Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Dámy a pánové, vítám Vás na svých internetových stránkách věnovaných finanční kontrole a vzdělávacím akcím, které připravuji. Úvodem pár základních informací.

Kdo jsem

Jmenuji se Petr Sikora a jsem absolventem Vysoké školy ekonomické
v Praze (obor finance a úvěr).

Čím se zabývám

Od roku 1991 se zabývám kontrolní činností, nejprve daňovou kontrolou a od roku 2002 veřejnosprávní kontrolou. Do roku 2017 jsem byl zaměstnán na pozici vedoucího oddělení kontroly magistrátu statutárního města. Nyní se problematikou finanční kontroly zabývám na základě živnostenského oprávnění.

Co mohu nabídnout

- semináře z různých oblastí finanční kontroly připravované pro agenturu TSM Vyškov (zejména semináře pro veřejnou správu) a agenturu Paris Karviná (semináře pro školství),
z dalších pořadatelů bych zmínil především Český institut interních auditorů a Středisko služeb školám
v Brně.

Účastníci seminářů obdrží písemné materiály
a zpravidla také doplňkové materiály
na CD (připravené agenturou na základě mých podkladů) a samozřejmě odpovědi na dotazy,
a to i po jejich skončení (elektronickou cestou).

Nabídky dalších pořadatelů na lektorskou činnost z časových důvodů nepřijímám! Děkuji za pochopení.

Seminářům konaným v rámci dotovaných projektů, se kterými se neztotožňuji, se vyhýbám! Děkuji
za pochopení.

V rámci svých časových možností dále nabízím:

- účast v kontrolních týmech z pozice přizvané osoby - jen na území Moravskoslezského kraje, zejména
na Těšínsku

- přípravu na veřejnosprávní kontrolu

školení, konzulatace pro příspěvkové organizace i jejich zřizovatele připravená podle konkrétního zadání přímo nebo prostřednictvím agentury, dosud se jednalo například
o následující instituce:

- Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

- Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady

- Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc

- Nemocnice TGM v Hodoníně

- Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná

- Technické služby města Nového Jičína

- Město Lázně Bohdaneč

- Město Nový Jičín a jeho příspěvkové organizace

- Statutární město Ostrava

- Statutární město Teplice 

- Městský obvod Ostrava - Jih a jeho příspěvkové organizace

- Zlínský kraj

- MČ Praha 6 a její příspěvkové organizace

Anketa

Který den je podle vás nejvhodnější pro pořádání seminářů? Hlasujte kliknutím na příslušný den.

Publikace

08.04.2020 14:57

FKSP v otázkách a odpovědích - NOVINKA

Ve spolupráci s nakladatelstvím Paris Karviná jsem připravil novou publikaci FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích.Infomační leták s objednávkou: Leták_FKSP.docxInformace na webu nakladatelství + objednávka on-line:...
03.08.2019 09:15

Majetek školské příspěvkové organizace, 2. vydání - V PRODEJI

  Publikace si klade za cíl pomoci ředitelům, ekonomům a účetním zejména školských příspěvkových organizací k orientaci v oblasti majetku, hospodaření, peněžních fondů a finanční kontroly. Text je přehledně členěn na sedm částí. Největší pozornost...
14.05.2018 14:53

Užitečné publikace pro příspěvkové organizace

V nedávné době vyšly tři velmi dobře zpracované publikace určené příspěvkovým organizacím z oblasti účetnictví (souvztažnosti), práva (zejména pracovního a správního) a BOZP. Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací - sbírka...

 

Aktuality

13.07.2020 14:52

Informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol za rok 2019

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo na svých webových stránkách Informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol za rok 2019:...
18.05.2020 10:40

Návratná finančních výpomoc ÚSC poskytnutá vlastní příspěvkové organizaci se nezveřejňuje

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo na svých webových stránkách stanovisko, že povinnost zveřejňovat návratné finanční výpomoci se nevztahuje na výpomoci poskytnuté vlastním příspěvkovým organizacím:...
15.05.2020 13:39

Uživatelská příručka k Modulu závažných zjištění z vykonaných finančních kontrol

Ministerstvo financí ČR vydalo druhou verzi příručky k zadávání informací o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol do počítačového modulu. Materiál je k dispozici na stránkách...

Téma

27.07.2020 09:06

Brýle z FKSP - je příspěvek osvobozen od daně?

Podle vyhlášky o FKSP je nyní možné přispívat na dioptrické brýle či čočky, vyplývá to z ustanovení § 4 odst. 2 a odst. 3, kde se uvádí:(2) Z fondu lze přispívat zaměstnancům na:a) vitaminové...
13.06.2019 09:19

Pracovní obuv – FKSP a daňové dopady

Právní rámec problematikyk semináři Fondy příspěvkových organizací - radnice Praha 6, 12. 6. 2019vyhláška o FKSP§ 4Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji...
06.06.2019 20:25

Důležité úkony v souvislosti se zřízením školské příspěvkové organizace

K semináři Obec v roli zřizovatele - Brno 3. 6. 2019Vznik příspěvkové organizace (§ 27 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb.)Příspěvková organizace (dále jen "PO") vzniká dnem určeným v rozhodnutí...

Majetek školské příspěvkové organizace

- kontrola a hospodaření  

Majetek školské příspěvkové organizace - kontrola a hospodaření


Publikace byla aktualizována 


Vzhledem k nedávným novelám zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky byla publikace aktualizována. Pokud si ji nyní zakoupíte od vydavatele https://paris-karvina.cz/publikace/majetek-skolske-prispevkove-organizace-kontrola-a-hospodareni/ , tak obdržíte již druhé vydání - expedováno bylo už v průběhu srpna 2019.

V případě, že už knihu máte, tak si aktualizaci můžete vytisknout či stáhnout: https://paris-karvina.cz/data/uploads/2018/02/aktualizace_publikace_5.6.2019.odt  


Odpovědi na elektronické dotazy

29.04.2020 13:59

Může pracovní cesta začínat v trvalém bydlišti zaměstnance příspěvkové organizace?

Podle § 153 zákoníku práce (viz citace níže) místo nástupu a ukončení cesty určí předem zaměstnavatel. Není tedy vyloučeno, že místem nástupu bude trvalé bydliště. Stejně tak platí, že pracovní cesta nemusí být nutně ukončena na pravidelném pracovišti.Určení trvalého bydliště jako místa nástupu na...
15.02.2020 10:06

Je možné přispívat důchodcům z FKSP na stravování? - dotaz ze semináře Peněžní fondy... v Hradci Králové 13. 2. 2020

Příspěvková organizace může ve svém vlastním zařízení poskytovat důchodcům, kteří u ní pracovali při odchodu do důchodu, stravování za sníženou úhradu (ve výši nákladů na potraviny).  Vzhledem ke skutečnosti, že důchodci spadají do legislativní zkratky "zaměstnanec", tak je možné jim...
13.12.2018 08:13

Skutečný majitel příspěvkové organizace a jeho zápis

Kdo je skutečným majitelem příspěvkové organizace a jak se zapíše do evidence skutečných majitelů?Příspěvková organizace zapsaná do obchodního rejstříku musí mít do 31. 12. 2018 zapsaného "skutečného majitele právnické osoby podle AML", tedy fyzickou osobu zapsanou na rejstříkovém soudu do tzv....
29.11.2018 17:30

Stanovení platu a odměn řediteli školy

Zřizovatel stanovuje řediteli plat i odměny, znamená to, že ředitel příspěvkové organizace nemá možnost si sám stanovit odměny?Skutečnost, že ředitel školské příspěvkové organizace si nemůže sám určit výši odměn, vyplývá zejména ze školského zákona a ze zákoníku práce. Ředitel je do své funkce...
13.06.2018 19:41

Nákup majetku z FKSP na Slovensku

Příspěvková organizace může majetek z fondu kulturních a sociálních potřeb (v případech umožněných vyhláškou o FKSP) nakoupit i v zahraničí, například na Slovensku. Z FKSP potom bude hradit veškeré výdaje, které vstupují do pořizovací ceny nakoupeného majetku, přičemž složky pořizovací ceny majetku...
18.05.2018 09:11

Je možné/nutné vystavit limitovaný příslib na budoucí příjmy (dotace, pronájmy, různé tržby, ostatní příjmy….)?

Není to možné, limitovaným příslibem se souhrnně schvaluje množina jasně definovaných budoucích veřejných výdajů před vznikem závazku (přičemž nemusí být znám jejich počet a výše, ale stanoví se jejich maximálně možný limit). Při schvalování veřejných příjmů se nestanovuje žádný limit a schvaluje...
28.04.2018 16:07

Kdy je možné poskytnout dar z FKSP v souvislosti s prvním odchodem do starobního důchodu?

Každý občan, který požádal o důchod, obdrží od ČSSZ písemné rozhodnutí o přiznání a výši starobního důchodu nebo o zamítnutí žádosti. To znamená, že má písemnost, která jednoznačně prokazuje přiznání starobního důchodu (obdobné je to v případě invalidního důchodu pro invaliditu třetího...
11.04.2018 09:05

Jak konkrétně zveřejnit informaci o zrušení příspěvkové organizace v Ústředním věstníku České republiky?

Žádost o uveřejnění údajů ve Věstníku se zasílá Ministerstvu spravedlnosti - redakci Věstníku poštou nebo elektronicky. Redakce Ústředního věstníku ČR: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, telefon: 221 997 119, elektronická adresa: uvcr@mps.justice.cz Vzor oznámení:...
08.04.2018 19:30

Může ředitel školy uzavřít sám se sebou dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti?

K uvedenému problému vydalo 4. 12. 2015 MŠMT ČR na základě žádosti Jihomoravského kraje stanovisko, ve kterém se mimo jiné uvádí:Lze tedy uzavřít, že v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu ředitel nemůže zastoupit zaměstnavatele při právním jednání se sebou jako zaměstnancem, neboť již...
07.02.2018 09:54

Je veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací samostatnou působností obce?

Ano, veřejnosprávní kontrola náleží do samostatné působnosti obce - rozhodně nejde o přenesenou působnost.Zákon 250/2000 Sb. říká, že obec kontroluje hospodaření příspěvkových organizací. Zákon o finanční kontrole v § 9 uvádí, že územní samosprávný celek (tedy i obec) provádí veřejnosprávní...

Kontakt

Vyhledávání

 

Přehled aktuálních seminářů

pro podrobnější informace prosím klikněte na název města

Praha

18. 8. 2020  Průběh veřejnosprávní kontroly
v režimu zákona o kontrole (ČIIA)

27. 8. 2020  Záznamy
a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací, roční zpráva (TSM)

21. 9. 2020  Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace (TSM)


Brno 

24. 8. 2020  Záznamy
a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací,

zpráva (TSM)  konání potvrzeno

29. 9. 2020  FKSP a další fondy příspěvkových organizací (Paris)

5. 10. 2020  Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace (TSM)


Ostrava

25. 8. 2020  FKSP a další fondy příspěvkových organizací (TSM)  konání potvrzeno 

14. 9. 2020  Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace (TSM)  konání potvrzeno

23. 11. 2020  Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění (TSM) 


Olomouc

2. 12. 2020  Kontrola příspěvkových organizací
a příjemců dotací úředníky, kontrolními a finančními výbory obcí (TSM)

4. 12. 2020  Majetek školské příspěvkové organizace a jeho inventarizace, technická zhodnocení, opravy
a nakládání s ním (Paris)

Rozbor vzorové směrnice
o vnitřní kontrole příspěvkové organizace (ČIIA Praha) pořadatel přesunul seminář na podzim, termín bude upřesněn!!! 


Hradec Králové

26. 11. 2020  FKSP a další fondy příspěvkových organizací (Paris)

3. 12. 2020  Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění (TSM)


Pardubice

30. 11. 2020  Peněžní fondy příspěvkové organizace, FKSP po novele vyhlášky (Paris)


Jihlava

15. 12. 2020  FKSP a další fondy příspěvkových organizací (Paris)


České Budějovice 

22. 9. 2020  Zákon o kontrole a zákon o finanční kontrole ve vzájemné vazbě (TSM)

7. 10. 2020  FKSP a další fondy příspěvkových organizací (Paris)

13. 10. 2020  FKSP a další fondy příspěvkových organizací (TSM)


Plzeň

momentálně nejsou plánovány žádné semináře


Zlín

1. 10. 2020  FKSP a další fondy příspěvkových organizací (Paris)


Ústí nad Labem

14. 10. 2020  FKSP a další fondy příspěvkových organizací (TSM)

31. 5. 2021  Kontrola použití dotací ze strany poskytovatelů - obcí a měst (TSM)

Blansko

momentálně nejsou plánovány žádné semináře


Liberec

25. 11. 2020  FKSP a další fondy příspěvkových organizací (Paris)


Vyškov

16. 10. 2020  FKSP a další fondy příspěvkových organizací (TSM)

13. 5. 2021  Majetek příspěvkové organizace a jeho kontrola (TSM)   

 

Přehled všech seminářů podle pořadatelů:

Pro inspiraci zájemcům             o seminář na míru.


Český institut interních auditorů

Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole

Rozbor vzorové směrnice o vnitřní kontrole příspěvkové organizace

Schvalování výdajů příspěvkové organizace


Paris

FKSP a další fondy školských a ostatních příspěvkových organizací

Majetek školské příspěvkové organizace a jeho inventarizace, technická zhodnocení, opravy a nakládání s ním

Školská příspěvková organizace a její zřizovatel

Vnitřní kontrola v praxi příspěvkových organizací - vzory písemností

Vnitřní kontrolní systém příspěvkových organizací - schvalování výdajů


Středisko služeb školám Brno

Rozbor vzorové směrnice o vnitřní kontrole příspěvkové organizace

Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích


TSM 

FKSP a další fondy příspěvkových organizací

Kontrola použití dotací ze strany poskytovatelů - obcí a měst

Kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací úředníky, kontrolními a finančními výbory obcí

Majetek příspěvkové organizace a jeho kontrola

Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace

Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními orgány obcí a měst

Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění

Zákon o kontrole a zákon finanční kontrole ve vzájemné vazbě

Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací


Odběr informací o seminářích

Dámy a pánové, máte-li zájem o zasílání pravidelných informací o pořádaných seminářích a dále o zasílání aktualit z oblasti finanční kontroly na svou soukromou či pracovní e-mailovou adresu, která zahrnuje Vaše osobní údaje (zejména jméno a příjmení), tak Vás prosím o udělení souhlasu se zpracováním těchto údajů. Souhlas udělíte tím, že zašlete e-mailovou zprávu na adresu: petr-sikora@centrum.cz , do které zkopírujete text uvedený zde:  Přihláška k odběru informací.odt a doplníte do něj chybějící údaje: e-mail + obec/město. Děkuji Vám


Podrobnější informace najdete zde: https://financnikontrola.webnode.cz/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju/ 

Fotografie použita dle Creative Commons Maria Eklind 

Vytvořte si web zdarma!Webnode