v souvislosti se zřízením školské příspěvkové organizace

K semináři Obec v roli zřizovatele - Brno 3. 6. 2019Vznik příspěvkové organizace (§ 27 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb.)Příspěvková organizace (dále jen "PO") vzniká dnem určeným v rozhodnutí...
10.04.2019 19:33

Nulová zůstatková cena - ano či ne?

Během semináře o majetku v Praze 8. 4. 2019 jsem byl upozorněn, že zřizovatelé často vyžadují, aby používaný majetek měl nenulovou zůstatkovou cenu. Jak mne upozornila jedna účastnice, opírají se při...

Majetek školské příspěvkové organizace - kontrola a hospodaření  

Majetek školské příspěvkové organizace - kontrola a hospodaření


Publikace byla aktualizována 


Vzhledem k nedávným novelám zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky byla publikace aktualizována. Pokud si ji nyní zakoupíte od vydavatele https://paris-karvina.cz/publikace/majetek-skolske-prispevkove-organizace-kontrola-a-hospodareni/ , tak obdržíte již druhé vydání - expedováno bude už v průběhu srpna 2019.


V případě, že už knihu máte, tak si aktualizaci můžete vytisknout či stáhnout: https://paris-karvina.cz/data/uploads/2018/02/aktualizace_publikace_5.6.2019.odt  


Odpovědi na elektronické dotazy

13.12.2018 08:13

Skutečný majitel příspěvkové organizace a jeho zápis

Kdo je skutečným majitelem příspěvkové organizace a jak se zapíše do evidence skutečných majitelů?Příspěvková organizace zapsaná do obchodního rejstříku musí mít do 31. 12. 2018 zapsaného "skutečného majitele právnické osoby podle AML", tedy fyzickou osobu zapsanou na rejstříkovém soudu do tzv....
29.11.2018 17:30

Stanovení platu a odměn řediteli školy

Zřizovatel stanovuje řediteli plat i odměny, znamená to, že ředitel příspěvkové organizace nemá možnost si sám stanovit odměny?Skutečnost, že ředitel školské příspěvkové organizace si nemůže sám určit výši odměn, vyplývá zejména ze školského zákona a ze zákoníku práce. Ředitel je do své funkce...
13.06.2018 19:41

Nákup majetku z FKSP na Slovensku

Příspěvková organizace může majetek z fondu kulturních a sociálních potřeb (v případech umožněných vyhláškou o FKSP) nakoupit i v zahraničí, například na Slovensku. Z FKSP potom bude hradit veškeré výdaje, které vstupují do pořizovací ceny nakoupeného majetku, přičemž složky pořizovací ceny majetku...
18.05.2018 09:11

Je možné/nutné vystavit limitovaný příslib na budoucí příjmy (dotace, pronájmy, různé tržby, ostatní příjmy….)?

Není to možné, limitovaným příslibem se souhrnně schvaluje množina jasně definovaných budoucích veřejných výdajů před vznikem závazku (přičemž nemusí být znám jejich počet a výše, ale stanoví se jejich maximálně možný limit). Při schvalování veřejných příjmů se nestanovuje žádný limit a schvaluje...
28.04.2018 16:07

Kdy je možné poskytnout dar z FKSP v souvislosti s prvním odchodem do starobního důchodu?

Každý občan, který požádal o důchod, obdrží od ČSSZ písemné rozhodnutí o přiznání a výši starobního důchodu nebo o zamítnutí žádosti. To znamená, že má písemnost, která jednoznačně prokazuje přiznání starobního důchodu (obdobné je to v případě invalidního důchodu pro invaliditu třetího...
11.04.2018 09:05

Jak konkrétně zveřejnit informaci o zrušení příspěvkové organizace v Ústředním věstníku České republiky?

Žádost o uveřejnění údajů ve Věstníku se zasílá Ministerstvu spravedlnosti - redakci Věstníku poštou nebo elektronicky. Redakce Ústředního věstníku ČR: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, telefon: 221 997 119, elektronická adresa: uvcr@mps.justice.cz Vzor oznámení:...
08.04.2018 19:30

Může ředitel školy uzavřít sám se sebou dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti?

K uvedenému problému vydalo 4. 12. 2015 MŠMT ČR na základě žádosti Jihomoravského kraje stanovisko, ve kterém se mimo jiné uvádí:Lze tedy uzavřít, že v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu ředitel nemůže zastoupit zaměstnavatele při právním jednání se sebou jako zaměstnancem, neboť již...
07.02.2018 09:54

Je veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací samostatnou působností obce?

Ano, veřejnosprávní kontrola náleží do samostatné působnosti obce - rozhodně nejde o přenesenou působnost.Zákon 250/2000 Sb. říká, že obec kontroluje hospodaření příspěvkových organizací. Zákon o finanční kontrole v § 9 uvádí, že územní samosprávný celek (tedy i obec) provádí veřejnosprávní...
23.11.2017 18:05

Může dostat dar z FKSP při dosažení 50 let věku i ředitel školy?

DOTAZ K SEMINÁŘI PENĚŽNÍ FONDY ŠKOLSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE          Podle vyhlášky může zaměstnanec dostat z FKSP dar u příležitosti dosažení 50 let (a potom po každých 5 letech). Jelikož ředitel je také zaměstnanec, tak osobně nevidím...
07.01.2014 20:02

Lze stanovit ve vnitřní směrnicí maximální výši ceny za nocleh?

      Při kontrole na jedné PO jsme zjistili, že zaměstnanec uhradil při pracovní cestě za jeden nocleh 700 Kč, ale PO mu proplatila jen 600 Kč (100 Kč hradil zaměstnanec ze svého), s odvoláním na vnitřní směrnici, kde má PO stanoveno, že ubytování bude hrazeno maximálně...

Kontakt

Vyhledávání

 

Přehled aktuálních seminářů

pro podrobnější informace prosím klikněte na název města

Praha

12. 11. 2019  Vnitřní kontrola v praxi příspěvkových organizací - vzory písmeností (Paris Karviná)

21. 11. 2019  Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními orgány obcí a měst (TSM Vyškov)


Brno

23. 9. 2019  Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními orgány obcí a měst (TSM Vyškov) konání potvrzeno

23. 10. 2019  Rozbor vzorové směrnice o vnitřní kontrole příspěvkové organizace (SSŠ Brno)

19.11.2019 Majetek školské příspěvkové organizace a jeho inventarizace, technická zhodnocení, opravy a nakládání s ním (Paris Karviná)

6. 12. 2019   Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací (TSM Vyškov)


Ostrava

7. 10. 2019  Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění (TSM Vyškov)

18. 11. 2019  Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními orgány obcí a měst (TSM Vyškov)

9. 12. 2019  Vnitřní kontrola v praxi příspěvkových organizací - vzory písemností (Paris Karviná)

Olomouc

25. 9. 2019  Peněžní fondy příspěvkové organizace (Paris Karviná) konání potvrzeno

4. 11. 2019  Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění (TSM Vyškov)Hradec Králové 

30. 9. 2019  Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné orgány obcí a měst (TSM Vyškov)

24. 3. 2020  Kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací úředníky, kontrolními a finančními výbory obcí (TSM Vyškov)


Pardubice

15. 10. 2019  Majetek školské příspěvkové organizace a jeho inventarizace, technická zhodnocení, opravy a nakládání s ním (Paris Karviná)


Jihlava

26. 9. 2019  Vnitřní kontrola v praxi příspěvkových organizací (Paris Karviná) konání potvrzeno


České Budějovice 

11. 11. 2019  Peněžní fondy příspěvkové organizace, tvorba a použití (Paris Karviná)

29. 11. 2019 Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací (TSM Vyškov)


Plzeň

další seminář proběhne v roce 2020


Zlín

7. 11. 2019  Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací (TSM Vyškov)


Ústí nad Labem

22. 11. 2019  Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné orgány obcí a měst (TSM Vyškov)

20. 4. 2020  Majetek příspěvkové organizace a jeho kontrola (TSM Vyškov)

Znojmo  

další seminář proběhne v roce 2020


Liberec

14. 10. 2019  Vnitřní kontrola v praxi příspěvkových organizací (Paris Karviná)Přehled všech seminářů podle pořadatelů:


Český institut interních auditorů

Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole

Rozbor vzorové směrnice o vnitřní kontrole příspěvkové organizace

Schvalování výdajů příspěvkové organizace


Paris

Majetek školské příspěvkové organizace a jeho inventarizace, technická zhodnocení, opravy a nakládání s ním

Peněžní fondy příspěvkové organizace, jejich tvorba a použití 

Školská příspěvková organizace a její zřizovatel

Vnitřní kontrola v praxi příspěvkových organizací - vzory písemností

Vnitřní kontrolní systém příspěvkových organizací - schvalování výdajů


Středisko služeb školám Brno

Rozbor vzorové směrnice o vnitřní kontrole příspěvkové organizace

Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích


TSM 

Kontrola použití dotací ze strany poskytovatelů - obcí a měst

Kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací úředníky, kontrolními a finančními výbory obcí

Majetek příspěvkové organizace a jeho kontrola

Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace

Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními orgány obcí a měst

Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění

Zákon o kontrole a zákon finanční kontrole ve vzájemné vazbě

Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací


Odběr informací o seminářích

Dámy a pánové, máte-li zájem o zasílání pravidelných informací o pořádaných seminářích na svou soukromou či pracovní e-mailovou adresu, která zahrnuje Vaše osobní údaje (zejména jméno a příjmení), tak Vás prosím o udělení souhlasu. Souhlas udělíte tím, že zašlete e-mailovou zprávu na adresu: petr-sikora@centrum.cz , do které zkopírujete text uvedený zde:  Přihláška k odběru informací.odt a doplníte do něj chybějící údaje: e-mail + obec/město. Děkuji Vám


Podrobnější informace najdete zde: https://financnikontrola.webnode.cz/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju/