Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

 

OLOMOUC

10. 12. 2018 Schvalování výdajů příspěvkové organizace, 9.00

Podrobnější informace a přihláška na webu pořadatele

Českého institutu interních auditorů: https://www.interniaudit.cz/profesni-vzdelavani/seminare/detail-seminar.php?idSeminar=3343

Místo konání:

Bea Centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc

od hlavního nádraží 10 minut chůze nebo tramvají č. 1 (směr Nová ulice), tramvají č. 5 (směr Trnkova) - zastávka Vejdovského

Kontaktní údaje na pořadatele: Mgr. Michaela Vaculčíková,

telefon 224 920 332,  mobil: 731 157 256 

e-mail: prihlasky@interniaudit.cz   vaculcikova@interniaudit.cz   

Program:

1. Právní rámec, novinky a změny v legislativě 

zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška

2. Veřejné výdaje

definování veřejného výdaje, rozdíl mezi výdaji a náklady

kritéria "3 E"

3. Osoby zajišťující předběžnou kontrolu výdajů

pověření vydaná ředitelem

personální zajištění 

4. Schvalování budoucích výdajů

úloha příkazce operací, správce rozpočtu a hlavního účetního

schvalovací postupy dle vyhlášky č. 416/2004 Sb.

limitovaný příslib - výhody a rizika (vazba na rozpočet a závazné ukazatele)

5. Následná kontrola výdajů 

interní (vnitřní) kontrola

externí kontrola 

6. Základní druhy výdajů příspěvkových organizací z hlediska zdrojů krytí

7. Investiční výdaje

pořízení dlouhodobého majetku, technické zhodnocení majetku

specifika schvalování investičních výdajů s ohledem na

dodržování rozpočtové kázně 

8. Časté chyby při schvalování výdajů příspěvkových organizací


Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz    

Účastníci obdrží podrobný písemný materiál a budou

mít možnost konzultací i po skončení semináře. Seminář je

určen příspěvkovým organizacím (státním i zřizovaným

obcemi a kraji) a také jejim zřizovatelům.13. 5. 2019  Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací, od 9.00

Přihláška a podrobnější informace pořadatele - agentury TSM Vyškov: https://www.tsmvyskov.cz/kurz-17237-zaznamy-a-pisemnosti-z-kontroly-prispevkovych-organizaci

Pravděpodobné místo konání: Regionální centrum (naproti nádraží Olomouc hl. n.), Jeremenkova 40b, Olomouc

Kontakt na pořadatele: telefon  517 333 699, e-mail: skrivankova@tsmvyskov.cz

Program:

I. Právní úprava
II. Písemnosti zpracovávané při výkonu veřejnosprávní kontroly (dle zákona o kontrole) 

Přípravná fáze - plán kontrol, sdělení záměru provést kontrolu.
V průběhu kontroly - pověření ke kontrole, podjatost, žádost o informace, žádost o poskytnutí originálních podkladů, záznam o zjištěných rozdílech majetku.

Protokol o výsledku kontroly provedené na místě - náležitosti, námitky, rozhodnutí o námitkách, dodatky k protokolu. 

Vedení kontrolního spisu, makulář.

III. Písemnosti zpracovávané při výkonu řídící kontroly (dle prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole)

Směrnice pro provádění vnitřní kontroly

Schvalování příjmů a výdajů - limitovaný příslib, individuální příslib, pověření pro výkon funkcí příkazce operací, správce rozpočtu a hlavního účetního.

Záznam o provedení následné vnitřní kontroly - formy záznamu včetně inventurního soupisu.

IV. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (úplná a zkrácená verze - náplň)

Seminář je určen zejména pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací a pro kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál včetně vzorové směrnice pro provádění vnitřní kontroly a doprovodné soubory na CD (například vzor limitovaného příslibu nebo zjednodušeného inventurního soupisu fondu investic). Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz .


 

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba www stránek zdarmaWebnode