Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

 

OLOMOUC

27. 9. 2018  Majetek školské příspěvkové organizace a jeho inventarizace, technická zhodnocení, opravy a nakládání s ním, 9.00

Podrobnější informace pořadatele (agentury Paris Karviná) a přihláška https://paris-karvina.cz/seminare/seminar-538/
Místo konání: Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc, budova ředitelství školy, z autobusového nádraží BUS č. 19, 23, z vlakového nádraží BUS č. 12, 14, 19, 23 a 26, z centra BUS č. 14 (zastávka Velkomoravská nebo U učiliště). https://paris-karvina.cz/mista/stredni-skola-polytechnicka-rooseveltova-79-olomouc-budova-reditelstvi-skoly-1-p-sal-c-115/
Kontakt na pořadatele: tel. 596 338 026,  mobil 604 264 590,  e-mail: vzdelavani@paris-karvina.cz

Program: 

I. Majetek ve veřejné sféře - právní rámec 

-  zákon o účetnictví, vyhláška o inventarizaci a její poslední změna

-  rozpočtová pravidla územních rozpočtů

-  zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška

-  zákon o daních z příjmů

-  České účetní standardy (č. 708 a 710)

II. Majetek příspěvkových organizací   

Kategorie majetku

Technická zhodnocení a opravy majetku

Odpisování majetku

Ochrana majetku - zabezpečení, pojištění, dohody o odpovědnosti

Nakládání s majetkem - nabývání, likvidace, prodej investičního majetku (zachycení v účetnictví), převod, pronájem (náležitosti smluv o
pronájmu)

Fond investic jako zdroj pro financování majetku - tvorba (investiční dotace, odpisy, prodej majetku), možnosti použití fondu

III. Inventarizace majetku (včetně inventarizace peněžních fondů)

Pojmy, povinnosti, průběh, inventurní soupis, inventarizační zpráva.


Seminář je určen zejména ekonomům a vedoucím zaměstnancům (nejen) školských příspěvkových organizací. Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz.

Účastníci obdrží písemný materiál a další materiály na CD. Během semináře bude možné zakoupit související publikaci:

https://paris-karvina.cz/publikace/majetek-skolske-prispevkove-organizace-kontrola-a-hospodareni/    

  Majetek školské příspěvkové organizace - kontrola a hospodaření                                                                                                                   22. 10. 2018 Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace, 9.00

Podrobnější informace pořadatele (agentury TSM Vyškov) a přihláška: https://tsmvyskov.cz/kurz-16211-obec-v-roli-zrizovatele-prispevkove-organizace
Místo konání: Regionální centrum (naproti nádraží Olomouc hl. n.), Jeremenkova 40b, Olomouc

Kontakt na pořadatele: telefon  517 333 699, e-mail: sikorova@tsmvyskov.cz  

Program:

1. Právní rámec
- zákon o obcích
- zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon o finanční kontrole
- kontrolní řád
2. Kompetence rady a zastupitelstva
3. Zřizovací listina
- hlavní a doplňková činnost
- majetek vlastní a svěřený
- změny zřizovací listiny
4. Zápis do obchodního rejstříku a do Rejstříku škol a školských zařízení
5. Předchozí souhlas zřizovatele k vybraným operacím

- tvorba a použití peněžních fondů, převody mezi fondy
- nákup na leasing a na splátky
- přijímání darů a dědictví do vlastnictví organizace.
6. Účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku
- podklady pro schvalování účetní závěrky
- inventarizační zpráva
- rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
7. Rozpočet a rozpočtový výhled příspěvkové organizace
- rozpočet
- rozpočtový výhled
- rozpočtová kázeň
8. Veřejnosprávní kontrola
- administrativní kontrola
- kontrola na místě
- roční zpráva

Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz . Účastníci obdrží písemný materiál a další materiály na CD.10. 12. 2018 Schvalování výdajů příspěvkové organizace, 9.00

Podrobnější informace a přihláška na webu pořadatele

Českého institutu interních auditorů: https://www.interniaudit.cz/profesni-vzdelavani/seminare/detail-seminar.php?idSeminar=3343

Místo konání:

Bea Centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc

od hlavního nádraží 5 minut chůze nebo tramvají č. 1 (směr Nová ulice), tramvají č. 5 (směr Trnkova)

Kontaktní údaje na pořadatele: Mgr. Michaela Vaculčíková,

telefon 224 920 332,  mobil: 731 157 256 

e-mail: prihlasky@interniaudit.cz   vaculcikova@interniaudit.cz   

Program:

1. Právní rámec, novinky a změny v legislativě 

zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška

2. Veřejné výdaje

definování veřejného výdaje, rozdíl mezi výdaji a náklady

kritéria "3 E"

3. Osoby zajišťující předběžnou kontrolu výdajů

pověření vydaná ředitelem

personální zajištění 

4. Schvalování budoucích výdajů

úloha příkazce operací, správce rozpočtu a hlavního účetního

schvalovací postupy dle vyhlášky č. 416/2004 Sb.

limitovaný příslib - výhody a rizika (vazba na rozpočet a závazné ukazatele)

5. Následná kontrola výdajů 

interní (vnitřní) kontrola

externí kontrola 

6. Základní druhy výdajů příspěvkových organizací z hlediska zdrojů krytí

7. Investiční výdaje

pořízení dlouhodobého majetku, technické zhodnocení majetku

specifika schvalování investičních výdajů s ohledem na

dodržování rozpočtové kázně 

8. Časté chyby při schvalování výdajů příspěvkových organizací


Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz    

Účastníci obdrží podrobný písemný materiál a budou

mít možnost konzultací i po skončení semináře. Seminář je

určen příspěvkovým organizacím (státním i zřizovaným

obcemi a kraji) a také jejim zřizovatelům.


 

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode