Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

 

OLOMOUC

1. 6. 2020  Rozbor vzorové směrnice o vnitřní kontrole příspěvkové organizace (ČIIA Praha), 9.00

Seminář proběhne na podzim - termín bude upřesněn!!!

Přihláška a podrobnější informace pořadatele - Českého institutu interních auditorů: https://www.interniaudit.cz/profesni-vzdelavani/seminare/detail-seminar.php?idSeminar=3756

Místo konání: Bea Campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc 

Kontakty na pořadatele: telefon: 224 920 332,  mobil: 731 157 256, e-mail: prihlasky@interniaudit.cz

Program:

Úvod - legislativní rámec, zákon o finanční kontrole a jeho vyhláška - novely

1) Řídící kontrola

2) Předběžná řídící kontrola 

3) Schvalovací postupy při předběžné řídící kontrole

4) Řízení rizik

5) Zadávání veřejných zakázek (VZ malého rozsahu a kritéria "3E")

6) Průběžná a následná kontrola

7) Přílohy směrnice

Seminář je určen zejména ředitelům, ekonomům a účetním  příspěvkových organizací (státních i ÚSC).  Každý účastník obdrží vzorovou směrnici, vstupní materiál k legislativě a další  doprovodné materiály. Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz .
2. 12. 2020  Kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací úředníky, kontrolními výbory a finančními výbory obcí, 9.00

Akreditováno MV

Přihláška a podrobnější informace pořadatele - agentury TSM: https://www.tsmkurzy.cz/kurzy/obce-mesta-magistraty-kraje/ostrava/2189-kontrola-prispevkovych-organizaci-a-prijemcu-dotaci-uredniky-kontrolnimi-vybory-a-financnimi-vy-p.html

Místo konáníRegionální centrum (naproti nádraží Olomouc hl. n.), Jeremenkova 40b, Olomouc
Kontakt na pořadatele: telefon 517 333 699, e-mail: skrivankova@tsmvyskov.cz    

Program:

1) Právní rámec

- zákon o obcích (krajích)

- zákon o finanční kontrole

- zákon o kontrole

- metodika ministerstva vnitra

2) Kontrola podle zákona o obcích

3) Veřejnosprávní kontrola prováděná úředníky obcí čast členů výborů na veřejnosprávní kontrole)

- procesní pravidla

- protokol

- mlčenlivost

4) Náplň kontroly příspěvkových organizací

5) Náplň kontroly příjemců dotací


Seminář je určen zejména členům kontrolních a finančních výborů ÚSC a také úředníkům, kteří vykonávají funkci tajemníků těchto výborů nebo vykonávají kontroly společně se členy zmíněných výborů. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál a doprovodné soubory na CD (např. vzory pověření ke kontrolám a vzory výstupů z kontrol - zápisů a protokolů). Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz .14. 12. 2020  Majetek školské příspěvkové organizace a jeho inventarizace, technická zhodnocení, opravy a nakládání s ním, 9.00

Akreditováno MŠMT a MV

Přihláška a podrobnější informace pořadatele: https://paris-karvina.cz/seminare/seminar-170/

Místo konání: Střední škola polytechnická (budova ředitelství školy), Rooseveltova 79, Olomouc

Kontakt na pořadatele: telefon 596 338 026,  mobil: 604 264 590, e-mail: vzdelavani@paris-karvina.cz        

Program:

1. Majetek ve veřejné sféře - právní rámec

  • zákon o účetnictví, vyhláška o inventarizaci
  • rozpočtová pravidla územních rozpočtů
  • zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška
  • zákon o daních z příjmů
  • České účetní standardy (č. 708 a 710).

2. Majetek příspěvkových organizací

Kategorie majetku

Technická zhodnocení a opravy majetku

Odpisování majetku

Ochrana majetku - zabezpečení, pojištění, dohody o odpovědnosti

Nakládání s majetkem - nabývání, likvidace, prodej investičního majetku (zachycení v účetnictví), převod, pronájem (náležitosti smluv o pronájmu)

Fond investic jako zdroj pro financování majetku - tvorba (investiční dotace, odpisy, prodej majetku), možnosti použití fondu.


3. Inventarizace majetku

Pojmy, povinnosti, průběh, inventurní soupis, inventarizační zpráva.


Seminář je určen zejména ekonomům, účetním a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál a doprovodné soubory na CD. Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz.

 

Fotografie použita dle Creative Commons Maria Eklind 

Vytvořte si web zdarma!Webnode