Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Aktuality

31.05.2018 10:15

Právní postavení místostarosty

Upozorňuji na zajímavý článek v Deníku veřejné správy - Právní postavení místostarosty, který je odpovědí na dotaz, zda může místostarosta podepisovat za starostu objednávky:https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6756527 .
21.04.2018 19:00

Stanovisko Ministerstva financí ČR - IA a GDPR

Stanovisko Ministerstva financí k problematice možného pověření interního auditora funkcí pověřence pro ochranu osobních údajů v rámci agendy GDPR je k dispozici na webových stránkách ministerstva:...
17.04.2018 20:34

Novela zákona o finanční kontrole

Ministerstvo financí ČR zpracovalo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů:https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAVRJUF9F   Na připravovanou změnu...
11.04.2018 08:20

Otázky - účetní metody a postupy, AKTUALIZACE

Zdroj: webové stránky Ministerstva financí České republikyMinisterstvo financí ČR aktualizovalo účetní metodiku Často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - účetní metody a postupy. Aktualizovaná metodika je k dispozici na webových stránkách ministerstva:...
16.03.2018 14:10

GDPR - nová metodika pro školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro školy Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách. Metodika je zveřejněna na webu ministerstva: https://www.msmt.cz/dokumenty-3/strucny-navod-na-zabezpeceni-procesu-souvisejicich-s-gdpr
15.01.2018 15:09

Metodický pokyn CHJ č. 4 - Metodika předávání podnětů finančním úřadům

Ministerstvo financí vydalo Metodický pokyn CHJ č. 4, jehož cílem je stanovit formu a náležitosti podnětu k zahájení řízení o podezření na porušení rozpočtové kázně a nároky na další podklady, které by měly být součástí podnětu:...
03.01.2018 20:25

Změna inventarizační vyhlášky

Ve sbírce zákonů (částka 146) vyšla pod číslem 411/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Změna spočívá v tom, že nyní vyhláška jednoznačně stanoví povinnost inventarizovat jmění a peněžní fondy. Bude se jednat o jakousi kvaziinventuru,...
11.12.2017 09:15

Metodika k novele zákona o kontrole (kontrolního řádu)

Kontrolní řád byl novelizován zákonem č. 183/2017 Sb., a to s účinností od 1. července 2017, novela reaguje na novou právní úpravu přestupkového práva účinnou od stejného data. Změna se dotýká ustanovení § 15 až 17 kontrolního řádu a znamená sloučení skutkových podstat přestupků fyzických...
30.11.2017 19:18

Drobná změna účetní vyhlášky ve sbírce

Ve sbírce zákonů vyšla změna účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb, a to pod číslem 397/2017 Sb.: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38335
19.11.2017 16:25

Novela "velkých" rozpočtových pravidel a inventarizační vyhlášky

Novela zákona č. 218/2000 Sb., která se týká problematiky poskytování dotací, již vyšla ve sbírce zákonů (zákon č. 367/2017 Sb.): https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38321 .Na novelu inventarizační vyhlášky č. 270/2010 Sb., která by měla upravit "inventarizaci"...