Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

 

OLOMOUC

25. 9. 2019  Peněžní fondy školské příspěvkové organizace, jejich tvorba a použití, 9.00

Akreditováno MŠMT, akreditováno MV.

Pořadatel potvrdil konání semináře dne 12. 9. 2019, na seminář je možné se stále hlásit.

Přihláška a podrobnější informace pořadatele - agentury Paris: https://paris-karvina.cz/seminare/seminar-657/

Místo konání: Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc, budova ředitelství školy

Kontakt na pořadatele: telefon 596 338 026,  mobil: 604 264 590, e-mail: vzdelavani@paris-karvina.cz

Program:

 • Legislativní rámec (zákon č. 250/2000 Sb., vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP a vyhláška č. 410/2009 Sb.)
 • Fond odměn (tvorba a použití)
 • Fond kulturních a sociálních potřeb (tvorba a použití)
 • Rezervní fond (tvorba a použití)
 • Fond investic (tvorba a použití, definování investičních výdajů)
 • Povinné ověřování peněžního krytí fondu investic (peněžně nekrytá část fondu a příčiny jejího vzniku)
 • Rozpočtová kázeň (souvislost porušování rozpočtové kázně s tvorbou a použitím peněžních fondů, sankce za porušení rozpočtové kázně)
 • Seminář je určen zejména ekonomům a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky (např. obcemi a kraji). Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál  a doprovodné soubory na CD. Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz .  Během semináře bude nabízeno k prodeji 2. vydání publikace Majetek školské příspěvkové organizace - kontrola a hospodaření, která byla aktualizována v souvislosti s drobnými novelami zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky. Další změna spočívá v tom, že byla doplněna kapitola pojednávající o FKSP. Informace o knize najdete zde:  news/majetek-skolske-prispevkove-organizace/ . • 4. 11. 2019  Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění, 9.00

  Akreditováno MV

 • Přihláška a podrobnější informace pořadatele - agentury TSM Vyškov: https://www.tsmvyskov.cz/kurz-18073-zakon-o-financni-kontrole-a-souvisejici-legislativa-v-aktualnim-zneni

  Místo konání: Regionální centrum (naproti nádraží Olomouc hl. n.), Jeremenkova 40b, Olomouc

  Kontakt na pořadatele: telefon  517 333 699, e-mail: skrivankova@tsmvyskov.cz  

  Program:

  Zákon  o finanční kontrole (č. 320/2001 Sb.) v aktuálním znění

  systém  finanční kontroly 

  veřejnosprávní  kontrola

 • interní  audit, vnitřní  kontrola

 • roční zpráva o výsledcích finančních kontrol


 • Zákon  o kontrole (č. 255/2012 Sb.)

 • práva a povinnosti kontrolorů a kontrolovaných

 • mlčenlivost

 • námitka


 • Vyhláška  o inventarizaci majetku a závazků (č. 270/ 2010 Sb.)

 • inventura a inventarizace

 • inventurní soupis, inventarizační zpráva


 • Rozpočtová pravidla

 • porušení rozpočtové kázně příjemci dotací a příspěvkovými organizacemi

 • hospodaření příspěvkových organizací


 • Poskytování dotací dle zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o obcích


 • Seminář je určen zejména kontrolorům provádějím veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací a příjemců dotací na úrovni územních samosprávných celků. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál  a doprovodné soubory na CD. Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz . •